Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/194/2008


Uchwała nr XXX/194/2009

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami- Rada Miejska u c h w a l a co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Dobrej w drodze decyzji administracyjnej.

2. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu.

3. W celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz zleca pracownikowi Urzędu Miejskiego realizację tego zadania poprzez:

1) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie pomocy socjalnej,

2) weryfikacje dokumentów, na podstawie, których jest przyznawana pomoc socjalna,

3) proponowanie zastosowania odpowiedniej formy pomocy stypendialnej w konkretnych przypadkach,

4) wnioskowanie o udzielenie pomocy socjalnej z urzędu.

4. Obsługę biurową zapewnia stanowisko ds. obsługi oświaty.

Rozdział 2

Sposób ustalenia stypendium szkolnego

§ 2. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa, niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 1 jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o której mowa art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 3. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty i nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Stypendium szkolne wynosi:

1) 80,00 zł miesięcznie - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 100,00 zł do kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,

2) 90,00 zł miesięcznie, - jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 100, 00 zł.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy

§ 4. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres:

1) dla uczniów na okres nie dłuższy niż od września do czerwca danego roku szkolnego,

2) dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie dłuższy niż od października do czerwca danego roku szkolnego.

2. Stypendium szkolne wypłaca się dwa razy w ciągu roku szkolnego.

3. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

§ 5. 1. Stypendium szkolne udzielane w formie świadczenia pieniężnego będzie realizowane po przedstawieniu oryginału rachunku, faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów na cele określone w § 6 ust. 1 - 3.

2. Termin składania rachunków, o których mowa w ust. 1 upływa po 30 dniach od dnia otrzymania decyzji administracyjnej przyznającej stypendium.

3. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów na cele edukacyjne będą honorowane za okres do 4 miesięcy wstecz od dnia wydania decyzji administracyjnej przyznającej stypendium.

4. Refundacja kosztów będzie realizowana do wysokości stypendium szkolnego określonego w decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Dobrej.

5. Refundacja kosztów będzie realizowana po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej na wypłatę stypendiów socjalnych.

Rozdział 4

Formy stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i odzieży sportowej;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za celowe.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się za potwierdzeniem odbioru od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Dobrej lub za pośrednictwem poczty.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminów, o których mowa w ust. 1. Wówczas wraz ze złożeniem wniosku należy uzasadnić przyczynę uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 1

3. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalny ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 90d ust 13 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 5

Zasiłki szkolne

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

4. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

5. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 1% kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

6. Zasiłki szkolne przyznaje Burmistrz w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe uzasadniające udzielenie pomocy po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Dobrej.

7. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się za potwierdzeniem odbioru w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy.

Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Dobrej lub za pośrednictwem poczty.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu.

§ 10. Traci moc uchwała nr XLVIII/285/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra.

§ 11. Traci moc uchwała nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 roku, w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XLVIII/285/2006 z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 19-03-2009 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2009 10:27