Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXIII 2008 z dnia 04 września 2008 r


Protokół Nr XXIII/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 04 września 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Damian Padziński. Otwierając obrady powitał radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 12

Nieobecni radni - 3 Jolanta Siekiera, Jaworska Danuta i Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz.15:10

Na podstawie listy obecności wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawił Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XXIII Sesji

  • przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miejskiej

2. INFORMACJA Z PRZYGOTOWAŃ DO ROZPOCZĘCIA

ROKU SZKONEGO 2008/2009 W PLACÓWKACH

OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY.

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

3.1. w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność

Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego,

3.2. w sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji

gruntów numerem działki 64/22 położonej w mieście Dobra,

3.3. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty,

3.4. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw

zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra,

3.5. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod

wezwaniem Świętej Klary w Dobrej,

3.6. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Dobra na

2008 rok.

4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany projekt porządku obrad bez żadnych uwag został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Damian Padziński poinformował , że protokół z XXII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. Pkt 2. INFORMACJA Z PRZYGOTOWAŃ DO

ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA

TERENIE GMINY.

Dyrektorzy szkół podstawowych oraz dyrektor gimnazjum, radnym przedstawili informacje dot. zadań wykonanych, zrealizowanych na dzień rozpoczęcia roku szkolnego. Poinformowali o obsadzie kadrowej oraz o sprawach bieżących.

Pytań oraz uwag do informacji nie wniesiono.

Radny Miłek Grzegorz - zwrócił się do rady, aby rozpatrzyła sprawę przyznania specjalnej nagrody dla p. dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach. Uważa, że Pani Dyrektor bardzo zaangażowała się przy utworzeniu przedszkola, jak i również dużo pracy włożyła w poprawę wizerunku całej szkoły.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że do sprawy wrócimy i na pewno na wspólnych komisjach rady do tego tematu wrócimy.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy

Dobra na rzecz jej użytkownika

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że z wnioskiem o wykup na własność gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym zwrócili się dotychczasowi użytkownicy wieczyści Stanisław Sionek i Jacek Sionek.

Z uwagi na wykorzystanie i przeznaczenie przedmiotowej działki na cele inne niż mieszkaniowe (zabudowana jest budynkiem piekarni) jej użytkownikom wieczystym nie przysługuje prawo do bonifikaty w cenie nabycia gruntu.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami umożliwia zbycie nieruchomości obciążonej użytkowaniem wieczystym wyłącznie na rzecz jej użytkownika wieczystego w trybie bez przetargowym, po cenie ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość.

Na poczet ceny nabycia prawa własności zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustaloną według stanu na dzień dzisiejszy.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 września 2008 r. w sprawie zbycia prawa własności działki stanowiącej własność Gminy Dobra na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64/22 położonej w mieście Dobra

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Dobrej przy ul. Piłsudskiego, w drodze bez przetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości zabudowanej w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

W stanie istniejącym na działce znajduje się ogrodzenie z bramą wejściową do posesji.

Z uwagi na swoją niewielką powierzchnię /242 m2/ oraz istniejącą zabudowę ogrodzeniem i pełnioną funkcję dojścia do posesji, działka ta nigdy nie będzie mogła być w inny sposób wykorzystana ani też zabudowana jak w chwili obecnej ( szerokość działki od 3,5 m do 5 m), gdyż zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego musi być zachowany 4 metrowy odstęp od granicy działki sąsiedniej.

Należy także zauważyć, iż pod działką znajduje się infrastruktura do budynku, co również ma znaczący wpływ na planowanie tam jakichkolwiek inwestycji budowlanych.

Sprzedaż w/w działki w drodze przetargu wydaje się być nieuzasadniona z uwagi na fakt, iż w przypadku nabycia jej przez osobę inną niż użytkownik, uniemożliwione zostanie dojście do posesji nr 15 od ulicy Piłsudskiego.

W związku z powyższym przedmiotowa działka nigdy nie będzie mogła stanowić nieruchomości odrębnej.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIII/154/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 września 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 64/22 położonej w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że z wnioskiem o odstąpienie od zwrotu bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwróciła się właścicielka nieruchomości w Dobrej, przy ulicy 3-go Maja 21.

W/w właścicielka zbyła w/w nieruchomość, przy której przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności została udzielona jej bonifikata w wysokości 3.040 zł. Jednocześnie ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonej w mieście Dobra przy ul. 3-go Maja 21, nabyła lokal mieszkalny w Nowogardzie, uzasadniając to koniecznością zapewnienia rodzicom lepszych warunków mieszkaniowych.

Radni nie wyrazili zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, uzasadniając tym, iż za sprzedaną nieruchomość w Dobrej otrzymała dużą sumę środków pieniężnych. Natomiast za mieszkanie, które nabyła w Nowogardzie nie zapłaciła nawet połowy tej kwoty, za które otrzymała sprzedając nieruchomość w Dobrej.

Uchwała w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty nie została przyjęta przez Radę. Radni - 12 głosami przeciw odrzucili w/w projekt uchwały.

- w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw

zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek wyjaśniła, iż Rada Miejska ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Place zabaw, zlokalizowane na terenach gminnych, stanowią takie właśnie obiekty użyteczności publicznej. Są one kompleksowo wyposażone w urządzenia zabawowe i pełnią funkcję rekreacyjno-wypoczynkową dla dzieci i młodzieży.

Wprowadzenie regulaminu korzystania z placów zabaw ,a na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z urządzeń zabawowych, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowników.

Radni bez żadnych uwag i zapytań przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXIII/155/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 września 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod

wezwaniem Świętej Klary w Dobrej

Skarbnik Gminy Pan Sławomir Brodniak - wyjaśnił, iż radni na poprzedniej sesji wyrazili zgodę na przesunięcie środków na ten cel.

Dotacja zostanie udzielona ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 24.400 zł., a przeznaczona będzie na zakup dokumentacji projektowej.

Następnie głos zabrała Pani sołtys wsi Błądkowo Anna Jarczewska, która podziękowała Pani Burmistrz, Skarbnikowi Gminy oraz całej radzie za przekazanie środków na odbudowę zabytkowego kościoła w Błądkowie.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXIII/156/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 września 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętej Klary w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Dobra na 2008

rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił - że w § 1 wprowadza się do budżetu gminy następujące środki:

  1. w rozdziale 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - 20.000 zł. - dotacja na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

  2. w rozdziale 85295 Pozostała działalność - 85.600 zł. dotacja na dożywianie;

  3. wpływy z hali przeznaczone na zakupy wyposażenia - 1.200 zł.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 Przyjmujemy środki w wysokości 80.484 zł zaplanowane na 2008 r. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :

1 przedszkole Wojtaszyce: 2 zajęcia pozalekcyjne

W § 4 Dyspozycja wydatków w ramach projektu z § 3.

W § 5 Dokonujemy przesunięcia środków własnych na realizację dodatkowego zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie sekcji piłkarskiej ORLIKÓW - 20.000 zł.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXIII/157/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 04 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Radni bez uwag i zapytań przyjęli informację.

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek zaprosiła radnych na „Dożynki Powiatowo-Gminne, które odbędą się 21 września 2008 r.

Radny Antoni Kontowicz - zapytał dlaczego kontenery z używaną odzieżą są nie opróżniane ?

Pani Burmistrz odpowiedziała, że zostanie wystosowane pismo w tej sprawie do Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Rejonowego w Łobzie.

Następnie zapytał czy nie ma możliwości wykonania chodnika na ulicy Nowogardzkiej ( do leśniczówki” )

Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie ma takiej możliwości, można tylko utwardzić pobocze.

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady Miejskiej o godz. 15:10 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-09-2008 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2008
Ostatnia aktualizacja: - 24-09-2008 08:21