Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Remont głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej


Dobra: Remont głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej
Numer ogłoszenia: 291586 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra,
woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont płyty boiska na stadionie miejskim, o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z pielęgnacją. Wymiary boiska - boisko do piłki nożnej 105m x 64 m - powierzchnia 6720 m2. 1. Zakres robót obejmuje :
a) prace towarzyszące obejmujące rozbiórkę bramek i złożenie ich w depozycie Zamawiającego oraz wyznaczenie krawędzi boiska, b) chemiczne zniszczenie roślin na boisku, c) orka glebogryzarką, d) zdjęcie warstwy wierzchniej gleby i jej spryzmowanie poza płytą boiska, e) wyprofilowanie i zagęszczenie warstwy gruntu rodzimego,
f) przygotowanie warstwy wegetacyjnej, g) rozścielenie i wyprofilowanie warstwy wegetacyjnej, h) rozłożenie gotowej darni, i) pielęgnacja do czasu odbioru ostatecznego. Warstwę wegetacyjną należy przygotować w całości poza płytą boiska i wbudować
po laboratoryjnym potwierdzeniu spełnieniu warunków jakie są jej stawiane. Należy przewidzieć przynajmniej 25% ilości więcej niż wynika z obmiaru ze względu na osiadanie spulchnionego gruntu. Z uwagi na brak innych norm i wskazań należy przyjąć wytyczne normy DIN 1835-4 Boiska sportowe. Darń do zastosowania na boisku w Dobrej musi być produkowana na podłożu spełniającym wszystkie warunki określone w normie DIN 1835. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo o uznaniu mieszanki materiału siewnego. 2. Charakterystyka darni naturalnej. Darń powinna się charakteryzować się wysoką jakością i cechami takim jak: a) dojrzałość 18-25 miesięcy, b) równomierna gęstość, c) jednolita grubość, d) odporność na intensywne użytkowanie - wysoki wskaźnik zabliźniania, e) brak szkodników i chwastów, f) odporność na choroby i przemarzanie,
g) wymiary darni: szerokość ok. 1.20 m, długość rolki ok. 10 m, grubość darni 2,5 - 3,0 cm. 2.1 Pielęgnacja do czasu odbioru ostatecznego Należy przeprowadzić poniższe zabiegi pielęgnacyjne: a) koszenie - wykonywać kosiarkami wrzecionowymi zgodnie z instrukcja obsługi, b) podlewanie - dostosowane do potrzeb, c) nawożenie - dostosowane do potrzeb
i pory roku, d) wertykulacja - zabieg wykonuje się po przyrośnięciu darni do podłoża celem usunięcia filcującej się trawy, e) aeracja - należy wykonać aeratorem umożliwiającym uzyskanie minimum 2000 otworów ma metr kwadratowy, przy średnicy szpil 0.5-0.8cm,
f) piaskowanie - przy zastosowaniu piasku płukanego w ilości 40 do 120 ton w zależności od ilości piasku wtartego w nawierzchnie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 5.000 złotych słownie : pięć tysięcy złotych. 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Goleniów, Oddział w Chociwlu Nr rachunku : 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Remont głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej 2. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność
z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 4. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 11. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 13. Zatrzymanie wadium nastąpi
w okolicznościach : a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, b) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył wymagane oświadczenia lub dokumenty, ale z treści ich nie wynika, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, c) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, d) jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy,
e) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. a) Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali: co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Za robotę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się robotę budowlaną, polegającą na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej, przy czym min. jedna robota musi dotyczyć budowy boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej wykonanej metodą układania darni z rolki o powierzchni boiska minimum 4500 m2, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku.
  W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia,
  w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy
  i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez spełnienie tego warunku nie należy rozumieć tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia innego podmiotu, ale dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenia innego podmiotu oraz oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kierownika budowy, który posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo pisemne zdeklarowanie tego podmiotu o oddaniu do dyspozycji wykonawcy co najmniej kierownika budowy I świadczenia usług doradczych przez cały okres trwania budowy), Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub polega na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go
  z nimi stosunku, zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą
  i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy I doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, a także podmiot ten wypełni warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1 lit. b. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.3 SIWZ, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 2. III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie określa się minimalnych standardów
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającego doświadczenie w budowie boiska sportowego
  o nawierzchni z trawy naturalnej lub kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej pod warunkiem, że wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej z rolki zostanie powierzone innemu podmiotowi, który posiada doświadczenie ( i je udokumentuje - jak w pkt. 1 lit. a ) w układaniu nawierzchni boisk sportowych z trawy naturalnej układanej z rolki, b) dysponują lub będą dysponować pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, specjalistami lub podmiotami specjalizującymi się w zakresie układania nawierzchni z trawy naturalnej boiska sportowego, c) kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego ( wykonawcy zagraniczni - odpowiednio ); Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie ww. warunku polegać będzie na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.4 poz. 6, 7, 8, 10 SIWZ, Na potwierdzenie spełniania warunków określonych
  w pkt. 2) lit. b, c wykonawca zobowiązany będzie złożyć odpowiednie oświadczenie, a w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów - przedstawi pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji ww. zasoby;
 2. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla zabezpieczenia wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 400.000 zł, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie wymienionego warunku polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany będzie do przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 1.2 poz. 9, dotyczącej tych podmiotów. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
   w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
   w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu,
  z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
   w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1) Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. Uwaga Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys ofertowy nie będzie podlegać ocenie. Kosztorys ofertowy będzie niezbędny do : a) rozliczenia się z wykonawcą w sytuacji, jeżeli powstaną okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub będzie konieczność zaniechania części robót, b) porównania cen zasadniczych elementów oferty, które mają wpływ na jakość i kompletność wykonania przedmiotu zamówienia, c) stwierdzenia, czy przedmiot zamówienia będzie wykonany
z użyciem materiałów potwierdzających wymagania Zamawiającego co do sposobu wykonania. 2) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 3) Oświadczenie o sposobie wykonania nawierzchni boiska zawierające informację o osobach lub podmiotach, które będą wykonywać nawierzchnię boiska z trawy naturalnej. 4) Karta techniczna producenta trawy (darni z rolki ) potwierdzająca parametry charakterystyki technicznej nawierzchni (rozdz. IV pkt. 3.2 ). 5) Informacja wykonawcy o sposobie utylizacji lub przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. 6) Autoryzacja producenta nawierzchni z trawy naturalnej, wystawiona dla wykonawcy na przedmiotowe zamówienie wraz
z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na tę nawierzchnię.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Osoby fizyczne - w celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :
1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych
w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),
4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy ( dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) zmiany terminu dokonania prób końcowych
i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, g) zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający, h) jeżeli jednostki administracji nie zachowają wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami terminów odpowiedzi na wnioski, 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 8) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (Np. kategorie gruntu) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a -d zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 9) Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy, 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobragmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej. ul. Rynek 1. 72-210 Dobra u p. Sebastiana Kuran..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat. Urząd Miejski w Dobrej. ul. Rynek 1. 72-210 Dobra.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zal._nr_7_-_Strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:10:45 129,0KB 167 razy
2 Zal._nr_7_-_Opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:11:15 980,4KB 488 razy
3 Zal._nr_7_-_Rys.1_-_zagospodarowanie_stan_istniejacy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:11:33 622,9KB 109 razy
4 Zal._nr_7_-_Rys.2_-_zagospodarowanie_stan_projektowany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:11:49 485,0KB 110 razy
5 Zal._nr_7_-_Instrukcja_pielegnacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:12:44 266,1KB 720 razy
6 Zal._nr_7_-_Specyfikacja_Techniczna_Wykonania_i_Odbioru_Robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:13:00 210,6KB 205 razy
7 Zal._nr_7_-_Kosztorys_ofertowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:13:23 35,2KB 233 razy
8 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-15 10:19:30 444,7KB 170 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2010-10-01 14:48:40 271,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-10-13 10:19:19 13,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 15-09-2010 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 15-09-2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-10-2010 10:19