Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XXI 2008 z dnia 26 czerwca 2008 r


Protokół Nr XXI/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1300

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

Obrady sesji zakończono o godz.15:15

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XXI Sesji

 • przyjęcie protokołu XX sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielino,

2.2. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bienice.

2.3 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błądkowo,

2.4. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobropole,

2.5 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzęzno,

2.6. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemienna,

2.7. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tucze,

2.8. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtaszyce,

2.9. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrześno,

2.10.w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych Gminy Dobra,

2.11. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/236/2005 Rady

Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia

wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dobra na lata 2006-2013,

2.12. w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata, będącej

własnością Gminy Dobra,

2.13. w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI,

2.14. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrej,

2.15. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Dobra na 2008

rok.

 1. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Zaproponowany projekt porządku obrad został przyjęty przez Rade bez uwag - 14 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XIX sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielino,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bienice,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błądkowo,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobropole,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzęzno,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemienna,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tucze,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtaszyce,

 • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wrześno.

Pani Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - poinformowała radnych, że dużo wcześniej radni otrzymali wzorcowe statuty sołectw do, których mogli wnieść swoje uwagi.

Radni żadnych uwag do projektów uchwał oraz statutów poszczególnych sołectw nie wnieśli.

Uchwała Nr XXI/136/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Anielino została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/137/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bienice została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/138/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błądkowo została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/139/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobropole została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/140/2008/ Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grzęzno została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemienna została przyjęta przez Radę- 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/142/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tucze została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/143/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wojtaszyce została przyjęta przez Radę -14 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XXI/144/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Wrześno została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach

organizacyjnych Gminy Dobra

Radny Marek Kowalczyk wyszedł z sali obrad sesji.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego oraz w związku z ustaleniem budżetu na 2008 rok wnosi propozycję zwiększenia stawki za punkt z 3,31 zł. na 3,51 zł. oraz najniższego wynagrodzenia z kwoty 653,00 zł. na 692,00 zł. tj. o 6 %.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/145/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami - jednogłośnie.

 • w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/236/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dobra na lata 2006 - 2013.

Radny Marek Kowalczyk ponownie przybył na obrady sesji.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała radnych, że wszystkie zmiany dotyczące WPL Gminy Dobra były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji rady i zostały poprawki naniesione.

Radni otrzymali projekt uchwały oraz załącznik do uchwał wraz z uzasadnieniem przed sesją.

W związku z powyższym poprosiła radę o pytania bądź uwagi do projektu w/w uchwały.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/236/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dobra na lata 2006-2013 została przyjęta przez Radę - 14 głosami za- jednogłośnie.

- w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata,

będącej własnością Gminy Dobra

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - poinformowała, że zgodnie z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej 01 czerwca 2005 r. na kuchnię szkolną wraz z pomieszczeniami przynależnymi zwróciła sie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej Firma „SAMBA” uzasadniając swą prośbę faktem, iż przygotowuje ona posiłki dla dzieci oraz wskazanych podopiecznych OPS w oparciu o zawartą wcześniej umowę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej. Firma uzasadnia swą prośbę także potrzebą modernizacji i napraw, jakim powinna zostać poddana stołówka oraz kuchnia szkolna. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrej.

Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami nie określają na jaki okres może być wydzierżawiona nieruchomość.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/147/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wynajęcia nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata, będącej własnością Gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI

Pani Burmistrz - wyjaśniła, że związku z wystąpieniem gminy Brojce, a przystąpieniem gmin Międzyzdroje, Świnoujście i Wolin do Celowego Związku Gmin R-XXI każda gmina zobowiązana jest do podjęcia powyższej uchwały.

Ponieważ wcześniej radni sugerowali zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Roberta Wawrzyniaka celem wyjaśnienia i poinformowania o bieżącej działalności związku, dlatego na najbliższe posiedzenie zostanie wysłane zaproszenie. Przewodniczący Zarządu potwierdził chęć przybycia na takie spotkanie.

Innych uwag oraz zapytań nie było.

Uchwała Nr XXI/148/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany Statutu Celowego Związku Gmin R-XXI została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrej

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji rady, komisje zawnioskowały o podwyższenie wynagrodzenia do poziomu burmistrzów sąsiednich gmin ( Radowo, Chociwel).

W związku z tym, zaproponowały wynagrodzenie w wysokości 8.500 zł. (brutto).

Radny Marek Kowalczyk - powiedział, że jest to totalne nieporozumienie.

Patrząc na relacje budżetu i mieszkańców gminy to jest zbyt duża podwyżka.

Stwierdził, że „ta rada bardzo lubi panią burmistrz” i bardzo dobrze, ale co zrobi jak przyjdzie inny burmistrz i nie będzie go lubiła czy wtedy obniży.

Ocena pracy jak wszyscy wiemy odnosi sie do ubiegłego roku, zacznijmy realizować plan inwestycyjny i stwórzmy jakieś realia. Jest inflacja i to nas dotyczy, państwowe pieniądze wydaje się szybko i przyjemnie.

Wydaje mi się, że trzeba się nad tym najpierw dobrze zastanowić, nie od razu lekką ręką wydać takie duże pieniądze.

Odnosząc się do tych słów p. Burmistrz wskazała, iż nie ma znaczenia czy rada lubi burmistrza czy też nie. Ważna jest bowiem aktywność radnych i ci radni do takich aktywnych należą. Mówię tu o aktywności pozytywnej tzn. radni uczestniczą we wszelkich działaniach zainicjowanych przez burmistrza, chętnie pracują przy tworzeniu projektów m.in. p. radna Dorota Grzywacz.

Radny Marek Kowalczyk stwierdził, że radni są od doradzania. P. Burmistrz stwierdziła, iż nie należy ograniczać chęci radnych do działania.

Skoro chcą aktywnie uczestniczyć w podejmowanych działaniach należy to przyjąć i podziękować.

Radny Edward Stanisławczyk - oznajmił, że widełki urzędowe są po to, ażeby radę obowiązywały. Uważamy, że kwotę 700 zł. podwyżki od tego minimum p. burmistrz powinna dostać.

Radny Marek Kowalczyk - kontynuował mówiąc, że każdy chciałby zarobić takie pieniądze. Wydajecie nie swoje pieniądze, dlatego tak łatwo, trzeba się najpierw dobrze zastanowić.

Radna Alina Soborska - powiedziała, że w innych gminach burmistrz ma zastępcę, u nas pracuje w jednej osobie i jej się naprawdę należy taka podwyżka.

Uchwała Nr XXI/149/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za, 1 głosem wstrzymującym przy 1 głosie przeciw.

Na obrady sesji przybył radny Zbigniew Awgul.

 • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że w § 1 do budżetu gminy wprowadza się następujące środki:

 1. w rozdziale 80195 Pozostała działalność - 7.616 zł. - dopłaty dla pracodawców na wyszkolenie uczniów.

 2. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 14.881 zł.- dotacja na zasiłki stałe.

 3. W rozdziale 85295 Pozostała działalność 85.600 zł. - dotacja na dożywianie.

W § 2 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w tej samej wysokości jak zwiększono dochody.

W § 3 Przyjmujemy środki w wysokości 80.484 zł. Na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomóż sobie - od bierności do aktywności”.

W § 5 Dyspozycja wydatków w ramach projektu z § 3.

W § 4 Dokonujemy przesunięcia środków własnych na realizację projektu ORLIK 2012 - 30.000 zł.

W § 6 dokonuje sie zmiany proporcji finansowania zaplanowanego deficytu dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej. Zmiana nie ma wpływu na wskaźniki budżetu (dochody, wydatki, zadłużenie, deficyt). Zalecenie RIO.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Radny Marek Kowalczyk zapytał - dlaczego konferencja w ramach realizacji programu „Jaśniejsza Polska” odbyła się w Licheniu i jakie decyzje zapadły?

Pani Burmistrz odpowiedziała, że połączyły się dwa oddziały oświetleniowe: Szczecin i Poznań. Obecnie Zarząd ENEOS-u składa się z reprezentantów obu oddziałów. ENEOS obsługuje 4 województwa: mazowieckie, zachodniopomorskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Dlatego w Licheniu, ponieważ Zarząd ENEOS-u tak zadecydował.

Innych pytań nie wniesiono.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kowalczyk zapytał - czy nie można byłoby w budżecie przeznaczyć środków pieniężnych na utworzenie stypendium dla młodzieży, która osiąga wysokie wyniki w sporcie?

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że pozyskaliśmy środki z projektu na zajęcia pozalekcyjne. Każdy zainteresowany kto ma zdolności i ochotę uczestniczyć w takich zajęciach będzie mógł z nich skorzystać.

Została powołana jako pierwsza w naszej gminie „rada sportu”, która będzie decydowała o przyznawaniu środków pieniężnych na powyższe cele.

Radny Marek Kowalczyk zapytał jak wygląda sprawa przejęcia terenów po byłej stacji Kolejki Wąskotorowej i czy można byłoby utworzyć tam ścieżki rowerowe ?

P.Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP jednak jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja o przejęciu tych terenów, natomiast już konserwator zabytków wypowiedział się w tej kwestii, iż utworzenie ścieżek rowerowych na tym tych terenach jest niemożliwe.

Następnie głos zabrała Pani Anna Jarczewska sołtys wsi Błądkowo zapytała kiedy rada podejmie decyzje o przekazanie środków pieniężnych, o które wnioskowała rada sołecka na dokumentację odbudowy kościoła w Błądkowie

Pani Jolanta Siekiera Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się spotkanie komisji, Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu i tam ostatecznie zapadnie decyzja o przekazanie środków na dokumentację odbudowy kościoła.

Ostateczna odpowiedź w formie pisemnej otrzyma p. sołtys po spotkaniu w/w komisji.

W wolnych wnioskach p. burmistrz poinformowała radnych jak wygląda sprawa budowy kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej w Dobrej. Nadmieniła, że realizacja tego projektu uzależniona jednak od końcowej wartości inwestycji, która może wynieść nawet 1,6 mln zł.

Jednak, pomimo znacznego wzrostu kosztów wykonania kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią, Gmina Dobra wykona wszystkie prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę.

Innych wniosków, interpelacji oraz zapytań nie zgłoszono.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:15 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Siekiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 04-07-2008 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-07-2008 13:12