Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej

Dobra: Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej
Numer ogłoszenia: 268756 - 2013; data zamieszczenia: 10.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wymiana istniejącego pokrycia dachowego zawierającego azbest na nowe pokrycie z blachy dachówkopodobnej na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrej, przy ul. Mieszczańskiej 2, 72-210 Dobra. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest przeznaczonych do demontażu wynosi ok. 7,68 Mg. Zakres robót obejmuje: 1.Roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego, w tym demontaż pokrycia z płyt azbestowo-cementowych wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją eternitu. 2.Wymiana elementów więźby dachowej - łat. 3.Roboty pokrywcze z obróbkami blacharskimi. 4.Remont kominów (przemurowanie z cegły klinkierowej ponad dachem). 5.Wymiana instalacji odgromowej. Szczegółowe dane dotyczące zakresu zamówienia zawarte są przedmiarze robót oraz kosztorysie, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 90.65.00.00-8, 90.51.20.00-9, 45.26.26.60-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie stanowiące - załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaże: - posiadanie zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) dotyczącego odpadów materiałów budowlanych zawierających azbest określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206), jako 17 06 05 - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Zgodnie z art. 233 ust. 1 wymienionej ustawy - Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Utworzenie rejestru ma nastąpić do trzech lat od dnia wejścia w życie nowej ustawy o odpadach. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, stosuje się przepisy dotychczasowej ustawy o odpadach, lub: - posiadanie wpisu do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów o kodzie 17 06 05, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Poz. 21).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 100.000,00 zł lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a)Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie b)W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) należy załączyć dokument o warunkach wspólnego zamiaru wykonania zamówienia, w szczególności zawierający informację o Pełnomocniku wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo o reprezentowaniu ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c)Kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem materiałów, sprzętu i roboczogodzin sporządzony przez Wykonawcę w wersji papierowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I.Zmiana okresu przewidzianego na ukończenie robót: 1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane obiekty budowlane; 3)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a)wstrzymanie robót przez Zamawiającego; b)nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiającego, gdy opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; c)konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robót lub kosztorysie; c)zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: -przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; -odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 4)zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin okresu przewidzianego na ukończenie robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. II.Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych, w szczególności następującymi okolicznościami: 1)niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w kosztorysie, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2)pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 3)pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4)konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w kosztorysie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 5)odmienne od przyjętych w SIWZ i kosztorysie warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 6)konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 8)konieczność usunięcia sprzeczności w kosztorysie w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności, gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt II możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń. III.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1)zmiana osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy; zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę); 2)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 3)zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 4)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 5)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; (W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji); 6)zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 par. 1 Kodeksu cywilnego. 7)gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej, możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiana lokalizacji budowanych urządzeń. W przypadku pkt 4, zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy o dofinansowanie projektu lub nowych wytycznych dotyczących realizacji projektu. W przypadku pkt 5, zmiany mogą dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. Nr 8 (sekretariat)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:25.07.2013 godzina 10:00, mi

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 10.07.2013.11.14.16_Ogloszenie.pdf 2013-07-10 11:14:16 239,4KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 10.07.2013.11.14.46_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-10 11:14:46 514,4KB 105 razy
2 10.07.2013.11.15.17_Zalacznik_nr_6_-_Przedmiar-Kosztorys.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-10 11:15:17 124,3KB 256 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 16.07.2013.08.57.10_Wyjasnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-07-16 08:57:10 107,7KB
Wynik postępowania
1 29.07.2013.14.31.16_Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2013-07-29 14:31:16 317,6KB
Udzielenie zamówienia
1 06.08.2013.11.05.03_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-08-06 11:05:03 198,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 10-07-2013 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 10-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Administrator 06-08-2013 11:12