Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XI/2007 sesji Rady Miejskiej


Protokół Nr XI/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzyła i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina 1400

Stan radnych - 15

Obecnych na sesji - 14

Nieobecny radny na sesji : Marek Kowalczyk

Obrady sesji zakończono o godz.15:40

Na podstawie listy obecności przewodnicząca Rady stwierdziła , że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. OTWARCIE OBRAD

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

DO RADY MIEJSKIEJ I WYDANIE RADNYM

ZASWIADCZEŃ O WYBORZE

PRZEZPRZEWODNICZĄCEGO GMINNEJ KOMISJI

WYBORCZEJ

3. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ NOWOWYBRANYCH

RADNYCH

4. SPRAWY REGULAMINOWE

5. INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW

SŁUŻBY ZDROWIA DZIAŁAJACYCH NA TERENIE GMINY

6. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI

KOMUNALNEJ SP.Z O.O.

7. PODJĘCIE UCHWAŁ

7.1. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej,

7.2. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Rozwoju

Gospodarczego i Rolnictwa,

7.3. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników,

7.4. w sprawie współdziałania z gminami Łobez, Resko, Węgorzyno i

Radowo Małe oraz powiatem łobeskim w tworzeniu i realizacji projektu

„Budowa Społeczęństwa Inforamcyjnego w Powiecie Łobeskim ze

szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich”,

7.5. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr

XLVIII/285/2006 z dnia 29 wrzesnia 2006 r. W sprawie regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Dobra,

7.6. w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości niezabudowanej na

rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w

Szczecinie,

7.7. w sprawie upoważnienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania

inwestycyjnego,

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebnosci gruntowej

przejścia i przejazdu na działce nr 18/6 na rzecz każdoczesnego

własciciela działki o numerze 18/5, połozonej przy ulicy Józefa Bema

w obrębie miasta Dobra.

8. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI

9. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

10. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Ad. Pkt 2 i 3 OGŁOSZENIE WYNIKÓW WYBORÓW

UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ I

WYDANIE RADNYM ZAŚWIADCZEŃ O WYBORZE

PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO GMINNEJ KOMISJI

WYBORCZEJ ORAZ ZŁOŻENIE ŚLBOWANIA PRZEZ

NOWO WYBRANYCH RADNYCH.

Zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Pani Bożena Kaczemba pogratulowała nowowybranym radnym w wyborach uzupelniających

i wręczyła zaświadczenia o wyborze, gratulując im wyborczego sukcesu.

Następnie Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera zapoznała radnych z tekstem ślubowania, a nowowybrani radni złożyli ślubowanie.

Ad. pkt 4 SPRAWY REGULAMINOWE

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany porządek obrad.

Przewodnicząca Rady Jolanta Siekiera poinformowała, że protokół z sesji X był wyłożony do wglądu radnych w Biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Wobec tego, że nikt z radnych nie zgłosił uwag do ww. protokołu, został poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół został przyjęty - 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 5 INFORMACJA FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW

SŁUŻBY ZDROWIA DZIAŁAJACYCH NA TERENIE

GMINY.

Doktor Piotr Grybowski przedstawiciel „Praxis” poinformował, że na jesień pacjenci mogą być przyjmowani w nowej siedzibie przy ulicy Armii Krajowej.

Obecnie nasze warunki są skromne stwierdził doktor. Przez nasze schody są utrudnienia dla inwalidów i osób starszych. Wszelkie jednak uniedogodnienia staramy się rozwiązywać.

W lokalu na ul. Armii Krajowej problem podjazdu dla osów niepełnosprawnych zostanie rozwiązany. Chcemy, aby ta przychodnia była nowoczesna.

Przewidujemy, że będzie gabinet ginekologiczny, stomatologiczny oraz dwa gabinetuy internistyczne, w skład których wejdą : gabinet specjalistyczny i podstawowej opieki zdrowotnej.

Doktor Grybowski mówił, że nowe pomieszczenia wielkością przypominają hangar. Z tego powodu 1/3 powierzcni jest do wynajęcia.

Chcielibyśmy, aby w pozostałych częściach powstał gabinet rehabilitacji.

Koszt wykonania stanu surowego ścian może nas wynieść 50 tyś.zł.

Ogólny koszt szacujemy na około 200 tyś.zł. Dlatego prawdopodobnie będziemy chcieli zaciągnąć kredyt.

Przyznano, że jesienią kiedy ruszy przyjmowanie pacjentów, w lokalu nadal może trwać remont.

Przedstawiciele drugiego zakładu opieki zdrowotnej „Ciszewski-Hamdan” nie przybyli na sesję mimo zaproszenia.

Ad. pkt 6 INFORMACJA Z DZIAŁALNOSCI ZAKŁADU

GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W DOBREJ.

Informację radni otrzymali w materiałach na sesję przygotowaną przez Prezesa Spółki Pana Zygmunta Leszczyńskiego ( informacja w załączeniu do protokołu).

Radni bez uwag przyjęli informację.

Ad. pkt 7 PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła radnym projekty uchwał oraz poinformowała , że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji:

- w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

Radna Alina Soborska zaproponowała, aby w skład Komisji Rewizyjnej weszła nowowybrana radna Urszula Parobiec, która wyraziła zgodę na pracę w tej komisji.

Radni 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymujacym poparli kandydaturę radnej Urszuli Parobiec.

Uchwała Nr XI/67/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu komisji Rewizyjnej została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymujacym.

 • w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budzetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Radny Jerzy Smela zaproponował, aby w skład komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wszedł radny Edward Stanisławczyk, który wyraził zgodę na pracę w tej komisji.

Radni 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymujacym poparli kandydaturę radnego Edwarda Sytanisławczyka.

Uchwała Nr XI/68/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Budzetu, Rozwoju gospodarczego i Rolnictwa została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

 • w sprawie powołania Zespołu Opiniujacego kandydatów na ławników

Radni zdecydowali jednogłośnie, aby w skład zespołu opiniującego weszło 4

radnych, proponując nastepujący skład osobowy zespołu:

 1. Grzywacz Dorota - 14 głosami za

 2. Owsińska Elżbieta - 14 głosami za

 3. Awgul Zbigniew - 14 głosami za

 4. Stanisławczyk Edward - 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących

Na przewodniczącą zespołu jednogłośnie wybrano radną Dorotę Grzywacz.

Uchwała Nr XI/69/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie powołąnia Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

 • w sprawie współdziałania gmin: Łobez, Resko, Węgorzyno i Radowo Małe oraz Powiatem Łobeskim w tworzeniu i realizacji projektu „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

P.O. Burmistrza Pani Dorota Kisiel wyjaśniła, że w związku z nowym okresem programowania środków unijnych na lata 2007 - 2013 i dofinansowania działań ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wdrażanych miedzy innymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego przekłada się Radzie Powiatu proponowany projekt.

Projekt powstał w wyniku wstępnych ustaleń z przedstawicielami wymienionych samorzadów, którzy wyrazili wstepną wolę wspólnego przedsięwzięcia. Realizacja projektu daje możliwość uzyskania dofinansowania do 85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na projekt. Projekt ten obejmuje prace przygotowawcze, zakup licencji oprogranowania elektronicznego obiegu dokumentów, zakup i modernizację infrastruktury informatycznej i sprzętowej, usługi informatyczne orza inne koszty.

Radna Grzywacz Dorota stwierdziła, że dobrze byłoby gdyby również uwzględniono tereny wiejskie.

P.O. Burmistrza Pani Dorota Kisiel odpowiedziała, że na pewno tereny wiejskie będą uwzględnione.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XI/70/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie współdziałania gmin : Łobez, Resko, Węgorzyno i Radowo Małe oraz Powiatem Łobeskim w tworzeniu i realizacji projektu „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Łobeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich” została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

 • w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XLVIII/285/2006z dnia 29 września 2006 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobta.

P.O. Burmistrza Dorota Kisiel wyjaśniła, że wszystkie zapisy (poprawki) w projekcie uchwały należałoby przyjąć w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych przez świdczeniobiorców na edukacje.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XLVIII/285/2006 z dnia 29 wrzesnia 2006 r. W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymujacym.

 • w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości gruntowej

niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie

P.O. Burmistrza P.Dorota Kisiel - wyjaśniła, że gmina Dobra zamierza wykorzystać powyższą nieruchomość na cele statutowe. Przejęta działaka przeznaczona bedzie na tereny zieleni oraz plac zabaw i wypoczynku sdla mieszkańców Błądkowa.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XI/72/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejecia nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz Gminy Dobra od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie została przyjęta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

 • w sprawie upoważnienia Burmistrza dobrej do realizacji zadania

inwestyczyjnego

P.O.Burmistrza Pani Dorota Kisiel - wyjaśniła, że w zwiazku z planowaną budową placu zabaw na terenie miejscowości Błądkowo, a także z uwagi na obowiązujące procedury przy przekazywaniu gruntów z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych, Rada Gminy powinna upoważnić Burmistrza do realizacji zadania inwestycyjnego.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. W sprawie upowaznienia Burmistrza Dobrej do realizacji zadania inwestycyjnego została przyjeta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

 • w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

przejścia i przejazdu na działce nr 18/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 18/5, położonej przy ulicy Józefa Bema w obrębie miasta Dobra

P.O. Burmistrza P.Dorota Kisiel - wyjaśniła, że z uwagi na planowaną sprzedaż działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 18/5, położonych przy ul. Józefa Bema proponuje się ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 18/6 na pasie gruntu o pow. 0,0536 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela w/w działki.

Radni bez uwag i pytań przyjęli zaproponowany w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej w dobrej z dnia 19 lipca 2007 r. W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu na działce nr 18/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze 18/5, położonej przy ulicy Józefa Bema w obrebie miasta Dobra została przyjeta przez Radę - 14 głosami za - j e d n o g ł o ś n i e.

Ad.pkt 8 INFORMACJA Z PRACY P.O. BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

Pytań i uwag nie zgłoszono

Ad.pkt 9 INTERPELACE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

P.O. Burmistrza pani Dorota Kisiel poinformowała radnych :

Zgodnie ze wskazaniem na wspólnm posiedzeniu Komisji, zwiększono kwotę, dotyczącą wydatku inwestycyjnego, polegającego na wykonaniu placów zabaw w gminie Dobra. Uzgodniono o przeznaczeniu dodatkowych środków w wysokości 15. 500,00 zł., które zostały przeniesione z działu 92601 - Obiekty Sportowe, do działu 70005 - Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości. Łącznie kwota przeznaczona do wykonania placów zabaw wynosi zatem 35.500,00 zł. Place zabaw zostaną wykonane w pierwszej kolejności w tych sołectwach, które złożyły wniosek o ich wyznaczenie. W pierwszej kolejności - sołectwa: Bienice, Błądkowo i Dobropole. Pozostałe place zabaw będą montowane w sołectwach w kolejnych latach.

W zwiąkzu z faktem zmniejszenia środków dotyczących rozpoczęcia inwestycji, polegającej na dobudowie zaplecza technicznego do hali sportowej przy ul. Strażackiej, postanowiono na wspólnym posiedzeniu Komisji, o nieprzeprowadzaniu tej inwestycji systemem gospodarczym, który spowodowałby znaczne wydłużenie oddania obiektu do użytku, a także niemożności uzyskania gwarancji na nowopowstały obiekt. W związku z tym planuje się w przyszłorocznym budżecie przeznaczenie odpowiedniej kwoty, która pozwoliłaby zamknąć całą inwestycję w ciągu jednego roku budżetowego. Tym sposobem została wybudowana szkoła w miejscowości Resko. Temat budowy zaplecza technicznego jest tematem otwartym, który należy jeszcze przedyskutować i zastanowić się nad możliwymi wariantami jego wykonania.

Innych zapytań, wniosków i interpelacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 6 ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 15:40 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodnicząca Rady

Barbara Ostrowska Miejskiej

Inspektor Jolanta Sikiera

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 31-08-2007 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2007
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2007 10:21