Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XIX-2008 z dnia 31 marca 2008 r.


Protokół Nr XIX/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 31 marca 2008r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 12

Obrady sesji zakończono o godz.15:30

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XIX Sesji

 • przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 64/22, położonej w Dobrej,

2.2. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Dobra do Polskiego Projektu 400

Miast,

2.3. w sprawie okreslenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie

dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”,

2.4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2008 rok,

2.5. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok.

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH ZA 2007 ROK.

 1. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA POLICJI NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO W 2007 ROKU.

5. ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE PLANOWANYCH

KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH STATUTÓW SOŁECTW.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Porządek obrad bez żadnych uwag został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Pzewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XVIII sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami.

W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

 • w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 64/22 polłożonej w Dobrej.

Pani Sekretarz poinformowała,że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu.

Umowa sprzedazy zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/127/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 64/22, położonej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie przystąpienia miasta i gminy Dobra do Polskiego Projektu 400 Miast.

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że do zadań gminy należy min. opracowanie oraz ocena efektów programów zdrowotnych mieszakanców gmin. Celem powyższego projektu jest ocena stanu zdrowia jedenastolatków pod kątem występowania czynników ryzyka chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, nadwagi, braku aktywnosci fizycznej itp.

Na koordynatora programu została powołana pani Jolanta Kopacz, która będzie upoważniona do występowania w imieniu władz samorządowych do kontaktów z realizatorami projektu.

Radni bez zastrzeżeń i uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/128/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2008 w sprawie uchwalenia przystąpienia Miasta i Gminy Dobra do Polskiego Projektu 400 Miast została przyjęta przez Radę - 12 głosami za- jednogłośnie.

 • w sprawie okreslenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kowalczyk wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc może być przyzanana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeśli dochód osoby samotnie gospodarujacej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego.

Rada gminy może podjąć uchwałę o podwyższeniu kryterium dochodowego.

Natomiast pomoc w formie posiłku może być przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, jesli dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium.

Rada gminy, w drodze uchwały określa warunki odpłatności za pomoc.

Radni innych uwag do w/w projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XIX/129/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania przyznawaną w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemnów alkoholowych na 2008 rok.

Pani Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pani Anna Kowalczyk wyjaśniła, iż uchwała o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek coroczny uchwalania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Następnie szczegółówo przedstawiła harmonogram i preliminarz wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Dobra na 2008 rok.

Kończąc w imieniu Burmistrza wniosła o przyjęcie uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie miasta i gminy Dobra na 2008 rok.

Skarbnik Gminy Sławomi Brodniak poinformował, że wprowadza się do budżetu gminy nastepujace środki:

 1. refundacja wydatków na Jarmark i Dożynki 2007 r. - tj. Dotacja z Pomeranii - 6.760 zł.

 2. Zwiększenie subwencji oświatowej - 46.272 zł.

oraz zwiększa się plan wydatków w tej samej wysokosci jak zwiększono dochody.

Środki z dotacji Pomeranii przeznaczone na organizację tegorocznych imprez plenerowych

Zwiększona subwencja oświatowa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń w szkołach i na świetlicach.

Zmmiejszono nam dotację na aktualizację spisu wyborców,dlatego zmniejszamy wydatki na ten cel w tej samej wysokości.

Następnie przesuwamy środki z planowanej rewitalizacji Rynku na zwiększenie kapitału zakładowego spółki gminnej Zakładu Gospodarki Komunalnej o 10.000 zł. I na promocję gminy w miesięczniku „Obserwator” oraz zakup nagród na Powiatową Galę Sportu.

Skarbnik szczegółowo te sprawy omawiał na współnym posiedzeniu wszyskich komisji przed sesją.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad.pkt 3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO

PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DOBREJ ZA

2007 R.

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali na piśmie. Był on też szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji Rady.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

W wynku głosowania w/w sprawozdanie zostało przyjęte - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad.pkt 4. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

PUBLICZENEGO ORAZ SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA

POLICJI NA TERENIE POWIATU ŁOBESKIEGO

W 2007 ROKU.

Informację na temat oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publiczenego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu łobeskiego w 2007 roku radni otrzymali na piśmie- stanowi ona załącznik do protokołu. Była ona szczegółowo omawiana na posiedzeniach stałych komisji.

Dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie udzielił p. Zbigniew Podgórski - Komendant Powiatowy Policji w Łobzie.

Radny W.Graczykowski zapytał - czy przewiduje się podjęcie szczególnych działań celem zapewnienia bezpieczeńsstwa w naszej gminie.

Ruch młodzież i dzieci w godzinach wieczornych i nocnych jest wzmożony i wiąże się to ze wzrostem rozbojów, kradzieży, wandalizmu itp.

Wyjaśnienia udzielił p. Podgórski. Powiedział, że na pewno w tym okresie będą wzmożone patrole policji. To jednak nie rozwiąże problemu chuligaństwa wśród nieletnich. Oczekuje w tym zakresie pomocy od mieszkańców, którzy będąc świadkiem nagannego zachowania młodzieży winni natychmiast zgłaszać policji takie sygnały. Nie jest rolą Policji wychowywanie pijanych nastolatków w godzinanch nocnych. Całe społeczeństwo powinno się w to włączyć, a wówczas będziemy w stanie w części złagodzić ten problem.

Pan Zbigniew Podgórski wyjasnił, że spadek przestępczosci wskazuje na to, iż współpraca policji z mieszkańcami jest dobra.

Nie jest jednak możliwe, aby dzielnicowi mogli dotrzeć do wszystkich mieszkańców i utrzymywać z nimi stałe kontakty.

Przyczyną tego stanu rzeczy jest zbyt mała obsada, duże obciążenie dzielnicowych innymi zadaniami oraz niskie środki finansowe jakie posiada Komenda. Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby przynajmniej dzielnicowi na bieżąco współpracowali z sołtysami.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek podziękowała Panu Podgórskiemu i wszystkim pracownikom Komendy Powiatowej w Łobzie za czuwanie nad bezpieczeństwem naszych mieszkańców.

Ad.pkt 5. ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE PLANOWANYCH

KONSULATCJI DOTYCZĄCYCH STATUTÓW

SOŁECTW.

Radni po otrzymaniu w materiałach na sesję projektu wzorcowego statutu sołectwa Wrześno w celu zapoznania się z nim, nie wnieśli żadnych uwag do jego treści.

Ad. pkt 6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Burmistrz Barabara Wilczek poinformowała radnych o złożonych wnioskach w celu pozyskania środków zewnętrznych. Odniosła się do kilku grantów złożonych do Euroregionu Pomierania.

Ponadto poinformowała o złożeniu w dniu 25.01.2008 r. wniosku dotyczącego kształcenia na odległość na wsiach, projekt nr 9/2.1a/2006/595 realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2007. Wniosek zosał przygotowany, z myślą o lokalizacji centrum kształcenia w „starej” części szkoły podstawowej w Wojatszycach.

Zgodnie z treścią zleceń, do końca kwietnia br. zostaną zamontowane place zabaw w miejscowościach: Bienice, Błądkowo, Dobropole, Grzęzno i Krzemienna. Każdy z placów zabaw będzie posiadał identyczne elementy, m.in. zestaw z 2 huśtawkami, zjeżdżalnią, pochylnią, równoważnią, oraz tzw. „sprężynowcami”. Dodatkowo na wniosek Rady Miejskiej w Dobrej, zostało wysłane zlecenie na przygotowanie elementów do montażu placu zabaw na terenie miejscowości Dobra. Wstępna analiza zakłada lokalizację placu zabaw przy ul. Ofiar Katynia (obok posterunku policji).

W związku z otrzymaniem pozwolenia na budowę zaplecza technicznego do istniejącej hali sportowej przy Gimnazjum w Dobrej, rozpoczęto prace związane z uruchomieniem procedury przetargowej mającej na celu wybór firmy, która wykona przedmiotową budowę oraz banku, który udzieli niezbędnego kredytu, rozłożonego na okres 3 lat od dnia oddania inwestycji. Termin oddania obiektu do użytku (przy braku odwołań związanych z procedurą przetargową) planowany jest na koniec października 2008 r.

W dniu 28 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie odbyło się spotkanie dotyczące omówienia planowanej przez gminy powiatu łobeskiego, wspólnej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie to ma zostać zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach osi priorytetowej IX: „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, realizacja celu oszczędności energii w sektorze publicznym, będzie obejmować wsparcie dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażania tych obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła, modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.W ramach tego projektu Gmina Dobra przystąpiła do wykonania opracowania audytów energetycznych, czyli ekspertyzy dotyczące podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynków, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji. Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny to opracowanie, określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - ulepszenia, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii. Po wykonaniu audytów energetycznych zostaną wykonane dokumentacje projektowe, w celu złożenia wspólnego wniosku przez wszystkie gminy powiatu łobeskiego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z informacji uzyskanych w MRiRW wynika, że gminy mogą ubiegać się o zwrot 50% poniesionych kosztów na realizacje zadań z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Ponadto kosztami kwalifikowanymi (podlegającymi zwrotowi) będą wszystkie wydatki poniesione przez gminy w 2007 roku na wykonanie prac termomodernizacyjnych.

Pod koniec marca został złożony wniosek do Europejskiego Funduszu Europejskiego, Prioryet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wniosek został złożony z myślą o powstaniu ośrodka przedszkolnego w Wojaszycach. Projektem zostaną objęte dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 3-5 lat oraz ich rodzice. Docelowo w zajęciach przedszkolych będzie mogło uczestniczyć 30 osób. Ośrodek przedszkolny otwarty będzie w godzinach 9.00-14.00, od poniedziałku do piątku. Planowany okres realizacji projektu - od 01.08.2008 r. do 31.12.2009 r.

Ponadto Burmistrz Barbara Wilczek odniosła się do kwestii zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za pisanie projektów w celu pozsykania środków zewnętrznych. Przytoczyła, że na ww. projektem w ciągu kilku dni uczestniczyła grupa osób. Natomiast napisanie wniosku tego typu tylko przez jedną osobę nie ma po prostu racji bytu.

Ad. pkt 7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej o godz. 15:30 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Siekiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 21-04-2008 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2008 09:39