Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 000 000 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dobra: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 000 000 zł
Numer ogłoszenia: 250080 - 2012; data zamieszczenia: 13.07.2012
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 1 000 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego (na okres 8 lat) kredytu w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2012 r. obejmującego zadania inwestycyjne gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2.Dostępność kredytu - 500 000 zł na dzień 13.08.2012 r., 300.000 zł na dzień 01.10.2012 r., 200.000 zł na dzień 01.11.2012 r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra. 3.Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 30 dnia każdego miesiąca: 1 rata w wysokości 10 385,00 zł i 95 rat po 10 417,00 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 01 stycznia 2013 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 30 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 3.Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 1M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 1M z dnia 29 czerwca 2012 r.; początek naliczania odsetek - 13 sierpnia 2012 r. oraz że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni. 4.Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu. 5.Zamawiający zastrzega sobie: 1)Wykonawca nie będzie żądał: prowizji od udzielonego kredytu, opłat za niewykorzystanie części kredytu lub za przedterminową spłatę kredytu, opłaty za złożenie wniosku kredytowego oraz innych opłat; 2)zmianę terminu uruchomienia kredytu, bez dodatkowych kosztów, w tym przejście środków niewykorzystanych w danej transzy do kolejnej transzy kredytu, 3)prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub rezygnację z części kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą, 4)naliczanie odsetek będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty, 5)zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu, 6)Wykonawca nie będzie żądał uzależnienia udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego. 6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody wybranemu wykonawcy na zrefinansowanie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). 7.W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego przez wykonawcę, udostępnia się poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.dobragmina.com.pl załącza się do SIWZ następujące informacje: 1.Wzór formularza ofertowego 2.Wzór oświadczenia Wykonawcy - art. 22 ust 1 ustawy 3.Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 ustawy. 4.Uchwała Nr XXI/136/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 5.Uchwała Nr XCIX/346/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Dobra. 6.Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 7.Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 8.Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 9.Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 10.Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku. 11.Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 roku. 12.Uchwała Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2012 rok. 13.Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2020. 14.Uchwała Nr CCXLI/537/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dobra na 2012 r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2012 rok. 15.Uchwała Nr XXI/100/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2012 r. dotycząca opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2012 r. 16.Uchwała Nr CCXLI/538/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrej projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra na lata 2012-2020. 17.Uchwała Nr XXI/100/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w Uchwale Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra w 2012 r. 18.Uchwała Nr XXI/101/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobra na lata 2012-2020 r. 19.Uchwała Nr LI/169/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dobrej sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2011. 20.Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON. 21.Statut Gminy Dobra - załącznik do uchwały nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2003 roku. 22.Wykaz instytucji, w których Gmina Dobra korzysta z kredytów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1)udzielenia kredytu w transzach - w przypadku zamiany warunków finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 2)zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu; 3)skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 4)zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Gminy Dobra, 5)zmiany terminów dostępności kredytu, a także ich wysokości - w przypadku zmiany harmonogramu realizacji wydatków z kredytu, 6)zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w siwz terminu spłat. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobra, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2012-07-13 11:18:20 687,6KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:19:56 329,1KB 294 razy
2 Zalacznik_nr_4_-_Uchwala_ws._zaciagniecia_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:20:11 37,1KB 167 razy
3 Zalacznik_nr_5_-_Uchwala_RIO_ws._mozliwosci_splaty_kredytu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:20:36 258,3KB 169 razy
4 Zalacznik_nr_6_-_Rb-28S_-_31_grudzieA__2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:21:06 1,1MB 163 razy
5 Zalacznik_nr_7_-_Rb-NDS_-_31_grudzieA__2010.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:21:33 80,9KB 177 razy
6 Zalacznik_nr_8_-_Rb-28S_-_31_grudnia_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:22:02 1,2MB 172 razy
7 Zalacznik_nr_9_-_Rb-NDS_-_31_grudzien_2011.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:22:14 97,2KB 168 razy
8 Zalacznik_nr_10_-_Rb-NDS_-_31_marzec_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:22:27 95,2KB 183 razy
9 Zalacznik_nr_11_-_Rb-28S_-_31_marzec_2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:22:54 1,0MB 173 razy
10 Zalacznik_nr_12_-_Uchwala_ws._uchwalenia_budzetu_na_2012_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:24:18 1,6MB 188 razy
11 Zalacznik_nr_13_-_Uchwala_ws.wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:24:56 650,2KB 191 razy
12 Zalacznik_nr_14_-_Uchwala_RIO_ws._projektu_uchwaly_budzetowej_na_2012_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:25:17 207,2KB 166 razy
13 Zalacznik_nr_15_-_Uchwala_RIO_ws._mozliwosci_sfinansowania_deficytu_na_2012_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:25:34 64,2KB 271 razy
14 Zalacznik_nr_16_-_Uchwala_RIO_ws._WPF_na_lata_2012-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:25:48 118,2KB 163 razy
15 Zalacznik_nr_17_-_Uchwala_RIO_ws._mozliwosci_sfinansowania_deficytu_w_2012_r..pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:26:04 64,7KB 286 razy
16 Zalacznik_nr_18_-_Uchwala_RIO_ws._prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_na_lata_2012-2020.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:26:17 75,2KB 174 razy
17 Zalacznik_nr_19_-_Uchwala_RIO_ws._opinii_o_przedlozonym_sprawozadniu_za_2011_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:26:45 238,1KB 173 razy
18 Zalacznik_nr_20_-_REGON.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:27:14 43,7KB 175 razy
19 Zalacznik_nr_21_-_Statut.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:27:31 438,4KB 157 razy
20 Zalacznik_nr_22_-_wykaz_kredytow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 11:27:47 237,6KB 196 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 10:15:10 670,7KB
2 zmiana_tresci_SIWZ_23.07.2012.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-23 10:15:30 671,4KB
3 Wyjasnienia_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-25 12:54:05 675,6KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2012-08-06 15:21:28 688,2KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2012-08-16 14:07:25 680,2KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-07-2012 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 13-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 16-08-2012 14:07