Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie

Dobra, dnia 19.06.2015 r.

OGŁOSZENIE


Burmistrz Dobrej jako organizator Zachodniopomorskich Targów Ekologii ogłasza otwarty konkurs na obsługę kompleksową zaplecza gastronomicznego wraz ze sprzedażą alkoholu i sprzedaż zabawek podczas imprezy.

I.    Przedmiot konkursu:
Obsługa kompleksowa zaplecza gastronomicznego wraz ze sprzedażą alkoholu i sprzedaż zabawek,

II.    Zakres rzeczowy konkursu:
Odnośnie zaplecza gastronomicznego wraz ze sprzedażą alkoholu i sprzedaż zabawek:
a)    cel: kompleksowa, profesjonalna obsługa imprezy plenerowej,
b)    termin realizacji zadania: 29.08.2015 r. od godziny 10.00 do 30.08.2015 r. do godziny 22.00,
c)    miejsce realizacji zadania: Stadion Miejski w Dobrej według mapy stanowiącej załącznik nr 3,
d)    osoba do kontaktu:
Mateusz Marszalec, Tel. 091 39 14 687, email pik@dobragmina.pl

III.    Warunki konkursu.
1.    Wymagania ze strony organizatora:
a)    Doświadczenie w zabezpieczaniu zaplecza gastronomicznego z alkoholem oraz stanowisk handlowych w trakcie imprez o charakterze plenerowym.
b)    Wyposażenie ogródka gastronomicznego w ławostoły wraz z parasolami minimum dla 600 osób - 60 kompletów ławostołów + 30 parasoli (dopuszcza się możliwość zastąpienia parasoli konstrukcją namiotową pod warunkiem że pomieści ona
60 kompletów ławostołów).
c)    Wykonania ogrodzenia ogródków gastronomicznych.
d)    Współfinansowanie imprezy.
e)    Wyposażenie ogródka gastronomicznego w:
•    Potrawy z grilla - 1 stoisko
•    Potrawy Fast food - 1 stoisko
•    Potrawy z kuchni polskiej pierogi (ruskie, z kapustą i grzybami, mięsem) - 1 stoisko
•    Napoje gazowane i niegazowane
•    Małą gastronomię np. pajda chleba ze smalcem
•    Lody włoskie
•    Watę cukrową
f)    Wyposażenie minimum ogródka gastronomicznego w co najmniej 2 nalewaki roll – bar
g)    Wystawienie stoisk handlowych z zabawkami dla dzieci – min. 2 stoiska po 6 mb każde lub 4 stoiska po 3 mb każde,

2.    Organizatorzy będą brali pod uwagę dodatkowe propozycje wyposażenia ogródków gastronomicznych nie zamieszczonych w ofercie obsługi imprezy.

3.    Oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a)    oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu potencjałem technicznym (Załącznik nr 1);
b)    oświadczenie oferenta potwierdzające dobry stan techniczny urządzeń oraz posiadanie aktualnych decyzji dopuszczających urządzenia do eksploatacji (Załącznik nr 2).
c)    odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawców do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
a)    Dokumenty, o których mowa w ust. III pkt. 3.lit. c należy dołączyć w formie kserokopii. Wyłoniony oferent będzie musiał przedstawić oryginał do wglądu przez organizatora.
b)    Dokumenty, o których mowa w ust. III pkt. 3.lit. a, b, należy dołączyć w formie oryginalnej.

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty.
1.    Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.
2.    Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Oferenta oraz podpis Oferenta.
3.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści formularza oferty (Załącznik nr 4).
4.    Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie (nie wolno używać korektora) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę oraz dodatkowo opatrzone datami ich dokonania.
5.    Oferta musi być złożona w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Oferta – Zachodniopomorskie Targi Ekologii - 2015”.
6.    Wszelkie elementy oferty nie opakowane mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia ofert i ich oceny.
7.    Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane oraz złączone w sposób trwały.
8.    Wszystkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty obciążają Oferenta.

V.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1.    Oferty należy złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra w pokoju nr 8 (Sekretariat) do dnia 14.07.2015 r. do godz. 11:00. Oferty otrzymane po upływie terminu zostaną odrzucone.
2.    Otwarcie ofert i wybór oferenta odbędzie się w dniu 14.07.2015 r. o godz. 11:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, w pokoju nr 2.

VI.    Wybór oferty.
1.    Wyboru oferty dokona komisja w składzie:
•    Burmistrz Dobrej
•    Sekretarz Urzędu Miejskiego w Dobrej
•    Pracownik ds. promocji i kultury
2.    W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, wówczas Oferenci, którzy złożyli oferty zawierające taką samą propozycję zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w terminie do 2 dni roboczych.
3.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, wyłoniona przez komisję.

VII.    Formalności przedumowne.
1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym Oferentów, którzy złożyli oferty oraz udostępni tę informację na stronie internetowej (www.dobragmina.pl oraz www.e-targi.org).
2.    Umowa z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, zostanie zawarta w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3.    Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana będzie się uchylał od zawarcia umowy w terminie podanym w ust. VII pkt. 2, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

VIII.    Informacje dodatkowe:
1.    Podczas imprezy zorganizowane będą ECO TARGI na których prezentowana będzie oferta producentów naturalnej żywności oraz stowarzyszeń i grup nieformalnych zajmujących się handlem produktami lokalnymi (konfitury, chleb, wędliny, rękodzieło itp.), organizator dopuszcza sprzedaż tych produktów w obrębie hali targowej i na placu przed halą oraz promocję produktów na terenie całej imprezy.

2.    Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele sołectw będą prowadzić sprzedaż drobnych produktów gastronomicznych (ciasta, wędliny itp.), ozdób i zabawek o charakterze regionalnym i lokalnym na stoisku promocyjnym zlokalizowanym na terenie imprezy rozrywkowej.

3.    Oferent zobowiązany jest do:
a)    wniesienia opłaty targowej za wszystkie stoiska i urządzenia, które wystawi podczas imprezy zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej (uchwała- załącznik Nr 5).
b)    zapoznania się z mapą będącą załącznikiem do ogłoszenia, na której wskazana jest lokalizacja ogródków gastronomicznych i stoisk z zabawkami.
c)    nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia 10.08.2015 r. Ubezpieczenie musi obejmować przynajmniej czas trwania imprezy.
d)    sprzedaży napojów alkoholowych tylko w miejscu wskazanym przez Organizatora.
e)    uzyskania wszelkich zezwoleń niezbędnych do sprzedaży napojów alkoholowych do dnia 10.08.2015 r.
f)    zaprzestania sprzedaży alkoholu na wyraźne słowne żądanie Organizatora, służb porządkowych, Policji lub Straży Pożarnej, aż do czasu odwołania zakazu.
g)    ogrodzenia terenu wskazanego przez Organizatora (ogródków gastronomicznych)  i zabezpieczenia stosownego wejścia i wyjścia.
h)    informowania Klientów, iż spożywanie alkoholu dopuszczalne jest jedynie w obrębie ogródka gastronomicznego.
i)    zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie wyznaczonym pod ogródki gastronomiczne, poprzez zatrudnienie ochrony i służb porządkowych sprzątających stoły i opróżniających kosze na śmieci.
 

Burmistrz Dobrej
Piotr Hebda

Załączniki:

 

W załączeniu:
Pliki do pobrania

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 26-06-2015 00:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Administrator 26-06-2015 00:37