Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokoł Nr XII z dnia 07 września 2007 r.


Protokół Nr XII/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 07 września 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 13

Nieobecny radny na sesji : Janusz Królewicz i Jerzy Smela

Obrady sesji zakończono o godz.16:45

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

 1. SPRAWY REGULAMINOWE

 • otwarcie obrad

 • stwierdzenie quorum

 • ustalenie porządku obrad XII Sesji

 • przyjęcie protokołu XI sesji Rady Miejskiej

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w łobzie na

kadencjęlat 2008 - 2011,

2.2. w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomosci

gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Bienice,

2.3. w spawie nabycia udziałów do 535/1000 części w nieruchomości

gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów

numerem działki Nr 127/2 położonej w obrębie Krzemienna oraz

sprzedaż udziałów do 456/1000 w działce zabudowanej Nr 127/1

dla współwłaściciela,

2.4. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej,

2.5. w sprawie wystąpienia z Miedzygminnego Stowarzyszenia

Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gmin Pojezierza Ińskiego,

2.6.w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2007 rok.

3. INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

MIEJSKIEJHALI SPORTOWEJ W DOBREJ, M-G LKS

SARMATA” ORAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW

SPORTOWYCH.

4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI P.O. BURMISTRZ MIĘDZY

SESJAMI.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodniczaca Rady zaproponowała radnym , aby punkt 3 zamienić na punkt 2 i omawiać przed podjęciem uchwał, ze względu na wyjazd dyrektorów szkół na spotknie robocze do Szczecina. Uważa , że dobrze byłoby, aby przy omawianiu uczniowskich klubów sportowych i funkcjonowania hali sportowej przy Gimnazjum byli obecni i udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.

Radni 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących wyrazili zgodę na zmianę projektu porzadku obrad sesji.

Porządek obrad po naniesionej poprawce został przyjęty przez Radę - 11

głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

MIEJSKIEJ HALI SPORTOWEJ W DOBREJ, M-G LKS

SARMATA” ORAZ UCZNIOWSKICH KLUBÓW

SPORTOWYCH.

Sprawozdania w załączeniu do protokołu.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Łobzie na kadencję lat

2008 - 2011.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że ławników do sądów wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym. Zaś Prezes sądu okręgowego podaje liczbę ławników do wiadomości poszczególnym radom gmin. W naszej gminie Prezes ustalił zapotrzebowanie na pięciu ławników dla spraw rodzinnych Sądu Rejonowego w Łobzie.

Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczegółności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Przewodnicząca oznajmiła, że taka komisja została powołana na poprzedniej sesji i poprosiła przewodniczącą o odczytanie opinii o o kandydatach ( opinia w załączeniu do protokołu ).

Jednogłośnie powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru ławników Sądu Rejonowego w Łobzie na kadencję lat 2008-2011 dla spraw rodzinnych w ilości trzech osób, którzy wyrazili zgodę na pracę w tejże komisji.

Komisja w składzie:

 1. Alina Soborska - Przewodnicząca

 2. Wiesław Graczykowski - Członek

 3. Danuta Jaworska - Członek

stwierdziła, że kandytatami na ławników zostali wybrani:

 1. Kłos Małgorzata

 2. Kowalczyk Stanisław

Uchwała Nr XII/75/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie wyboru ławników Sadu Rejonowego w Łobzie na kadencję lat 2008 - 2011 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bienice

Pani Sekretarz - Dorota Kisiel wyjaśniła, że Pani Bogumiła Hell współwłaścicielka udziału do 588/1063 zwróciła się do Burmistrza Dobrej z wnioskiem o sprzedaż udziałów gminy Dobra wynoszących do 112/1063 części w działkach, obręb Bienice. Na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska ma prawo do sprzedaży udziału w nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Umowa zostanie podpisana w formir aktu notarialnego.

Radni bez uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bienice została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

 • w sprawie na bycia udziałów do 535/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej we ewidencji gruntów numerem działki Nr 127/2, położonej w obrebie Krzemienna oraz sprzedaż udziałów do 456/1000 w działce zabudowanej Nr 127/1 dla współwłaściciela

Pani Dorota Kisiel Sekretarz Gminy - wyjaśniła, że na podstawie przepisów

o gospodarce nieruchomosciami, proponuje się sprzedaż udziałów do 435/1000 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym działki obręb Krzemienna, w drodze bezprzetargowej dla współwłaściciela Czesława Chojnackiego oraz nabycie na rzecz gminy udziału do 535/1000 w części w działce zabudowanej oznaczonej nr 127/2 od współwłaściciela Czesława Chojnackiego na zasadzie zmiany udziałów z dopłatą w/g wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Działki 127/1 i 127/2 powstały z podziału działki oznaczonej nr 127 obręb Krzemienna.

Uchwała Nr XII/77/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie nabycia udziałów do 535/1000 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki nr 127/2 położonej w obrebie Krzemiennna oraz sprzedaż udziałów do 456/1000 w działce zabudowanej nr 127/1 obręb Krzemienna - dla współwłaściela została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

 • w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Pani Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała Radę, że na współnym posiedzeniu wszystkich komisji rady, komisje ustaliły stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 20 %.Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Następnie poinformowała, że Burmistrz może w drodze decyzji ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczegółnych urzadzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.

Opłata adiacencka nie może być wyższa niż 50 % różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urzadzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Zanim jednak doszło do przyjęcia uchwały głos zabrał radny Marek Kowalczyk i powiedział,że pozwolił sobie posprawdzać i np. w Dobrzanach nie ma opłaty adiacenckiej. Następnie też przytoczył szereg niedobrych przykładów jakie jego zdaniem niesie wprowadzenie wysokiej procentowo opłaty.

Uważa,że artykuł pozwalający uchwalić opłatę jest korupcjogenny. Przecież to burmistrz decyduje, kto ma ją zapłacić.

Dlatego rada takiej uchwały nie powinna wogóle podjąć, nie powinna nakładać na ludzi kolejnych podatków. Dla mnie te przepisy są nie realne.

Dlatego wnioskuję o odrzucenie projektu tej uchwały.

Drugi wniosek formalny złożyła radna Dorota Grzywacz i wnioskowała, aby stawkę opłaty adiacenckiej ustalić w wyskości 5 %.

Przewodnicząca Rady poddała wnioski pod głosowanie.

I Wniosek - zgłoszony przez radnego Marka Kowalczyka -Rada 1 głosem za, 3 głosami wstrzymującymi się przy 10 głosach przeciwnych odzrzuciła wniosek.

II Wniosek - Rada przyjęła głosując - 10 głosami za, 1głosem przeciw przy 2 głosach wstrzymujących się.

Więcej pytań i uwag do w/w uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr XII/78/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

 • w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodaczych Gmin Pojezierza Ińskiego

Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, że sugestia jest taka, aby wystąpić ze Stowarzyszenia. Z informacji jaką zaciągnęłam wynika, że nigdy działalność nie była prowadzona. Powstało w czerwcu 2001 roku w Dobrej, z siedzibą w bibliotece. W jego skład weszły gminy Dobra, Ińsko, Chociwel i Węgorzyno.

Z tego co wiadomo, stowarzyszenie nigdy nie podjęło działalności, ani nawet nie wybrano władz tego stowarzyszenia, więc jak zostało zarejestrowane, ale zarejestrowane zostało.

Dokumentów nie udało nam się odnaleźć, chociaż zachowała się uchwała o delegowaniu dwóch przedstawicieli rady miejskiej z Dobrej do tego stowarzyszenia.

Każde stowarzyszenie musi składać sprawozdanie ze swojej działalności i sąd zaczął się o nie dopominać. Zadzwonili do nas z Węgorzyna, że trzeba zwołać walne zebranie stowarzyszenia. Zdziwiliśmy się, że coś takiego jest.

Zaczęliśmy szukać dokumentów, ale nic nie zaleźliśmy. Zadzwoniliśmy do Chociwla i okazało się, że oni już podjęli uchwałę o wystąpieniu z tego stowarzyszenia. Stąd nasza decyzja, by również z niego wystąpić.

Radni bez uwag przyjęliprojekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XII/79/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych Gmin Pojezierza Ińskiego została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

 • w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2007 rok

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że zwiększa się dochody i wydatki:

 1. W rozdziale 75095 pozostała działalność 6.500 zł. Darowizny na organizację Jarmarku Doberskiego (Paramix, B.S. Chociwel, Ennbeton, Nova, Milex Szczecin).

 2. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 44.948 zł. - dotacje na zadania własne i zlecone.

 3. W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1.500 zł. Dotacja na dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym.

 1. W rozdziale 85295 Pozostała działalność 61.377 zł. Dotacja celowa na

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

5. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - dotacje na zadania

klas 0 i I - III szkoły podstawowej oraz na dofinansowanie jedolitych

strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

6. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe - 867 zł. Wpływy z biletów na halę

sportową przeznaczone na zakup wyposażenia.

Dokonano również przeniesienia środków z rezerwy ogólnej budżetu - 4.475,45zł. na rzecz gminnej komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zalecenie kontrolerów RIO w zwiazku z niewykorzystaniem środków przez komisję w latach 2003 - 2006.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XII/80/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy i miasta Dobra na 2007 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Ad.pkt 4. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI P.O.BURMISTRZA

MIĘDZY SESJAMI.

Pytań i uwag nie zgłoszono

Ad.pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Marek Kowalczyk - zapytał dlaczego w dalszym ciągu nie są składane wnioski o pozyskiwanie środków z zewnątrz. Informację, którą otrzymał przed sesją od Pani Sekretarz z informacją jakie projekty zostały napisane i są pisane do Euroregionu Pomerania w roku 2007. Uważam, że są to bardzo małe pieniądze, które otrzymaliśmy. Dlaczego różnica między Dobrą a np. Chociwlem jest bardzo duża, gmina ościenna dostała dużo więcej środków. Dlatego zwracam sie o zaproszenie Pani Urszuli Kołodziejczyk delegata Pomeranii na najbliższą sesję w celu przedstawienia na koniec roku jak przedstawia się sytuacja w Stowarzyszeniu i jakie środki pozyskano i jakie jeszcze można pozyskać. Nadal w dalszym ciągu uważam, że należy zatrudnić osobę chociaż na rok do pozyskania środków z zewnątrz, bo w naszej gminie

sprawa pisania i załatwiania wniosków jest tragiczna.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - odpowiedziała, że wnioski są pisane i nie jest tak jak to przestawił radny Marek Kowalczyk.

Jeśli jest jakakolwiek możliwość pozyskania środków my jako gmina naprawdę o nie zabiegamy. Poza tym trzeba też mieć swój wkład, a nie zawsze gminę na to stać.

Skarbnik Gminy zwrócił się do rady o przeanalizowanie i ewentualne przesunięcie środków w budżecie dla instutucji, które zwróciły się z z prośbami o dofinansowanie do ich działaności.

Szpital w Nowogardzie zwrócił się o zakup trzech łóżek porodowych cena 16 tyś.zł. 1 sztuka oraz zakup kardiomonitora szt.1 - cena ok.22 tyś.zł.

Komenda Powiatowej Policjiw Łobzie zwróciła się z prośbą o dofinansowanie

zakupu kojca dla psa oraz radiowozu dla Policji w Dobrej.

Zarząd Miejsko-Gminnnego Ludowego Klubu Sportowego „Sarmata” Dobra zwrócił się z prośbą o dofinansowanie bieżącej działalności klubu o kwotę 7.000 tyś.zł.

W zwiazku z powyższym radny Damian Padziński złożył wniosek formalny o zwiększenie środków.

Radni 13 głosami za wyrazili zgodę na przesunięcie dodatkowych środków.

Następnie zwrócił się o przeanalizowanie i przesunięcie środków w kwocie 27.000 tyś.zł. na Bibliotekę Publiczną w Dobrej (błąd w planie wydatków).

Nieprzewidziana awaria pieca centralnego ogrzewania w Wojtaszycach i tu należałoby przesunąć środki co zwiększyło zakres niezbędnych remontów w szkole.

Innych zapytań, wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 6 ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 16:45 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Siekiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 24-10-2007 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: sadmin 24-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 24-10-2007 12:10