Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dobra" - Remont chodników położonych przy ul. Słonecznej w Dobrej

Dobra: Remont chodników położonych przy ul. Słonecznej w Dobrej
Numer ogłoszenia: 266856 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Dobra" , ul. Słoneczna 1/9, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 39 14 570.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia mieszkaniowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników położonych przy ul. Słonecznej w Dobrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont chodników położonych przy ul. Słonecznej w Dobrej w Spółdzielni Mieszkaniowej Dobra w Dobrej..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych może udzielić Wykonawcy zamówienia uzupełniającego , gdy spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: - zamówienia uzupełniające polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co podstawowe, - stanowi nie więcej niż 50 proc. wartości zamówienia podstawowego, - jest udzielane dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, - jest udzielane w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, - zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, - zamówienie uzupełniające było przewidziane w specyfikacji i dotyczy przedmiotu zamówienia w niej określonego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8, 45.23.32.22-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu jednego zamówienia o charakterze podobnym do przedmiotowego. Za zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotowego Zamawiający zamówienie, które polegało na remoncie, przebudowie lub budowie dróg lub chodników, a którego łączna wartość była nie niższa niż 60 000 zł brutto.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za odpowiednie osoby zdolne do wykonywania zamówienia Zamawiający uznaje osoby posiadające co najmniej poniższe kwalifikacje lub posiadające uprawnienia do pełnienia:funkcji kierownika budowy w branży drogowej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobragmina.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego (ul. Słoneczna 1/9 72-210 Dobra), w dni powszednie w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej Dobra w Dobrej, tj. od godz. 7:30 do 15:30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2012 godzina 16:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego (ul. Słoneczna 1/9 72-210 Dobra).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2012-07-24 12:33:52 46KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_SM_DOBRA.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 12:34:04 28KB 110 razy
2 Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 12:34:29 1,2MB 115 razy
3 Mapa_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 12:35:38 4,5MB 117 razy
4 Mapa_zagospodarowania_terenu_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-24 12:37:13 4,1MB 111 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-08-13 13:24:47 539,9KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2012-08-23 07:32:26 31KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-07-2012 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 23-08-2012 07:32