Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVII/171/2008


UCHWAŁA NR XXVII/171/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 18 grudnia 2008roku

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r nr 142, poz.1591 z poźn. zmianami) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 roku o pożytku publicznym i wolontariacie ( Dz.U. z 2003r Nr 96 poz.873)

Rada Miejska w Dobrej uchwala co następuje

§1. Uchwala się: „ Program współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik nr 1

Do Uchwały Nr XXVII/171/2008

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 18 grudnia 2008r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gminy Dobra

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność

pożytku publicznego

na rok 2009

WSTĘP

Priorytetowym zadaniem gminy jest służenie mieszkańcom w sposób najskuteczniejszy, w ramach posiadanych środków. Działalność organizacji pozarządowych jest przejawem aktywności różnych środowisk społeczności lokalnej. Dlatego też prowadzenie aktywnej współpracy władz gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.

„Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”. wyznacza obszary współpracy między Gminą Dobra, a organizacjami pozarządowymi na rok 2009. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

SŁOWNICZEK POJĘĆ

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1) Ustawa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);

2) Program - Program Współpracy Gminy Dobra z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009;

3) Organizacje pozarządowe - organizacje pożytku publicznego oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Działalność pożytku publicznego - działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, a realizowanych według Programu Współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009;

5) Gmina - Gmina Dobra;

6) Rada - Rada Miejska;

7) Burmistrz - Burmistrza Dobrej ;

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest określenie form udziału organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w działalności w sferze zadań publicznych Gminy określonych w art. 4 ustawy. Program podaje możliwości włączenia podmiotów Programu na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego i stanowi element polityki społeczno- finansowej Gminy.

II. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Głównym celem Programu jest budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służy temu wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych.

Cele szczegółowe:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

3) aktywizacja społeczności lokalnej;

4) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

III. PODMIOTY PROGRAMU

Podmiotami Programu współpracy są:

1) organizacje pozarządowe;

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; prowadzące działalność na terenie Gminy Dobra lub na rzecz jej mieszkańców.

4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

IV. REALIZATORZY PROGRAMU

Ze strony Gminy program realizują:

1) Rada Miejska i jej Komisje - w zakresie wyznaczania przedmiotu i form współpracy oraz przydzielania środków finansowych na realizację współpracy;

2) Burmistrz Gminy - w zakresie wykonywania uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2009 rok”, w tym w szczególności wyboru podmiotów, którym zleca się zadania publiczne, zawarcia stosownych umów z określeniem wysokości dotacji oraz kontroli wykonywania zadania i wykorzystania dotacji;

3) Urząd Miejski - w zakresie bieżącej realizacji programu, w tym oceny zgodności ofert na realizację zadań z potrzebami i programem oraz ustawą o pożytku publicznym i o wolontariacie, bieżącej oceny wykonywania zleconych zadań i rozliczenia przydzielonych środków;

4) Komisja Konkursowa - w zakresie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Radę Miejską organizacjom pozarządowym;

V. ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Gmina realizuje zadania publiczne wymienione w rozdziale „Kierunki współpracy” we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana na zasadach:

1) pomocniczości - powierzenie organizacjom pozarządowym tych zadań, które mogą być zrealizowane efektywniej niż poprzez instytucje gminne;

2) suwerenności stron - zachowanie autonomii i nie ingerowanie w wewnętrzne sprawy organizacji;

3) partnerstwa - współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału;

4) efektywności - dążenie wszystkich zainteresowanych do osiągania najlepszych efektów realizując zadania publiczne przy danych środkach i możliwościach;

5) uczciwej konkurencji - tworzenie przejrzystych kryteriów współpracy;

6) jawności- stosowanie jawnych kryteriów finansowych i poza finansowych.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przybierać formy pozafinansowe i finansowe.

VI. FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w szczególności w formach finansowych i pozafinansowych.

2. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych, może odbywać się w formach:

  • - powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

  • - wspierania takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

3. Pozafinansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą:

  • - wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

  • - konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji,

  • - tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

  • - pomocy w nawiązywaniu i utrzymywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów zewnętrznych, w tym międzynarodowych,

  • - pomocy technicznej m.in. udostępniania lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych,

  • - promocji działalności organizacji pozarządowych w zakresie wykonywanych zadań na stronie internetowej gminy oraz w lokalnej prasie w „Wiadomościach Doberskich”.

4. Dotacje, o których mowa w pkt. 2: mogą być wykorzystane przede wszystkim na pokrycie kosztów bezpośrednich wykonania tych zadań. Koszty ogólne (pośrednie) mogą być pokrywane proporcjonalnie do udziału realizowanego zadania w całości działań organizacji, dotacje mogą być przyznane w granicach do 100% całości zadania, nie mogą być wykorzystywane w szczególności na: zadania i zakupy inwestycyjne, zakup gruntów, działalność gospodarczą, pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

5. Gmina może nieodpłatnie użyczyć środek trwały organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, w zakresie i czasie niezbędnym dla realizacji zleconego zadania. 6. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

VII. ZAKRES WSPÓŁPRACY

Zakres współpracy obejmuje:

1) podejmowanie wspólnych działań na rzecz określenia potrzeb i problemów mieszkańców Gminy Dobra ;

2) współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Dobra;

3) współpraca przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania;

4) koordynacja działań w celu rozwiązywania problemów społecznych;

5) wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów;

6) promocja najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Dobra;

7) inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.

VIII. KIERUNKI WSPÓŁPRACY

Ustala się na 2009 rok obszary działania, w obrębie, których Gmina może zlecać zadania do wykonania oraz wspierać finansowo wykonanie zadań realizowanych przez podmioty Programu:

1. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a) wspieranie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży;

b) realizacja działań mających na celu ochronę przyrody i ochronę zwierząt,

2. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:

a) działania wychowawcze i edukacyjne na rzecz dzieci i młodzieży - kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji lokalnych

i regionalnych;

b) wspieranie działalności wychowawczej poprzez organizację zajęć świetlicowych, a także organizację innych aktywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

3. w zakresie kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i turystyki:

a) organizacja wystaw,

b) kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury;

c) podejmowanie działań mających na celu ożywienie miejsc atrakcyjnych turystycznie na terenie gminy

4. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu :

a) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży, uzdolnionej sportowo w różnych dyscyplinach sportowych ,

b) przygotowania i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych imprezach sportowych,

c) zajęcia sportowe i udział w rozgrywkach Uczniowskich Klubów Sportowych, d) współorganizowanie różnych imprez sportowych,

e) popularyzacja zdrowego stylu życia wśród dzieci , młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie warunków do uprawiania gier zespołowych na terenie gminy

5. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

a) oferty pracy aktualizowane co 7 dni - tablica ogłoszeń UM w Dobrej, oraz prasa lokalna „Wiadomości Doberskie”

b) organizowanie prac publicznych , interwencyjnych,

c) organizowanie staży absolwenckich oraz przygotowania zawodowego - mających na celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

6. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

a) wspieranie osób wykluczonych społecznie poprzez reintegrację zawodową

mającą na celu odbudowanie i podtrzymywanie u takich osób zdolności samodzielnego świadczenia pracy i wsparcia w umiejętności jej poszukiwania.

b) wspieranie działalności w zakresie uzależnień,

c) współfinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin skierowanych przez OPS, pedagogów

7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

a) utrzymywanie współpracy i zorganizowanie wymiany grup mieszkańców Gminy Dobra z grupami mieszkańców gmin partnerskich,

b) wymianę kulturalną i sportową w kraju i za zagranicą

IX. ZAKOŃCZENIE

1. Program będzie realizowany poprzez udział podmiotów Programu w spotkaniach organizowanych przez jego realizatorów.

2. Organizacje pozarządowe mogą kierować na bieżąco uwagi i propozycje dotyczące realizacji Programu do pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za dany obszar działalności. .

3. Do zawieranych w ramach Programu umów, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w uchwale oraz ustawy o finansach publicznych, a także odpowiednio Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 28-01-2009 12:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 28-01-2009 12:04