Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra? złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy?.

Dobra, dnia 13.01.2021 r.                           

OŚiGW.6220.2.24.2020.AW                   

 ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 10 § 1 28, 49, 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.),

zawiadamiam strony postępowania o:

możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszenia żądań, złożenia wyjaśnień oraz przeglądania akt sprawy w związku z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra” złożonym przez firmę PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy”.

Zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia na wniosek z dnia 19.08.2020 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.08.2020 r., (uzupełniony w dniu 23.09.2020 r.), firmy PVE 168 Sp. z.o.o., z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 4/10 w Bydgoszczy. Jednocześnie informuję, że  uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Stosownie do art. 10 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            W toku powyższego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, pismem z dnia 16.10.2020 r. znak: WST.-K.4220.332.2020.AP (data wpływu 19.10.2020 r.) wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie, wskazał jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy ooś. Pismem z dnia 04.12.2020 r. znak: WST-K.4220.332.2020.AP.2  (data wpływu 07.12.2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie potrzymał swoją opinie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wyrażonej w piśmie z dnia 16.10.2020 r. znak: WST.-K.4220.332.2020.AP.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, pismem z dnia 08.10.2020 r. znak: ZNS.9022.2.1.13.2020 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 368 w miejscowości Dobropole, gmina Dobra.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gryficach pismem z dnia 01.12.2020 r. znak:SZ.ZZŚ.4360.1.184.2020.KK (data wpływu 04.12.2020 r.) wyraziło opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie określiło warunki realizacji przedsięwzięcia chroniące środowisko gruntowo - wodne.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn.zm.) - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

            W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z "COVID-19" ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530   pod nr telefonu 91/39 14 528, 729 055 531 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@dobragmina.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy.

             Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                  

            Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

BURMISTRZ DOBREJ

KRZYSZTOF WRZESIEŃ

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 15-01-2021 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 15-01-2021
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Kuran 31-05-2023 14:47