Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs na administrowanie cmentarza komunalnego w Dobrej


0x08 graphic
0x08 graphic
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

 

 

 

 

Dobra, dnia 08.12.2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA KONKURS OFERTOWY

na administrowanie cmentarza komunalnego, zlokalizowanego w Dobrej, przy ul. Ofiar Katynia ( działka nr 74, pow. 2,8451ha, obręb Dobra ).

Usługa zarządzania i utrzymania cmentarza komunalnego w Dobrej, obejmować będzie wykonywanie następujących czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru i opieki nad cmentarzem w celu utrzymania go w stanie

zgodnym z przepisami określonymi ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisami sanitarnymi, zasadami ppoż. i BHP.

 1. Zapobieganie niszczeniu nagrobków.

 2. Stałą dbałość o estetykę cmentarza, a w szczególności:

 1. systematyczne sprzątanie ogólnodostępnych części cmentarza, alejek oraz terenów niewykorzystanych na mogiły,

 2. systematyczne wywożenie nieczystości,

 3. konserwacja i bieżące remonty ogrodzenia cmentarza,

 4. utrzymanie zieleni, wykaszanie traw na cmentarzu i terenie przyległym,

 5. utrzymanie zimowe alejek cmentarza (odśnieżanie i zwalczanie śliskości przez posypywanie piaskiem całej powierzchni alejek utwardzonych).

 1. Inwentaryzację mogił, prowadzenie dokumentacji cmentarza zgodnie z przepisami prawnymi.

5. Dbałość o wygląd i wykonywanie bieżących remontów i konserwacji w celu zapobiegania niszczeniu obiektów przekazanych w użytkowanie:

 • kaplicy na cmentarzu w Dobrej.

 1. Opłacanie wszelkich kosztów związanych z bieżącym wykonywaniem usług (wywóz nieczystości, opłaty za wodę, energię elektryczną, wyposażenie cmentarza w pojemniki na odpady, ubezpieczenie prowadzonej działalności- usług zarządzania cmentarzem i odpowiedniego pod względem bhp, ppoż i sanitarnym utrzymania cmentarza od roszczeń osób poszkodowanych w wyniku nieodpowiedniego utrzymania, bądź nienależytego zabezpieczenia terenu cmentarza).

 2. Pobieranie opłat za zajęcie i korzystanie z cmentarza zgodnie ze stawkami określonymi w Zarządzeniu Burmistrza Dobrej i przekazywanie ich w cyklu comiesięcznym na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 3. Prowadzenie ksiąg cmentarnych.

 4. Udostępnianie terenu cmentarza oraz kaplicy cmentarnej podczas kontroli sanitarnej przeprowadzanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie.

 5. Utrzymanie urządzeń technicznych cmentarzy (punkty czerpania wody, sieci wodociągowej, budynku kaplicy).

 6. Przewożenie zwłok na zlecenie Policji lub Prokuratury w każdym czasie.

 7. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z cmentarza - dokonywaniem pochówków i ekshumacji oraz wykonywaniem nagrobków.

 8. Zapewnienie porządku i ładu na terenie cmentarza oraz zawiadomienie właściwych organów porządkowych, w przypadku niemożliwości zapewnienia porządku we własnym zakresie.

 

Umowa obejmować będzie okres 1 roku tj. od 07.01.2009 r. do 07.01.2010 r.

Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - na wynagrodzenie dla Zarządcy kwotę 40.000,00 zł brutto ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto) za cały okres umowy.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 2. uprawniające do zarządzania nieruchomościami gminnymi (oferent powinien taki dokument posiadać lub zatrudniać osoby będące zarządcami nieruchomości).

 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

 4. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem ,,Administrowanie cmentarza komunalnego w Dobrej” w siedzibie zamawiającego p. nr 8 ( sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra, nie później niż do dnia 05.01.2009 r. do godz. 1530.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2009 r.

 

 

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 10-12-2008 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dawid Arkadiusz Mitłosz 10-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Administrator 10-12-2008 09:38