Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/214/2009


Uchwała Nr XXXII/214/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie powołania Straży Miejskiej w Dobrej i nadania jej Regulaminu

Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych ( Dz. U. Nr 123 poz. 779 z 1997r z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.1. Powołuje się od dnia 01 lipca 2009 roku Straż Miejską w Dobrej

2. Straż Miejska jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego

w Dobrej

§2. Nadaje się Straży Miejskiej w Dobrej Regulamin określający jej zadania i strukturę organizacyjną - w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do uchwały nr XXXII/214/2009.

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 30 kwietnia 2009r

REGULAMIN
STRAŻY MIEJSKIEJ W DOBREJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l.

 1. Regulamin Straży Miejskiej w Dobrej zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Miejskiej.

 2. Ilekroć jest mowa o:

 1. Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Dobrej.

 2. Komendancie, należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Dobrej

 3. Straży, należy przez to rozumieć Straż Miejską w Dobrej

§ 2.

Straż Miejska działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych,

 2. ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych,

 3. uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXII/214/2009 sprawie powołania Straży Miejskiej w Dobrej i nadania jej Regulaminu

 4. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobrej .

 5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1998 roku w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności

 6. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 7. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004r w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego

 8. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004r w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży

§ 3.

 1. Straż umiejscowiona jest w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrej e i podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta.

 2. Obszarem działania Straży jest obszar administracyjny Gminy Dobra.

 3. Straż używa pieczęci:

 • okrągłej o treści: " Straż Miejska w Dobrej "

 • prostokątnej o treści: "Straż Miejska, ul. Rynek 1 ; 72 - 210 DOBRA

§ 4.

 1. Strażą Miejską kieruje Komendant powołany i odwoływany przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 2. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie Komendanta Wojewódzkiego Policji.

 3. Komendant kieruje Strażą poprzez wydawanie poleceń służbowych oraz pism okólnych.

 4. Komendant dokonuje podziału zadań i kompetencji między podległymi sobie
  funkcjonariuszami.

 1. Komendanta w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony funkcjonariusz.

II. ZADANIA STRAŻY

§ 5.

  1. Straż wykonuje swoje zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa obywateli i mienia, utrzymania bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego oraz czystości na terenie miasta i gminy, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

  2. Do obowiązków Straży należy kontrola wywiązywania się z obowiązków właścicieli i zarządców nieruchomości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno - porządkowego, a w szczególności:

   1. wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów stałych i płynnych;

   2. usuwania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości;

   3. oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości;

   4. kontrola stanu czystości i estetyki miejsc publicznych;

   5. kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na posesjach;

   6. kontrola oczyszczania przystanków komunikacyjnych ze śniegu i lodu oraz usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń na tych terenach;

   7. kontrola utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych;

   8. kontrola przestrzegania ładu i porządku w punkach sprzedaży napojów alkoholowych oraz w ich najbliższym otoczeniu;

   9. kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji,
    prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych
    oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

   10. oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku efektywnego i bezpiecznego ich działania.

  3. Ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców.

  4. Reprezentowanie Straży przed właściwym Sadem.

  5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia.

  6. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

  7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

  8. Współdziałanie z innymi organami kontroli , takimi jak: Policja, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Straż Leśna.

  9. Ochrona spokoju i porządku na terenie szkoły i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a w szczególności:

 • zapobieganie przemocy fizycznej w różnej postaci;

 • przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu (dyskoteki szkolne) oraz usuwanie z terenu szkoły osób pozostających pod wpływem alkoholu;

 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się (wulgarne słownictwo, palenie papierosów);

 • współpraca z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania narkomanii wśród dzieci i młodzieży;

 • prowadzenie prelekcji i pogadanek na tematy związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami.

10. Ochrona obiektów:

 • ochrona spokoju i porządku w godzinach pracy jednostek organizacyjnych gminy;

 • współpraca z firmą sprawującą ochronę nad budynkiem Urzędu Miejskiego;

 • zapobieganie dewastacji i kradzieży w obiektach objętych ochroną;

 • udzielanie informacji i pomocy interesantom w celu usprawnienia pracy urzędu.

11.Ochrona porządku podczas imprez publicznych.

  1. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania.

  2. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzaju zagrożeń.

  3. Wykrywanie i ustalanie sprawców „dzikich” wysypisk śmieci.

  4. Kontrola realizacji obowiązku przez rolników w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia.

  5. Prowadzenie ewidencji psów.

§ 6.

 1. Funkcjonariusze Straży mają prawo do:

   1. legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach, w celu ustalenia ich tożsamości;

   2. udzielania pouczeń;

   3. nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym;

   4. ujęcia i bezzwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia;

   5. kierowania wniosków o ukaranie do właściwych miejscowo sądów;

   6. usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych przepisami o ruchu drogowym;

   7. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych;

   8. zwracania się w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 1. W razie niepodporządkowania się obywatela poleceniom wydanym na podstawie prawa, funkcjonariusze straży mają prawo stosować środki przymusu bezpośredniego przy zachowaniu przepisów ustawy o Policji, strażach gminnych i wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

§7.

  1. Straż wykonuje swoją funkcję poprzez:

 1. pełnienie służby dyżurnej,

 2. prowadzenie kancelarii.

  1. W ramach służby dyżurnej straż podejmuje następujące czynności:

 1. prowadzi służbę patrolową, za której organizację odpowiada Komendant straży. Patrol prowadzi notatnik interwencji, który każdorazowo po zakończeniu patrolu przekazywany jest do kancelarii.

 2. interweniuje na uzasadnione żądanie mieszkańców w celu realizacji swoich zadań ustawowych.

 3. interweniuje na żądanie Burmistrza Dobrej lub osób przez niego upoważnionych.

 4. wykonuje zadania zlecone przez samorząd, w szczególności konwojuje dokumenty lub wartości pieniężne.

 5. współpracuje z Policją.

3. Prowadzenie kancelarii ma na celu:

 1. prowadzenie rejestrów wykroczeń;

 2. prowadzenie rejestru wniosków o ukaranie;

 3. występowanie do Sądu Rejonowego z wnioskami o ukaranie;

 4. ewidencjonowanie wykorzystanych mandatów;

 5. wykonywanie sprawozdawczości.

III. CZAS PRACY

§8.

 1. Tygodniowy limit czasu pracy wynosi 40 godzin i 8 godzin na dobę i jest rozliczany w skali miesiąca.

 2. Podstawą pełnienia służby w określonym czasie przez funkcjonariuszy stanowią miesięczne grafiki służby sporządzane przez Komendanta Straży, a zatwierdzane przez Burmistrza Dobrej .

 3. W miarę uzasadnionych potrzeb komendant może dokonywać doraźnych zmian czasu pracy.

IV. UMUNDUROWANIE

§ 9.

 1. Strażnikowi Straży przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku.

 2. Poszczególne ubiory strażnicy noszą według zestawów zbiorczych, z uwzględnieniem pór roku.

Rozróżnia się:

 1. okres zimowy - od l listopada do 31 marca,

 2. okres letni - od l maja do 30 września

 3. miesiąc kwiecień i październik stanowią okresy przejściowe.

 1. W czasie świąt i uroczystości oraz w sytuacjach szczególnych obowiązuje mundur wyjściowy.

 2. Skład elementów umundurowania wynika z art.21 ustawy o strażach gminnych.

 3. Indywidualne należności mundurowe określi Burmistrz w oddzielnym Zarządzeniu wydanym z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie art.21 ustawy o strażach gminnych.

 4. Strażnik zatrudniony na czas określony otrzymuje wyposażenie i umundurowanie przewidziane na sezon ubiór roboczy, również o skróconym okresie używalności (asortymenty używane).

 5. Strażnik zwolniony ze służby obowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i umundurowania. Ustala się, iż zwrotowi nie podlegają skarpety, obuwie, koszule i swetry.

V. ROZLICZANIE MANDATÓW

§ 10.

 1. Każdy strażnik pełniący służbę indywidualnie pobiera bloczki mandatów karnych.

 2. Odcinki zrealizowanych mandatów karnych funkcjonariusz zdaje po zakończeniu służby.

 3. Za gospodarkę mandatami odpowiedzialny jest komendant.

VI. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZY

§ 11.

Prawa i obowiązki funkcjonariuszy straży regulują przepisy ustaw: o strażach gminnych i o pracownikach samorządowych.

§ 12.

Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze straży korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 13.

 1. Funkcjonariusze straży podczas czynności służbowych obowiązani są do noszenia przepisowego umundurowania i legitymacji służbowej oraz znaku identyfikacyjnego.

 2. Funkcjonariusz straży, przystępując do czynności służbowych jest obowiązany podać imię i nazwisko, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie (zapisanie) nazwiska funkcjonariusza oraz organu wydającego legitymację.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, problemy należy rozstrzygać w oparciu o ogólnie obowiązujące akty prawne oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej .

 2. Zmiany regulaminu następują przy zastosowaniu procedury właściwej dla jego nadania.

 3. Zagadnienia związane z ustaleniem należności mundurowych określi zarządzenie Burmistrza.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 05-06-2009 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2009 08:59