Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego: - Zadanie Nr 21: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach; - Zadanie Nr 22: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej

Gmina Dobra

reprezentowana przez Burmistrza Dobrej – Barbarę Wilczek

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

72-210 Dobra

tel. 91 3914528, fax. 91 5790541

www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

 

O G Ł A S Z A

 

przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej równowartości kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy –Prawo zamówień publicznych na:

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego:

- Zadanie Nr 21: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

w Wojtaszycach

- Zadanie Nr 22: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej

 

Numer ogłoszenia: 155276 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3914528, faks 91 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, www.bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Zadanie Nr 21: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach, Zadanie Nr 22: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach oraz budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej z podziałem na: 1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach: ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropu poddasza w nowej części szkoły, wymiana okien drewnianych na PVC, wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PVC, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie podłogi na gruncie (stara część szkoły), ocieplenie ścian przy gruncie, modernizacja instalacji c.o. - kompletna wymiana instalacji c.o. w starej części szkoły. 2. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej: ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ściany zewnętrznej tylnej, wymiana okien drewnianych na PVC, wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na PVC, ocieplenie ścian przy gruncie, modernizacja instalacji c.o. - wymiana grzejników na płytowe, zaworów termostatycznych, wymiana pionów i poziomów na miedziane, montaż nowego kotła. Wykonawca jest zobowiązany wykonać po zakończeniu prac świadectwa energetyczne dla obiektu Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach oraz budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej. Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z prawem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi realizacji robót zawartymi w przedmiarze. Wszelkie wskazania nazw materiałów, urządzeń, systemów towarzyszą wyrazy lub równoważne. Zamawiający będzie wymagał certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne oraz aprobaty techniczne na wbudowane materiały. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji przedmiotu zamówienia w celu prawidłowego skosztorysowania robót, sprawdzić zakres i rodzaj robót z projektem budowlanym i uwzględnić powyższe w ofercie cenowej. UWAGA!! Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplenia niż zawarty w dokumentacji projektowej pod warunkiem zachowania co najmniej takich samych parametrów systemu, jak też materiałów, jakie zostały przyjęte w projektach budowlanych. W trakcie realizacji prac należy jednak stosować tylko rozwiązania technologiczne przyjęte dla wybranego systemu ocieplenia. Nie można stosować zamiennie technologii jak też materiałów z różnych systemów ocieplenia. Wykonawca w składanej ofercie zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymaganych w projektach budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia na własny koszt nowego audytu energetycznego, z którego będzie wynikać, że zaproponowany system spełnił wymagania założone w audycie energetycznym sporządzonym przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.40.00.00-1, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych) w terminie do dnia 28.06.2011 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Dobrej: Bank Spółdzielczy w Goleniowie Oddział Chociwel nr: 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - oryginał dokumentu załączyć do oferty. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 10.3. bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą. 8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 9. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą. 10. W przypadku unieważnienia postępowania, dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawców, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji. 11. Dyspozycję w zakresie wypłaty wadium wpłaconego w formie pieniężnej dla wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający przekaże do właściwego oddziału banku wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zgłoszeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 2) który został wykluczony z postępowania, 3) którego oferta została odrzucona. 14. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. W wykazie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na ociepleniu budynku styropianem o łącznej powierzchni przegród zewnętrznych budynku minimum 500 m2 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na montażu instalacji centralnego ogrzewania, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1. Dysponuje osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto dysponować będzie osobą która będzie pełniła funkcje kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych przepisów oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto poda w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.


·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        1) Posiadają środki finansowe lub dostęp do środków finansowych w postaci kredytu w wysokości 40% zaproponowanego wynagrodzenia brutto, poprzez dołączenie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Szczegółowo opisano w pkt 16 SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, pok. Nr 8 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach realizacji projektu Nr POIS.09.03.00-00-018/09-00
o nazwie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna. Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf 2011-06-13 14:30:17 542,8KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:31:23 2,1MB 215 razy
2 Zalacznik_nr_7A-Umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:32:27 743,3KB 171 razy
3 Zalacznik_nr_7B-Umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:32:49 743,6KB 139 razy
4 Zalacznik_nr_8_Przedmiary_robot.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:34:31 736,5KB 144 razy
5 Zalacznik_nr_9_STWiOR.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:49:47 2,9MB 127 razy
6 Zalacznik_nr_10_Projekty_budowlane_SP_Wojtaszyce_Remont_c.o.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:53:11 1,7MB 133 razy
7 Zalacznik_nr_10_Projekty_budowlane_SP_Wojtaszyce_Roboty_budowlane.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:54:56 6,1MB 129 razy
8 Zalacznik_nr_10_Projekty_budowlane_UM_Dobra_Remont_c.o.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:56:32 1,9MB 127 razy
9 Zalacznik_nr_10_Projekty_budowlane_UM_Dobra_Roboty_budowlane.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-06-13 14:57:36 4,3MB 127 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2011-06-29 14:30:12 1,4MB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2011-07-13 10:00:28 30KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-06-2011 14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 13-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-07-2011 10:02