Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXXI- 2009 z dnia 31 marca 2009 r.


Protokół Nr XXXI/2009 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli pracy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecna radna - Jaworska Danuta

Obrady sesji zakończono o godz. 15:30

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XXXI Sesji

 • przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy miejscowości

Anielino na lata 2009 - 2016,

2.2. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Bienice na lata 2009 - 2016,

2.3. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Dobra na lata 2009 - 2016,

2.4. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Dobropole na lata 2009 - 2016

2.5. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Grzęzno na lata 2009 - 2016,

2.6. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Krzemienna na lata 2009 - 2016,

2.7. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Tucze na lata 2009 - 2016,

2.8. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Wojtaszyce na lata 2009 - 2016,

2.9. w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym

Gminy Dobra na 2006 - 2016

2.10. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2009 rok,

2.11. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej na 2009 rok.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2008 ROK.

4. INFORMACJA PRZEDSTAWICIELA ZARZĄDU DRÓG

WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE O AKTUALNYM STANIE

TECHNICZNYM DRÓG PUBLICZNYCH ORAZ

ZAMIERZENIACH INWESTYCYJNYCH.

5. INFORMACJA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY O

BEZROBOCIU NA TERENIE GMINY DOBRA.

6. INFORMACJA Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY O

BEROBOCIU NA TERENIE GMINY DOBRA.

7. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

8. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o wprowadzenie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 307/3 i 312 położonych w Dobrej przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Radni 14 głosami za - jednogłośnie zagłosowali za wprowadzeniem uchwały. Porządek obrad wraz z wprowadzoną uchwałą w całości został przyjęty jednogłośnie (14 głosami za).

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XXX sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 11 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących.

W związku z zaproszonymi i przybyłymi gośćmi na obrady sesji Przewodnicząca Rady zaproponowała aby punkt 3 i 4 zamieścić na początku obrad sesji po sprawach regulaminowych, a następnie omówić punkt 2 podjęcie uchwał. Pozostały porządek obrad pozostawić bez zmian. Radni 13 głosami za - jednogłośnie wyrazili zgodę na zaproponowane poprawki.

Ad. pkt 2. INFORMACJA PRZEDSTAWIECIELA ZARZĄDU

DRÓG WIJEWÓDZKICH W KOSZALINIE O

AKTUALNYM STANIE TECHNICZNYM DRÓG

PUBLICZNYCH ORAZ ZAMIERZENIACH

INWESTYCYJNYCH.

W sesji udział wzięła Pani Anna Józwa, kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie Szczecińskim. Niestety nie miała dobrych wieści na temat napraw dróg wojewódzkich w gminie. Jak poinformowała obecnych droga nr 155 z Dobrej do Chociwla będzie w tym roku naprawiona, ale tylko na terenie gminy Chociwel tzn. od miejscowości Brody do Chociwla. W bieżącym roku na terenie gminy Dobra droga ta będzie przygotowywana do kapitalnego remontu. W planach jest wykonanie chodnika w Dobropolu, co z całą pewnością wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych. Docelowo cały odcinek drogi 144 ma być poszerzony na 6 metrów. W tym celu mają być wycięte przydrożne drzewa.

Na pytanie co z odcinkiem drogi między Osowem a Wierzbięcinem Pani Kierownik odpowiedziała, że nie można liczyć na generalny remont, jedynie na „zalepienie” istniejących wyrw w asfalcie, gdyż na ten cel nie ma w tym roku środków finansowych.

Ad.pkt 3. INFORMACJA Z POWIATOWEGO URZĘDU

PRACY O BEZROBOCIU NA TERENIE GMINY

DOBRA

Na sesje również przybyły przedstawicielki Powiatowego Biura Pracy z Łobza, które poinformowały o skali bezrobocia w naszym powiecie.

Poinformowały radnych o zmianach w przyjęciach na staże oraz przygotowania zawodowe.

Ad. pkt 4. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał :

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Anielino na lata 2009 - 2016

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bienice

na lata 2009 - 2016

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Dobra

na lata 2009 - 2016

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Dobropole na lata 2009 - 2016

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Grzęzno na lata 2009 - 2016

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Krzemienna

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tucze

na lata 2009 - 2016

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości

Wojtaszyce na lata 2009 - 2016

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2009 rok,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dobrej na 2009 rok,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

oznaczonych numerami działek 307/3 i 312 położonych w Dobrej przy

ulicy Tadeusza Kościuszki.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że Gmina Dobra zamierza aplikować o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Zgodnie z programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, zakres pomocy obejmuje:

 1. budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów:

 1. pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i

sportowe,

 1. służące promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury

 1. kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej;

 2. budowę, remont lub przebudowę infrastruktury zawiązanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;

 3. zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,

 4. odnawianie, eksponowanie lub konserwacje lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;

 5. kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Pomoc finansowa w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” może być przyznana na realizację projektu kwalifikującego się w zakres udzielania pomocy, wyłącznie, jeżeli projekt wpisuje się w Plan Odnowy Miejscowości.

Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości umożliwi wnioskowanie o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektów w niniejszej miejscowości w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Rozwojem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, jak również z innych źródeł finansowania”.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekty uchwał.

Radna Dorota Grzywacz zwolniła się z dalszej części obrad.

Uchwała Nr XXXI/197/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Anielino na lata 2009 - 2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/198/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bienice na lata 2009 - 2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/199/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Dobra na lata 2009 - 2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/200/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu odnowy Miejscowości Dobropole na lata 2009 - 2016 w obrębie Grzęzno została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/201/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grzęzno na lata 2009 - 2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/202/2009 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Krzemienna na lata 2009 - 2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/203/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Tucze na lata 2009 - 2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za jednogłośnie.

Uchwała Nr XXXI/204/2009 Rady Miejskiej w dobrej w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Wojtaszyce na lata 2009-2016 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy

Dobra na lata 2006 - 2013

Pani Burmistrz Barbara wilczek - wyjaśniła, że w związku z przygotowanym wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podjęto decyzję o wykonaniu remontu głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej. Warunkiem złożenia wniosku aplikacyjnego jest zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dlatego też zmienia się zapisy w załączniku tabelarycznym do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dobra dotyczące wykonania ww. prac, w sposób następujący: zmienia się harmonogram finansowania remontu głównej płyty boiska na stadionie miejskim w Dobrej z lat 2010 na rok 2009. Zmienia się wartość inwestycji z kwoty 150 tyś. zł. na kwotę 423.5 tyś.zł. Jednocześnie zmienia się procentowy udział uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych w następującej wysokości :

- środki zewnętrzne - z kwoty 50 tyś.zł na kwotę 317,6 tyś.zł.

- środki własne z kwoty 100 tyś.zł na kwotę 105,9 tyś.zł.

Łączna wartość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych wyniesie 75 % z dotychczasowych 30 %.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXI/205/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Dobra na lata 2006 - 2013 została przyjęta przez Radę 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2009 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że:

W §1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki:

1.w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5.400,-zł.-dotacja na

dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym

2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 84.427,- zł. dotacja na

stypendia.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodnicząca GKPiRPA Anna Kowalczyk - zreferowała Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który obowiązywać będzie na terenie gminy Dobra.

Radna Alina Soborska - zaproponowała , aby na terenie gminy zwiększyć kontrole w punktach sprzedaży alkoholu celem wyemitowania jego spożywania w tych punktach.

Pani Anna Kowalczyk odpowiedziała, że takie kontrole są przeprowadzane, ale w każdej chwili można zwiększyć ich liczbę. Nadmieniła, że na pewno uwaga jest z całą pewnością słuszna i komisja się do niej zastosuje.

Uchwała Nr XXXI/207/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok została przyjęta przez

Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych

oznaczonych numerami działek 307/3 i 312 położonych w Dobrej przy ul.

Tadeusza Kościuszki

Pani Sekretarz wyjaśniła projekt uchwały , ze proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu nieograniczonego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działki przeznaczone są jako strefa produkcyjno-usługowa.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXI/208/2009 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych numerami działek 307/3 i 312 położonych w Dobrej przy ulicy Tadeusza Kościuszki została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 5 SPRAWOZDANIE Z REAALIZACJI GMINNEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA 2008

ROK.

Radni sprawozdanie otrzymali w materiałach przesłanych na sesję do, którego po zapoznaniu się nie wnieśli żadnych uwag.

Ad. pkt 6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Radni po zapoznaniu się z informacją nie wnieśli żadnych uwag i zapytań.

Ad. pkt 7. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Interpelacji, wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad. pkt 8. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:25 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 18-06-2009 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2009 10:01