Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XIV z dnia 08 listopada 2007 r.


Protokół Nr XIV/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy oraz przedstawicieli Izb Rolniczych.

Początek obrad - godzina - 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 15

Obrady sesji zakończono o godz.15:30

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

  • otwarcie obrad

  • stwierdzenie quorum

  • ustalenie porządku obrad XIV Sesji

  • przyjęcie protokołu XIII sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie ssprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 403/5 położonej

w mieście Dobra,

2.2. w sprawie podziału sołectwa Wojtaszyce i utworzenia sołectwa Wrześno

2.3. w spawie powiadomienia Sekretarza oraz Skarbnika Gminy Dobra o

obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w

organach bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami

2.4. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od

nieruchomosci,

2.5. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków

transportowych,

2.6. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego,

2.7. w sprawie procedury uchwalania budzetu gminy i miasta Dobra,

2.8. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad ( 15 głosami za - jednogłośnie ).

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z sesji XIII był wyłożony do wglądu radnych w biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do w/w protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie sprzedaży sprzedaży nieruchomości gruntowejzabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 403/5 położonej w

mieście Dobra.

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, że sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkaniowym i gospodarczym nie zamieszkałym, odbędzie się w drodze przetargu, gdyż nie mają do jej sprzedaży zastosowania przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami mówiące o sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIV/85/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 403/5 położonej w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie podziału sołectwa Wojtaszyce i utworzenia sołectwa Wrześno

Sekretarz - Dorota Kisiel wyjaśniła, że do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek mieszkańców sołectwa Wojtaszyce w sprawie utworzenia sołectwa Wrześno. Zgodnie z ustawą o samorzadzie gminnym i załącznikiem,którym jest statut gminy stanowi, iż w sprawie łączenia, podziału lub zniesienia sołectwa zasięga się opinii zebrania wiejskiego podjętej w formie uchwały.

W dniu 29.09.2007 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wojtaszyce podjęło uchwałę w sprawie podziału sołectwa Wojtaszyce i utworzenia sołectwa Wrzesno, powierzając wykonanie w/w uchwały Radzie Miejskiej w dobrej. Liczba mieszkańców miejscowości Wrześno wynosi 140 osób.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XIV/86/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie podziału sołectwa Wojtaszyce i utworzenia sołectwa Wrześno została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

  • w sprawie powiadomienia Sekkretarza oraz Skarbnika Gminy Dobra o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami

Dorota Kisiel Sekretarz Gminy - wyjaśniła, iż nastąpiły zmiany w ustawie i dlatego trzeba podjąć ponownie projekt takiej uchwały.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIV/87/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza oraz Skarbnika Gminy Dobra o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa lub współpracy z tymi organami została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

  • w sprawie określenia wysokosci stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjaśnił, iż przygotowując projekt uchwały uwzględniono górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomności oraz przyjęto sugestie radnych dla urealnienia stwek, nie zmienianych i obowiązujących od 2005 roku tj.3 lata. Przyjeto również sugestie radnych, zgłoszoną na komisji, aby w ten sposób zrekompensować utracone dochody z obniżonej stawki podatku rolnego.

Wzrost stawek podatku od nieruchomości został zróżnicowany i spowoduje zwiększenie wpływów do budzetu gminy o 8,92 % .

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIV/88/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości została przyjęta przez Radę - 14 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

- w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków

transportowych

Skarbnik - projekt uchwały stanowi wykonanie upoważnień nadanych Radzie Gminy do ustalania stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. Zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy, naczepy i autobusy.

Wysokość stawek obowiązujących na terenie gminy ustala, w drodze uchwały, rada gminy, mając na względzie zarówno górne granice stwek, jak i stawki minimalne wynikające z ustawy. Zgodnie z w/w ustawą stawki ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu Euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Stawki przeliczane są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu Euro w roku poprzedzajacym dany rok podatkowy, w przypadku gdy wskaźnik ten jest wyższy niż 5 %. Przeliczone stawki zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

Przygotowując projekt uchwały uwzględniono zmianę, która zacznie obowiązywać od dnia 01 stycznia 2008 roku.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały

Uchwała Nr XIV/89/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił, iż projekt niniejszej uchwały stanowi wykonanie upoważnień nadanych Radzie Gminy zgodnie z ustawą o podatku rolnym z pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Przygotowując projekt uchwały obniżono ogłoszoną średnią cenę skupu żyta o około 14,22 %.

W stosunku do roku podatkowego 2007 średnią cenę skupu żyta podniesiono o około 56,20 %.

W związku z powyższym zaporoponowaliśmy stawkę 50 zł. Stawki w innych gminach są zróżnicowane, niektóre gminy przyjmują stawki takie jakie ustalił Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dlatego bo z tego tytułu nie mają dużych wpływów do budżetu gminy.

Dlatego oni mogą sobie pozwolić na przyjęcie takiej stawki, dotyczy to również gmin nadmorskich ten podatek też nie dla nich nie ma większego znaczenia.

W naszych ościennych gminach stawki również są zróżnicowane, propozycja złożona przez nas napewno nie jest satysfakcjonująca dla mieszkańców naszej gminy.

Rady Marek Kowalczyk - oznajmił, że proponuje spojrzeć ile zboża w tym roku zostało mniej skupionego i le go zebrano. Powiedział, że wolny rynek reguluje ceny zboża.

Radny Stanisławczyk Edward - uważa i to stwierdził, że plony muszą decydować w jakims stopniu na ceny zboża.

Radny Smela Jerzy przewodniczący Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa poparł stanowisko radnego Kowalczyka i złożył formalny wniosek dotyczący obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 42 zł.

Drugi wniosek złożył radny Marek Kowalczyk proponując 40 zł.

Wnioski przewodnicząca poddała pod głosowanie:

I Wniosek - 12 głosami za przy 3 głosach przeciw został przegłosowany.

W związku z powyższym drugiego wniosku nie głosowano.

Innych uwag do projektu w/w uchwały nie wniesiono.

Uchwała Nr XIV/90/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

- w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak - wyjasnił, że jest to znowelizowana uchwała uchwała. W między czasie od poprzedniej podjętej uchwały nastąpiły zmiany ustawy o finansach publicznych i samorządzie gminnym.

Są to różnice kosmetyczne, nieznaczne.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XIV/91/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy i Miasta została przyjęta przez Radę - 15 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

  • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra

Sekretarz Gminy Dorota Kisiel - wyjaśniła, że zmiany głównie dotyczą wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dodatków funkcyjnych dla dyrektorów oraz środków na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Radni zaproponowane zmiany przez Komisję Społeczną, Oświaty, Kultury i Sportu większością głosów przyjęli bez żadnych uwag.

Uchwała Nr XIV/92/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie miasta i gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad.pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Burmistrz Barbara Wilczek poinformowała, iż odbyło się spotkanie dot. oświetlenia drogi prowadzącej na plażę jeziora miejskiego oraz pociągnięcia dalszego oświetlenia na ul. Nowogardzkiej ( do leśniczówki).

Koszt tych przedsięwzięć 11 - 12 tyś.zł., płatność w dwóch ratach.

Taka propozycja będzie umieszczona w projekcie budżetu na rok 2008.

Rady Antoni Kontowicz zapytał co się dzieje z obiektem po byłej szkole w Wojtaszycach.

Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że odbywają się tam zajęcia dydaktyczne, poza tym pomieszczenia są ogrzewane. Sołectwo w najbliższym czasie będzie chciało część pomieszczeń wykorzystać na potrzeby tworzącego się stowarzyszenia.

Radny Edward Stanisławczyk zwrócił się o zobligowanie właścicieli do uporządkowania terenów znajdujących się w ich posiadaniu przy ośrodku wypoczynkowym w Tuczy.

Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że jeśli chodzi o nieruchomości, które nas dotyczą to my się nimi zajmujemy np. drogą biegnącą z Tuczy do jeziora. Jeśli chodzi o tereny zajęte przez poszczególnych właścicieli wystosujemy pismo i to może ich zaobliguje do uporządkowania swoich terenów.

Radny Marek Kowalczyk zwrócił się do Skarbnika Sławomira Brodniaka o przygotowanie materiałów na następną sesję dotyczących wniosków, jakie zostały napisane i jakie środki pozyskaliśmy w tym roku.

Burmistrz Barbara Wilczek odpowiedziała, że wszystkie dokumenty znajdują się w Urzędzie więc nie nie widzę potrzeby ich powielania, dlatego zapraszam, jesteśmy otwarci.

Innych zapytań, wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 15:30 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Siekiera

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 17-01-2008 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2008 09:50