Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XIV-88/2007


UCHWAŁA NR XIV/88/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 08 listopada 2007 roku

w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości

obowiązujące na terenie Gminy Dobra:

  1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,60 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od 1 ha powierzchni - 3,74 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,20 zł;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,50 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,90 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 7,70 zł;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,84zł;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku

publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,38 zł;

3. od budowli lub ich części 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki gospodarcze nie użytkowane, będące w posiadaniu osób, które

kiedyś prowadziły gospodarstwo rolne, a obecnie są na rencie lub

emeryturze rolniczej;

2) nieruchomości stanowiące własność gminy wykorzystywane do prowadzenia gospodarki komunalnej w znaczeniu określonym w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) ;

3) nieruchomości stanowiące własność gminy zajmowane przez jednostki

ochotniczych straży pożarnych.

§ 3. Zwolnienie określone w § 2 pkt 1 przysługuje na wniosek podatnika

złożony do 31 stycznia roku podatkowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/169/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z

dnia 20 listopada 2004 r. roku w sprawie określenia wysokości stawek i

zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie

wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

UZASADNIENIE

Projekt niniejszej uchwały stanowi wykonanie upoważnień nadanych Radzie Gminy ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) do ustalenia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przygotowując projekt uchwały uwzględniono górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości ( art. 5 ust. 1) w/w ustawy. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy- wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2007r. wyniósł 2,2%.

W związku z powyższym stawki podatkowe podniesiono o 2%.

Mając na uwadze powyższe, wnosi się o przyjęcie uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 10:14