Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budowa kompleksu boisk 'Moje boisko Orlik 2012' w Dobrej

Dobra: Budowa kompleksu boisk Moje boisko Orlik - 2012 w Dobrej
Numer ogłoszenia: 121241 - 2010; data zamieszczenia: 12.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk Moje boisko Orlik - 2012 w Dobrej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu boisk sportowych, do piłki nożnej i wielofunkcyjnego oraz budynku zaplecza socjalnego boisk wraz z ich oświetleniem w Dobrej przy ul. Reymonta (teren oznaczony geodezyjnie jako dz. nr 148/2, 150/2, 151, 102 - obręb Dobra), w ramach zadania Moje boisko - Orlik 2012, zgodnie z projektem budowlanym. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m), - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu - sztuczna trawa - (zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2008) o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) i STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ) Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport), o parametrach: - typ włókna: monofil - skład chemiczny włókna; polietylen - ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, - gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska. Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) i STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). Wyposażenie: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) - podbudowa przepuszczalna, o kolorze czerwonym, nawierzchni poliuretanowej, zgodnej z normą PN-EN 14877:2008 Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 1 do SIWZ) i STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) i STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ) - technologia układania nawierzchni: Technologia typu NATRYSK - na podbudowie przepuszczalnej instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm. Wyposażenie do piłki koszykowej: - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki. Wyposażenie do piłki siatkowej: - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)- 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka Wyposażenie do piłki ręcznej: - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki Wszystkie elementy boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego należy wykonać zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.3. Ogrodzenie terenu Ogrodzenie boiska na słupkach stalowych o profilu 50 x 80 x 3 mm mocowanych na stopie fundamentowej. Wypełnienie w formie ogrodzenia panelowego. Wysokość ogrodzenia 4 m. Furtki i bramy systemowe przesuwne lub rozwierne. Wymiary furtki: szer. 1,0 m, wys. 2,0 m, wymiar bramy wjazdowej: szer. 3,0 m, wys. 3,0 m. Na szerokości pola karnego boiska do piłki nożnej, ogrodzenie jest podwyższone do 6 m i pełni funkcję piłkochwytów. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.4. Oświetlenie terenu Oświetlenie boiska do piłki nożnej za pomocą lamp rozmieszczonych na sześciu masztach oświetleniowych o wysokości 9 m, zaś boiska wielofunkcyjnego za pomocą czterech masztów (2 maszty wspólne dla obu boisk ). Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.5. Chodniki Projektuje się chodniki z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem, z obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm w ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). 2.6. Zaplecze sanitarno-szatniowe Budynek sanitarno-szatniowy modułowy wraz z instalacjami i przyłączami wod-kan. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz STWiORB (załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 2.1-2.6 stanowią załączniki: załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa (projekt budowlany i przedmiar robót) załącznik nr 2 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 3. Gwarancje Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru, z tym że na budynek sanitarno-szatniowy - 60 m-cy; na nawierzchnie syntetyczne oraz granulat użyty do wypełnienia nawierzchni ze sztucznej trawy - 60 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy zł). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Z treści wadium wniesionego w formie określonej w pkt. 2-5 powinno wynikać bezwarunkowe i bez sprzeciwu, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Gminy Dobra: Bank Spółdzielczy w Goleniowie, Oddział Chociwel, nr rachunku: 36 9375 1041 5502 4471 2000 0010. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Urzędu Gminy Dobra (pok. nr 8) lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   nie dotyczy.

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych (CPV 45.21.22.21-1), w tym: co najmniej dwóch boisk piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej i co najmniej dwóch boisk z nawierzchnią poliuretanową. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i załączonych dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   - nie określa się minimalnych standardów. Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami/osobą posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz na podstawie złożonego oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy mają ubezpieczoną odpowiedzialność cwilną w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty: A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej: 1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny. 2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. B. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: 1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) lub 2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 4. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) kosztorys ofertowy; 2) Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty załączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia - Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) zapewnienia możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy, e) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, f) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. g) zawieszenia robót przez Zamawiającego, h) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, i) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, j) siły wyższej, klęski żywiołowej k) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, l) niewypałów i niewybuchów, m) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w siwz, n) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), o) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. p) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., q) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 2) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit d będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a -d zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. Przyjmuje się następujące zasady wyceny robót zamiennych (lub dodatkowych): rozliczenie na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: - ceny czynników produkcji ( rbg, M, S, Ko, Z ) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o założenia jw., brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR zastosowane zostaną pozycje KNNR, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 3) pozostałe zmiany: a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami, d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w siwz i ofercie wykonawcy; e) wystąpienia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy. 4. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dobragmina.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacjwe istotnych warunjków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobra, pok. nr 8 (sekretariat Urzędu).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:07:37 35KB 145 razy
2 Zal.1.1._Zagospodarowanie_terenu.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:30:45 3,5MB 142 razy
3 Zal.1.2._Konstrukcja.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:31:05 322,9KB 130 razy
4 Zal.1.3._Projekt_zaplecza.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:33:03 7,6MB 128 razy
5 Zal.1.4._Instalacje_sanitarne.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:33:58 2,3MB 127 razy
6 Zal.1.5._Instalacje_elektryczne.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:35:04 2,5MB 146 razy
7 Zal.1.6._Dokumentacja_geotechniczna.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:36:21 4,0MB 127 razy
8 Zal.1.7._Przedmiary_robot.rar Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:38:07 63,9KB 143 razy
9 Zal.2.0_Specyfikacje_techniczne_strona_tytulowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:41:32 1,0MB 118 razy
10 Zal.2.1_Specyfikacja_techniczna_ogolna_-_OST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:41:46 230,6KB 119 razy
11 Zal.2.2_Specyfikacja_techniczna_Nr_1B_-_Zaplecze.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:42:02 556,4KB 119 razy
12 Zal.2.3_Specyfikacja_nr_2D_-_boiska.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:42:18 398,9KB 121 razy
13 Zal.2.4_Specyfikacja_nr_3E_-_oswietlenie_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:44:13 7,3MB 132 razy
14 Zal.2.5_Specyfikacja_nr_4ZT_-_ogrodzenie,_kostka,_zielen.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:44:35 210,1KB 116 razy
15 Zal.2.6_Specyfikacja_techniczno-materialowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-12 15:44:48 165,8KB 129 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_i_wyjasnienia_do_dokumentacji_i_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-18 15:22:58 450,0KB
2 Zal.1.1_Zmiana_opisu_zagospodarowania_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-18 15:26:55 410,9KB
3 Pytania_i_wyjasnienia_do_dokumentacji_i_SIWZ_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-05-20 10:09:18 957,3KB
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2010-06-15 10:03:18 841,1KB
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie_zamowienia.doc 2011-03-24 14:55:19 37KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 12-05-2010 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 12-05-2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-03-2011 14:55