Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 2 200 000 zł

Dobra: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 2 200 000 zł
Numer ogłoszenia: 234048 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie Gminie Dobra kredytu w wysokości 2 200 000 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Dobra kredytu długoterminowego (na okres 10 lat) kredytu w wysokości 2 200 000 zł (słownie: dwa miliony dwieście zł). Gmina przeznaczy kredyt na sfinansowanie deficytu budżetu 2010 r. obejmującego wkład własny Gminy na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 2. Dostępność kredytu - 2 200 000 zł na dzień 16.08.2010 r., przelewem na rachunek bankowy Gminy Dobra. 3. Spłata kredytu nastąpi w miesięcznych ratach kapitałowych, 20 dnia każdego miesiąca: pierwsza rata w wysokości - 18 373 zł, 119 rat po 18 333 zł każda, z uwzględnieniem karencji do 20 stycznia 2011 r. Spłata odsetek nastąpi bez okresu karencji, również 20 dnia każdego miesiąca, łącznie z ratą kapitałową. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 3. Kredyt powinien być udzielony w oparciu o zmienną stopę procentową, na podstawie stawki referencyjnej WIBOR 3M (notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego) powiększonej o oferowaną marżę banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Do obliczenia w ofercie wysokości odsetek proszę przyjąć: WIBOR 3M z dnia 14 lipca 2010 r.; początek naliczania odsetek - 16 sierpnia 2010 r. oraz, że rok składa się z 360 dni a każdy miesiąc z 30 dni. 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Wykonawca (bank) nie może żądać innego zabezpieczenia kredytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z póz. zm.). Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie określa się minimalnych standardów; spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy z załączonym harmonogramem spłaty kredytu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) udzielenia kredytu w transzach - w przypadku zamiany warunków finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, 2) zmniejszenia marży kredytu przez bank - na wniosek (propozycję) wybranego banku, który udzielił Zamawiającemu kredytu; 3) skrócenia okresu spłaty kredytu oraz zmniejszenia kwoty kredytu - w przypadku uzyskania przez Zamawiającego ponadplanowych dochodów własnych, 4) zmiany przeznaczenia kredytu - w przypadku zmiany budżetu Gminy Dobra, 5) zmiany terminów dostępności kredytu, a także ich wysokości - w przypadku zmiany harmonogramu realizacji wydatków z kredytu, 6) zmiany terminów spłat rat kredytu - jeżeli Zamawiający będzie przewidywał trudności finansowe w dotrzymaniu określonego w siwz terminu spłat. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:10:07 321,1KB 49 razy
2 Zalacznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:10:27 332,5KB 42 razy
3 Zalacznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:11:16 2,4MB 39 razy
4 Zalacznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:12:16 3,0MB 38 razy
5 Zalacznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:13:01 2,3MB 38 razy
6 Zalacznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:13:57 3,2MB 37 razy
7 Zalacznik_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:14:50 2,2MB 37 razy
8 Zalacznik_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:15:51 3,0MB 36 razy
9 Zalacznik_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:16:33 1,9MB 35 razy
10 Zalacznik_nr_12.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:17:26 2,6MB 35 razy
11 Zalacznik_nr_13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:18:33 2,4MB 35 razy
12 Zalacznik_nr_14.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:20:00 426,6KB 39 razy
13 Zalacznik_nr_15.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:20:19 81,5KB 37 razy
14 Zalacznik_nr_16.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-08-02 15:20:46 246,5KB 37 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf 2010-08-11 12:32:44 351,2KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.pdf 2011-07-29 08:27:03 11,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 02-08-2010 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 02-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 29-07-2011 08:27