Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Maja i Gucio. Integracyjny Punkt Przedszkolny w Dobrej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011

Dobra: Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Maja i Gucio. Integracyjny Punkt Przedszkolny w Dobrej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011
Numer ogłoszenia: 432190 - 2009; data zamieszczenia: 16.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Dobrej , Rynek 1, 72-210 Dobra, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3914528, 3914538, faks 091 5790541.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobragmina.pl, http://bip.dobragmina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Maja i Gucio. Integracyjny Punkt Przedszkolny w Dobrej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa - zbiorowe żywienie dzieci przedszkolnych w wieku 3-5 lat, uczęszczających do Punktu Przedszkolnego Maja i Gucio. Integracyjny Punkt Przedszkolny w Dobrej, ul. Armii Krajowej 24, 72-210 Dobra, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2010 - 2011, polegające na przygotowaniu, dowiezieniu i wydaniu posiłków dla 30 uczestników projektu. Ilość dni żywieniowych: a) 2010 rok - 256 dni, b) 2011 rok - 256 dni. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez nauczyciela zatrudnionego w punkcie do godz. 12.00 każdego dnia poprzedniego. Ilość posiłków może ulec zmniejszeniu w przypadku choroby dziecka, pobytu w szpitalu itp. Próbki posiłków Wykonawca zobowiązany jest przechowywać we własnym zakresie. Wykonawca dostarczy posiłki oraz rozdzieli na pojedyncze porcje w naczyniach udostępnionych przez Zamawiającego. Po spożyciu posiłków, Wykonawca usunie z terenu Punktu Przedszkolnego wszelkie odpady żywnościowe oraz zobowiązany jest do przygotowania naczyń do kolejnego posiłku. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, wydanej przez właściwego inspektora sanitarnego. Wykonawca zapewni transport gorących posiłków w odpowiednich naczyniach (termosy). Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę (zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych zestawów żywieniowych) na okres 1 tygodnia i dostarczany nauczycielowi zatrudnionemu w punkcie. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Dzienny jadłospis obejmuje: 1.śniadanie: kanapki (chleb, bułka, wędlina, ser, jajko, warzywa, słodka herbata, kakao, kawa zbożowa itp.) 2.obiad: zupa, drugie danie, surówka, kompot, sok. 3.podwieczorek: słodka bułka, deser mleczny, deser owocowy, herbata, napój mleczny. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Posiłki należy planować zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 5 lat. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług Punktów Przedszkolnych należy uzgadniać z koordynatorem Punktu Przedszkolnego. Firma dostarczająca posiłki musi uwzględniać specyfikę żywienia przeznaczonego dla dzieci w wieku 3-5 lat pod względem wartości odżywczej, odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, z ograniczeniem substancji dodatkowych i barwników, o zmniejszonej zawartości soli. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci; Do obowiązków Wykonawcy realizowanych za pomocą personelu własnego należy: 1.Porcjowanie i wydawanie posiłków; 2.Dokonywanie comiesięcznych rozliczeń z Zamawiającym za dostarczane posiłki; Zamawiający przyjmuje na siebie wszystkie sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków dzieciom korzystającym z usług przedszkola..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9, 55.52.31.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przy składaniu ofert w niniejszym postępowaniu przetargowym

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonają przedmiot zamówienia w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z pkt. 3, Opisu Przedmiotu Zamówienia; Zaakceptują wszystkie wymagania zamawiającego dotyczące niniejszego postępowania przetargowego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy, 2) Oświadczenia Wykonawcy, 3) Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy PZP, 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7)Projekt umowy, 8)Oświadczenie o akceptacji projektu umowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dobragmina.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra tel. 091 3914528, faks 091 5790541.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2009 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Dobrej - pok. nr 8 ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie a Gminą Dobra, znak: UDA-PO-KL.09.01.01-32-002/09-00 z dnia 05.08.2009r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie.doc 2009-12-16 19:30:33 43KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:30:49 13KB 106 razy
2 ZaA_A_cznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:30:58 30,5KB 104 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_2_-_oA_wiadczenia_Wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:31:06 38,5KB 97 razy
4 ZaA_A_cznik_nr_3_-_art._24_ustawy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:31:14 20,5KB 100 razy
5 ZaA_A_cznik_nr_4_-_art._22_ustawy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:31:24 21KB 103 razy
6 ZaA_A_cznik_nr_7_-_Umowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:31:32 51,5KB 101 razy
7 ZaA_A_cznik_nr_8_-_akceptacja_umowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-16 19:31:41 21KB 102 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2009-12-24 11:20:34 719,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 16-12-2009 19:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 16-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 24-12-2009 11:20