Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV-224-2009


UCHWAŁA NR XXXIV / 224 / 2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.ze zmianami w 2002r. nr.23, poz.220, nr 62,poz.558, nr113, poz.984, nr153, poz.1271, nr 214, poz.1806; z 2003r. nr 80, poz.717, nr162,poz.1568,

z 2004r. nr 102, poz1055, nr 116, poz1203, nr 167, poz1759; Dz.U. z 2005r. nr172,poz.1441, nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111) Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 113.667,-

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 24.521,-zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 24.521,-zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 24.521,-zł

na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

w dziale 758 Różne rozliczenia. 54.510,-zł

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 54.510,-zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów 54.510,-zł

w dziale 852 Pomoc społeczna 5.999,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5.999,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa 5.999,-zł

na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.637,00 zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.318,50

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 14.318,50 zł

realizowane na podstawie porozumień( umów ) między

jednostkami samorządu terytorialnego

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.318,50

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 14.318,50 zł

realizowane na podstawie porozumień( umów ) między

jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2.Zwiększa się wydatki Miasta i Gminy na 2009 r. o kwotę 113.667,-

w dziale 600 Transport i łączność 54.510,-zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 54.510,-zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54.510,-zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. 24.521,-

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 24.521,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9.325,-zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15.196-zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna 5.999,-zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 5.999,-zł

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.999,-zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.637,00 zł

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.318,50

§ 4300 zakup usług pozostałych 14.318,50 zł

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 14.318,50

§ 4300 zakup usług pozostałych 14.318,50 zł

§ 3.Zwiększa się dochody Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 76.053,54

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 76.053,54

rozdział 85395 Pozostała działalność 76.053,54

§ 2318 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 71.828,01zł

na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

§ 2319 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 4.225,53zł

na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

§ 4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami:

1) zmniejsza się wydatki o kwotę (zadania własne) 8.450,-

w dziale 852 - Pomoc społeczna 8.450,-zł

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 8.450,-

§ 3110 świadczenia społeczne 8.450,- zł

zwiększa się wydatki o kwotę (zadania własne) 8.450,- zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 8.450,-zł

rozdział 85395 Pozostała działalność 8.450,-zł

§ 3119 świadczenia społeczne 8.450,-zł

§ 5.Zwiększa się wydatki Gminy i Miasta na 2009 r. o kwotę 76.053,54

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 76.053,54

§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7.916,35zł

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 465,70zł

§ 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 6.932,70zł

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 407,84zł

§ 4128 składki na Fundusz Pracy 237,63zł

§ 4129 składki na Fundusz Pracy 13,98zł

§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 33.721,98zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1.983,82zł

§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 3.523,00zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 207,25zł

§ 4288 Zakup usług zdrowotnych 944,44zł

§ 4289 Zakup usług zdrowotnych 55,56zł

§ 4308 Zakup usług pozostałych 13.979,56zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych 822,40zł

§ 4358 Zakup usług dostępu do sieci Internet 256,50zł

§ 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 15,09zł

§ 4378 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2.238,08zł

§ 4379 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 131,66zł

§ 4418 Podróże służbowe krajowe 1.416,66zł

§ 4419 Podróże służbowe krajowe 83,34zł

§ 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 377,78zł

§ 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych 22,22zł

§ 4758 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 283,33zł

§ 4759 Zakup akcesoriów do komputera, w tym programów i licencji 16,67zł

§ 6. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów:

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

zmniejsza się wydatki o kwotę 22.500,-zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500,-zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 6.000,-zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.552,-zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1.500,-zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.948,-zł

zwiększa się wydatki o kwotę 22.500,-zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22.500,-zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 06-07-2009 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 06-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2009 11:11