Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dobra

Ogłoszenie nr 619916-N-2019 z dnia 2019-11-07 r.

Gmina Dobra: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dobra
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, krajowy numer identyfikacyjny 81168431500000, ul. Rynek  1 , 72-210  Dobra, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 913 914 528, , e-mail s.kuran@dobragmina.pl, , faks 913000125.
Adres strony internetowej (URL): www.dobragmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.dobragmina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.dobragmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę wykonawca przekazuje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Dobra
Numer referencyjny: ZP.271.02.2019.SK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego oraz dla jednostek organizacyjnych Gminy Dobra. b) Wskazana poniżej wartość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wartością szacunkową, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. c) Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 poz. 755) przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. d) Planowana do pobrania średnioroczna ilość energii elektrycznej: 230 118 kWh. e) Wskazania przez Zamawiającego prognozowanych ilości zużycia energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii w podanej ilości. f) Ewentualna zmiana zużycia energii (względem szacowanego zużycia) nie będzie skutkować dla Zamawiającego żadnymi dodatkowymi opłatami i kosztami, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej, zgodnie z cenami określonymi w dokumentacji przetargowej. g) Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych ze zmianą dostawcy energii elektrycznej przez Zamawiającego, w tym: poinformowania OSD o zawarciu umowy na dostawy energii. h) Szczegółowy wykaz punktów odbioru energii elektrycznej został opisany przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do siwz

II.5) Główny kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-01-01

2020-12-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy uzyskali koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.755 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu muszą spełniać wszyscy wspólnie ubiegający się Wykonawcy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 100.000 PLN.
Informacje dodatkowe Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub łącznie przy udziale zasobów przekazanych przez podmioty trzecie na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej o wolumenie 200 MWh.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie uznany za spełnionym, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem w całości zadania.

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) aktualną koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755). W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę. b) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór dokumentu zawarty w załączniku nr 6); c) potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
IV.4) Licytacja elektroniczna
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zgodnie z art. 139 i 140 Prawa zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia: - zostanie zawarta w formie pisemnnej pod rygorem nieważności, - mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej, - jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej, - zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, - jest zawarta na okres wskazany w pkt. IV, - podlega unieważnieniu: jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Prawa zamówień publicznych, w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę wg wzoru, stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji, będącym jej integralną częścią. 4. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: a) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, b) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany – w przypadku zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, c) zmiana zakresu przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być tylko okolicznościami wynikającymi ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, d) zmian sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być tylko okolicznościami wynikającymi ze zmiany regulacji prawnych wprowadzonych po dacie zawarcia umowy, e) zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy, które będzie dokonywane poprzez zmianę wskazanego załącznika, bez konieczności renegocjowania warunków Umowy. Zmiana grupy taryfowej i zwiększenie ilości punktów poboru możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym i będą rozliczane według cen określonych w Formularzu Ofertowym, f) Ceny jednostkowej za 1 kWh netto, określonej w ofercie wykonawcy, w przypadku i w zakresie zmiany powszechnie obowiązującej stawki opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym, g) Stawki podatku VAT, określonej w ofercie Wykonawcy, w przypadku i zakresie zmiany powszechnie obowiązującej stawki opodatkowania energii elektrycznej podatkiem VAT, h) Ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych, wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. 5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności powodujących konieczność zmiany umowy, c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie, d) Zamawiający nie ma obowiązku zmiany postanowień umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany, nie złoży Zamawiającemu, na piśmie, uzasadnionego i udokumentowanego wniosku o dokonanie zmiany. 6. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, prawa bankowego oraz wekslowego i czekowego. 7. Zmiany do umowy do swej ważności będą wymagały formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 07.11.2019.13.54.29_Ogloszenie.pdf 2019-11-07 13:54:29 587,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 07.11.2019.13.54.29_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:54:29 665,6KB 13 razy
2 07.11.2019.13.55.41_Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:55:41 28,7KB 10 razy
3 07.11.2019.13.55.55_Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:55:55 17,0KB 8 razy
4 07.11.2019.13.56.03_Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:56:03 16,1KB 9 razy
5 07.11.2019.13.56.36_Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:56:36 16,0KB 8 razy
6 07.11.2019.13.56.42_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:56:42 16,3KB 8 razy
7 07.11.2019.13.56.55_Zalacznik_nr_6_do_SWIZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:56:55 254,6KB 9 razy
8 07.11.2019.13.57.07_Zalacznik_nr_7_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2019-11-07 13:57:07 824,9KB 11 razy
Wynik postępowania
1 15.11.2019.13.15.50_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2019-11-15 13:15:50 48,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 07-11-2019 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 07-11-2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 15-11-2019 13:15