Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej - Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Gimnazjum w Dobrej oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej, administrowanych przez Administrację Mienia Komunalnego w Dobrej, w latach 2013-2014

Dobra: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Gimnazjum w Dobrej oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej, administrowanych przez Administrację Mienia Komunalnego w Dobrej, w latach 2013-2014

Numer ogłoszenia: 411826 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Administracja Mienia Komunalnego , ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914287.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni Gimnazjum w Dobrej oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej, administrowanych przez Administrację Mienia Komunalnego w Dobrej, w latach 2013-2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie i dostawie oleju opałowego lekkiego do kotłowni Gimnazjum w Dobrej przy ul. Strażackiej 2, 72-210 Dobra oraz Biblioteki Publicznej w Dobrej przy ul. Armii Krajowej 24, 72-210 Dobra w latach 2013-2014, wyprodukowanego według PN-C-96024:2011 w ilości ok. 50 000 litrów, spełniającego następujące parametry jakościowe:
a) zawartość siarki nie większa niż 0,10%/m/m,
b) wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,60 MJ/kg,
c) temperatura zapłonu - min. 56oC,
d) gęstość w temp. 15o - nie wyższa niż 0,860 g/ml,
e) lepkość kinetyczna w temp. 20o nie większa niż 6 mm2 /s,
f) skład frakcyjny: do 250o C destyluje nie więcej niż: 65%V/V, do 350o C destyluje nie więcej niż: 85% V/V,
g) zawartość wody nie większa niż 200mg/kg,
h) pozostałość po spaleniu nie większa niż 0,01% m/m,
i) pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,30% m/m,
j) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24mg/kg.
2. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie wg telefonicznych dyspozycji Zamawiającego składanych na 2 dni przed wymaganym terminem dostawy do zbiorników w kotłowni Zamawiającego - budynek Gimnazjum w Dobrej przy ul. Strażackiej 2 oraz budynek Biblioteki Publicznej w Dobrej, ul. Armii Krajowej 24.
3. Dostawca musi posiadać koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem.
4. Ceny za produkty pobrane przez Zamawiającego będą naliczane wg cen obowiązujących w dniu tankowania na stacji pomniejszone o upust cenowy udzielony Zamawiającemu w przetargu.
5. Warunki płatności za dostawę - przelew 14 dni od daty otrzymania faktury.
6. Dostawca winien ponadto:
a) dostarczać olej według zadysponowanych ilości, o jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem wystawionym przez producenta lub uprawnioną jednostkę dołączonym do każdej dostawy,
b) zabezpieczyć ciągłości dostaw oleju, bez względu na warunki atmosferyczne i rynkowe, itp. (utrzymywanie przez Dostawcę 30 dniowych zapasów paliwa dla Zamawiającego przewidzianych przepisami prawa dla przedsiębiorstw energetycznych w magazynie własnym),
c) dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami załadunku, transportu paliw..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty koncesje wymagane na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu i wartości, daty wykonania i odbiorców - w tym wykonane przynajmniej 2 (słownie: dwie) usługi polegające na dostawie oleju opałowego lekkiego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda z nich - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż cena zadeklarowana przez Wykonawcę w ofercie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne dla stron postanowienia, zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej, ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:18.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Administracja Mienia Komunalnego w Dobrej,
ul. Traugutta 2, 72-210 Dobra.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Marek Hatalski
Kierownik
AMK w Dobrej
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.10.2013.09.54.38_Ogloszenie.pdf 2013-10-10 09:54:38 163,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.10.2013.09.54.49_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 09:54:49 229,7KB 142 razy
2 10.10.2013.09.54.57_Zalacznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 09:54:57 171,2KB 134 razy
3 10.10.2013.09.55.05_Zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 09:55:05 149,6KB 85 razy
4 10.10.2013.09.55.18_Zalacznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 09:55:18 140,3KB 84 razy
5 10.10.2013.09.56.23_Zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 09:56:23 148,6KB 235 razy
6 10.10.2013.09.56.30_Zalacznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-10 09:56:30 94,9KB 122 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 15.10.2013.17.42.17_Zalacznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-15 17:42:17 119,5KB
2 16.10.2013.07.53.53_zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-16 07:53:53 120,8KB
3 17.10.2013.08.41.26_Wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-17 08:41:26 147,1KB
4 17.10.2013.08.45.39_zmiana_SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-17 08:45:39 117,0KB
5 17.10.2013.08.47.19_Zalacznik_nr_1_-_po_zmianach.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-10-17 08:47:19 171,3KB
Wynik postępowania
1 18.10.2013.13.12.39_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-10-18 13:12:39 330,1KB
Udzielenie zamówienia
1 23.10.2013.14.40.53_Udzielenie_zamowienia.pdf 2013-10-23 14:40:53 125,6KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 10-10-2013 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 10-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Administrator 23-10-2013 14:40