Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra na rok 2016/2017 - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu gminnego

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.dobragmina.com.pl


 

Dobra: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra na rok 2016/2017 - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu gminnego

Numer ogłoszenia: 138705 - 2016; data zamieszczenia: 15.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra na rok 2016/2017 - zakup biletów miesięcznych oraz dzierżawa autobusu gminnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów (dzieci) do Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach, Gimnazjum w Dobrej oraz Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w Radowie Wielkim, realizowany w ramach komunikacji regularnej na podstawie biletów miesięcznych. Przedmiot zamówienia obejmuje dni nauki szkolnej w 2016 i 2017 roku, a także wydzierżawienie od Zamawiającego autobusu gminnego (autobus do wykorzystania do przewozu uczniów). Dzierżawa autobusu gminnego będzie obejmowała cały okres trwania umowy. 2. Zamawiający wymaga, aby godzina wyjazdu z miejscowości ucznia była nie wcześniej niż 6.45, godzina przyjazdu ucznia do Szkoły Podstawowej w Dobrej, Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach oraz Gimnazjum w Dobrej była nie później niż 7.50, natomiast godzina przyjazdu ucznia do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w Radowie Wielkim była nie później niż 8.50. Autobusy służące realizacji niniejszego zadania będą miały nie więcej niż dwadzieścia lat. 3. Zamawiający zastrzega, iż każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce siedzące w autobusie. 4. Przewoźnik zapewni opiekę nad uczniami w czasie dowozów. 5. Wykonawca zapewni punktualny, bezpieczny i sprawny dowóz oraz odwóz uczniów, wg uzgodnionego z Zamawiającym rozkładu jazdy autobusów. 6. Ubezpieczenie uczniów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozów spoczywa na Wykonawcy. 7. Opieką uczniów w czasie przewozu będzie zajmowała się przynajmniej jedna osoba (oprócz kierowcy, który może pełnić nadzór w autobusie dopiero po jego zatrzymaniu, unieruchomieniu silnika i włączeniu świateł awaryjnych). Opieka obejmuje sprawowanie nadzoru nad powierzonymi uczniami: w autobusie, w czasie wsiadania i wysiadania. Opiekun powinien przed rozpoczęciem jazdy autobusu zająć miejsce przy drzwiach. 8. Za bezpieczeństwo dzieci oczekujących na przystankach autobusowych do czasu przyjazdu autobusu odpowiadają rodzice/opiekunowie. Po przyjeździe autobusu na przystanek, opiekun wysiada z autobusu i wprowadza dzieci do środka i przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Po przyjeździe autobusu i wyprowadzeniu przez opiekuna uczniów na teren szkoły, uczniowie przechodzą pod opiekę nauczycieli dyżurujących w szkole lub nauczyciela świetlicy. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami w czasie oczekiwania na odwóz, po przybyciu autobusu na teren szkoły i wykonaniu niezbędnych manewrów przekazuje ich pod opiekę osobie sprawującej opiekę nad uczniami w czasie odwozu. Opiekun przejmując opiekę, przeprowadza kontrolę stanu liczbowego dzieci podczas każdego odwozu, zgodnie wykazem uczniów objętych dowozem, przekazanych przez szkołę. Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza ich. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice. 9. Zadania opiekuna: a) Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu, b) Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy. c) Sprawowanie opieki nam uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły. d) Przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole i wprowadzenie dzieci do autobusu. e) Kontrola stanu liczbowego dzieci podczas każdego przewozu autobusem. f) Każdorazowe wyprowadzenie dzieci z autobusu na przystanku (opiekun wysiada pierwszy) - od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. 10. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, wypełnioną kalkulacje cenową. Szczegółowy opis tras wraz z godzinami odwozów stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz dane do harmonogramu przywozów stanowi załącznik nr 2 do umowy.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6, 34.98.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadanie licencji na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum jednej usługi polegającej na przewozie uczniów do szkół z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie minimum 3 autobusami transportu publicznego, w tym minimum 1 autobus z pięćdziesięcioma miejscami siedzącymi (50). Autobusy służące realizacji niniejszego zadania będą miały nie więcej niż dwadzieścia (20) lat
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie określa się warunków
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas podstawienia pojazdu zastępczego - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie i okolicznościach: a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, a w szczególności zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, przewiduje się możliwość zmiany ceny w zakresie, w jakim zmiany przepisów dotyczą przedmiotu zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Dobrej
mgr inż. Piotr Hebda

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 15.07.2016.12.57.05_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2016-07-15 12:57:05 230,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 15.07.2016.12.57.05_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:57:05 569,2KB 57 razy
2 15.07.2016.12.57.40_Zalacznik_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:57:40 14KB 58 razy
3 15.07.2016.12.57.57_Zalacznik_nr_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:57:57 97,5KB 60 razy
4 15.07.2016.12.58.05_Zalacznik_nr_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:58:05 97KB 53 razy
5 15.07.2016.12.58.13_Zalacznik_nr_3a.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:58:13 10KB 58 razy
6 15.07.2016.12.58.21_Zalacznik_nr_3b.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:58:21 97KB 58 razy
7 15.07.2016.12.58.29_Zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:58:29 10KB 60 razy
8 15.07.2016.12.58.37_Zalacznik_nr_5.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:58:37 10KB 58 razy
9 15.07.2016.12.58.44_Zalacznik_nr_6.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-07-15 12:58:44 18KB 53 razy
Wynik postępowania
1 02.08.2016.14.40.56_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2016-08-02 14:40:56 672,9KB
Udzielenie zamówienia
1 10.08.2016.14.52.33_Udzielenie_zamowienia.pdf 2016-08-10 14:52:33 129,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 15-07-2016 12:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 15-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 10-08-2016 14:52