Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVII/2008 sesji Rady Miejskiej 30 styczeń


Protokół Nr XVII/2008 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

 

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

 

Obrady sesji zakończono o godz.16:00

 

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

 

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XVII Sesji

 • przyjęcie protokołu XVI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

2.1. w sprawie zplanu pracy Rady miejskiej na 2008 rok,

2.2. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok,

2.3 w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na

2008 rok,

2.4. w sprawie w sprawie planu pracy Komisji Budzetu, Rozwoju

Gospodarczego i Rolnictwa na 2008 rok,

2.5. w sprawie ustalenia diet,

2.6. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej rady Miejskiej,

2.7. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,

2.8. w sprawie sprzedazy w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 139/1, obreb Krzemienna,

 

2.9. w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej

zabudowanej położonej w obrebie Tucze,

2.10. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej numerem 363/1 położonej przy ulicy Zielonej,

2.11. w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy

Dobra.

3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ZA

ROK 2007.

4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

 

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad ( 14głosami za - przy 1 głosie wstrzymującym.

Pzewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała , że protokół z XVI sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujacych.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

 

 

 

 

 

 

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2008 rok.

Radny Marek Kowalczyk- złożył wniosek, aby w miesiącu lutym w punkcie 4 zamieścić zapis sprawozdania z wykonania inwestycji za rok 2007.

 

Radni poparli wniosek radnego - jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XVII/107/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

 

 • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

 

Radni po wcześniejszym zapoznaniu się z planem pracy komisji bez zastrzeżeń i uwag przyjęli projekt uchwały.

 

Uchwała Nr XVII/108/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok została przyjęta przez Radę - 15 głosami za- jednogłośnie.

 

 

 • w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2008 rok.

 

 

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

 

Uchwała Nr XVII/109/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej,Oświaty, Kultury i Sportu została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

 

 • w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2008 rok.

Radny Marek Kowalczyk stwierdził, że również w tym planie pracy komisji powienien znaleść się zapis z realizacji inwestycji za 2007 rok.

 

Przewodnicząca poinformowała, że jeśli jest już taki zapis w planie pracy Rady

to takie sprawozdanie będzie na sesji lutowej i nie widzi potrzeby powielania tego tematu.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XVI/104/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od środków transportowych została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

 

 

 • w sprawie sprawie ustalenia diet

 

Skarbnik wyjaśnił, że projekty uchwał zostały przedłożone zgodnie z zaplanowaną podwyżką w budzecie gminy o kwotę 20 % .

Radny M.Kowalczyk - oznajmił radnym, że jest to praca społeczna i podwyżka, która była w zeszłym roku wyniosła 40 %. Zapytał dlaczego koszty znów wzrosły o 20 %.

Skarbnik wyjaśnił, że diety w innych gminach są dużo większe, a nasze kwoty są jedne z najniższych w kraju, dlatego taka propozycja.

Radny Kowalczyk wnioskował, aby jednak nie zmieniać kwot diet, które obecnie obowiązyją.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego Kowalczyka. Radni 5 głosami za przy 10 głosach przeciw odrzucili propozycje radnego.

 

Innych uwag do projektu w/w uchwały nie wniesiono.

 

Uchwała Nr XVII/111/2008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia diet została przyjęta przez Radę - 11 głosami za,1 głosem wstrzymującym przy 3 głosach przeciw.

 

 • w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej Rady.

Radna Dorota Grzywacz -wyjasniła, że na wspólnym posiedzeniu komisji wystąpiła z wnioskiem o podwyższenie wysokości diety dla Przewodniczącej Rady uwzględniając jej wielkie zaangażowanie w pracę Rady jak i również w sprawy dotyczące społeczności całej gminy.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek zwróciła się do rady o poparcie projektu uchwały. Uzasadniła, że współpraca z Przewodniczącą Rady układa się celująco.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XVII/1122008 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącej Rady Miejskiej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za, 1 głosem przeciw przy 2 głosach wstrzymujących się

 

 

 

 • w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Skarbnik Sławomir Brodniak - wyjaśnił, że na wspólnym posiedzeniu komisji radni zaproponowali ustalić również dietę dla wiceprzewodniczącego.

Uzasadnili,tym że Pan Damian Padziński angażuje się w pracach rady, często uczestniczy w różnego rodzaju posiedzeniach. Zastępuje przewodniczącą w czasie jej nieobecności.

 

Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.

 

Uchwałą Nr XVII/113/2008 rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego rady Miejskiej została przyjęta przez Radę - 10 głosami za, 4 głosem przeciw przy 4 głosach wstrzymujących się.

 

 

 • w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej

niezabudowanej oznaczonej numerem 139/1, obręb Krzemienna

 

Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że proponuje sie sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu, gdyż nie mają do jej sprzedaży zastosowania przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami mówiące o sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

 

Uchwała Nr XVII/114/2008 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie sprzedazy w drodze przertaru nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem 139/1, obręb Krzemienna została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

 

 • w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w obrebie Tucze

 

Sekretarz - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż udziału gminy Dobra wynoszących

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 22-02-2008 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Arkadiusz Mitłosz 29-02-2008 14:49