Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XL SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ - 26.09.2018 r.

          Sesja odbyła się w dniu 26 września 2018 r. Omawiając sprawy regulaminowe Przewodniczący Rady zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przyjęty na poprzedniej sesji projekt regulaminu zgodnie z procedurami musi być zaopiniowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, projekt regulaminu został przesłany do zaopiniowania 21 sierpnia 2018 r. i dotychczas nie otrzymaliśmy opinii, stad zdjęcie projektu uchwały w tej sprawie z porządku obrad.

Dodatkowym punktem sesji była informacja Przewodniczącego o przyznaniu II miejsca miejscowości Tucze w konkursie powiatowym „Piękna i ekologiczna wieś powiatu łobeskiego” Była to jubileuszowa X edycja tego konkursu. Społeczności wsi Tucze  na czele z Panią Sołtys Martą Sadłowską należą się szczere gratulacje.

Następnie radni przyjmowali informacje. Informacje o gospodarowaniu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi na terenie gminy oraz o planie sprzedaży mieszkań komunalnych złożone radzie w formie pisemnej były analizowane na posiedzeniu wspólnym komisji przy obecności Pani księgowej AMK. Podczas końcowej fazy dyskusji nad wymienionymi informacjami radni zaprosili poprzez Panią księgową na dzisiejszą sesję Pana Kierownika AMK. Ponieważ Kierownik nie przybył na sesję rada nie przyjęła cytowanych wyżej informacji.

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r. była również analizowana na komisjach. Wcześniej informacja otrzymała pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rada przy obecności Pani Skarbnik przyjęła informację.

Realizując punkt 5 porządku obrad rada przystąpiła do podejmowania uchwał, dotyczyły one następujących spraw:

 • udzielenia dotacji dla OSP w Dobrej. Podejmując uchwałę rada wyraziła zgodę na udzielenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku OSP w wysokości 18000 zł.
 • zmiany budżetu gminy Dobra na 2018 r. Podjęta uchwała dokonuje następujących zmian: zwiększamy plan dochodów budżetowych o kwotę 9.117,66 zł w następujących pozycjach: - 6.854,46 zł zwrot gminie części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego; - 2.263,20 zł zwrot kosztów za zakup zbiornika bezodpływowego w miejscowości Krzemienna. Zwiększamy plan wydatków budżetu o kwotę 21.117,66 zł. w następujących pozycjach: - 18.000 zł dotacja dla OSP w Dobrej na wymianę pokrycia dachowego; - 2.117,66 zł. zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia OSP Dobra; - 1.000 zł. dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie na zakup pojazdu służbowego. Zmniejszamy plan wydatków budżetu o kwotę 12.000 zł. na zakup publicznej toalety w Dobrej.

 Przy okazji omawiania tej uchwały warto wspomnieć, że podczas obrad komisji RM na wniosek Burmistrza, Pani Skarbnik zaproponowała dodatkowy wydatek inwestycyjny związany z remontem i przebudową budynku z przeznaczeniem na Gminne Centrum Rehabilitacji w  kwocie 80.000 zł. Rada o takim zamierzeniu dowiedziała się z baneru reklamowego jaki zawisł na budynku przy ul. Słowackiego (stolarnia AMK) oraz artykułu w Tygodniku Łobeskim. Nie znając żadnych konkretów w powyższej sprawie , a jednocześnie dowiadując się od Pani Skarbnik, że to jedynie niewielka część kosztów (kolejna kwota to około 200.000 zł) radni uznali, że bez poznania szczegółów planowanego przedsięwzięcia nie mogą podjąć tak odpowiedzialnej i znaczącej dla budżetu gminy decyzji.

 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich usytuowania na terenie gminy. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  Rada Miejska upoważniona jest do określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nowelizacja ustawy, obowiązująca od 9 marca 2018 r. nakłada na gminę obowiązek ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Limit zezwoleń obejmuje także zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa, które do tej pory nie wchodziły w jego zakres.
 • zmiany Statutu Gminy Dobra.  Podjęta uchwała zawiera zapisy dostosowujące Statut Gminy Dobra do obowiązujących wymogów, wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia uprawnień obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Punkt 6 obrad sesji - informacja z pracy Burmistrza w okresie między sesjami, podobnie jak podczas ostatnich sesji nie został zrealizowany z powodu braku obecności Pana Burmistrza na sesji.

Realizując kolejny punkt Przewodniczący Rady poinformował o działaniach rady w okresie od poprzedniej sesji, były to następujące zagadnienia:

 • Przewodniczący Rady z udziałem radnego Kazimierza Łojka odbyli spotkanie z Komendantem i Zastępcą Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, podczas którego omawiano problemy przedłużającego się terminu realizacji zakupu bojowego wozu strażackiego dla OSP w Dobrej,
 • gościliśmy na obradach komisji RM (24 września br.) Dyrektora CIS Pana Łukasza Wójcickiego, który przedstawił informację o działaniach CIS na terenie naszej gminy oraz zamierzeniach na przyszłość, Warto podkreślić, że mimo szerokich możliwości pomocy ze strony Centrum Integracji Społecznej w zadaniach, które pozostawiają w gminie trwały ślad, najczęściej działania CIS na terenie naszej gminy sprowadzają się do prac porządkowych.
 • Rada miała okazję poznać nowego Prezesa ZGK Spółka z o.o.,  Pan Przemysław Banasiak pytany był przez radnych głównie o problemy skażenia wody jakie pojawiły się w ostatnim czasie w miejscowości Bienice.
 • Zajmowaliśmy się sprawą zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (dodatki za wychowawstwo). Prośba skierowana do Burmistrza o rozpatrzenie wniosku i podjęcie inicjatywy uchwałodawczej pozostała bez odpowiedzi. Wobec powyższego rada podjęła decyzję o skierowaniu wniosku do Burmistrza o zaplanowanie w budżecie gminy na rok 2019 odpowiednich środków oraz skierowanie do „nowej” Rady Miejskiej prośby o podjęcie działań w tej sprawie.
 • Trwały rozmowy wyjaśniające problem zasadności i zgodności z prawem umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobra a Zachodniopomorskim Związkiem Badmintona. Ostatecznie radni zdecydowali o zasięgnięciu opinii prawnej dotyczącej tej umowy.
 • Działała powołana na poprzedniej sesji komisja doraźna do przygotowania zmian w Statucie Gminy Dobra. Efektem  jej pracy było przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.
 • Przewodniczący poinformował zebranych, że projekt na pozyskanie środków unijnych na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków nie został zakwalifikowany do realizacji. Jest to niezmiernie smutna wiadomość. Pozostaje odwołanie i nadzieja na jego skuteczność. Na 68 złożonych projektów zakwalifikowanych zostało 48, nasz znalazł się na 64 miejscu z sumą punktów 41,04 (projekty zakwalifikowane otrzymały minimum 50 pkt. )

W ramach interpelacji, wolnych wniosków i zapytań o głos poprosił Prezes Stowarzyszenia „Łączy nas Dobra” Pan Kamil Adamek. Poinformował zebranych, że stowarzyszenie pozyskało i przekazało na potrzeby mieszkańców Tucze stolarkę okienna o wartości 17 tys. zł. Druga cenna inicjatywa stowarzyszenia to pozyskanie 100 biletów wstępu do Filharmonii Szczecińskiej - skorzystają z tego mieszkańcy naszej gminy, głównie seniorzy. Trzecia inicjatywa to podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia drugiej edycji zaopatrzenia mieszkańców naszej gminy w paczki żywnościowe. Stowarzyszenie ma już pozytywną rekomendację naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, są uzgodnienia z Bankiem Żywności, organizatorzy przewidują, że będzie rozdanych około 800 paczek. Pan Adamek poprosił radę o  pomoc w fazie logistycznej oraz wsparcie finansowe na zapłacenie transportu. Odpowiedź była pozytywna.

Wobec nieobecności Burmistrza na sesji radni skierowali do Przewodniczącego wniosek o zobowiązanie Burmistrza do przygotowania informacji o pozyskanych przez gminę w okresie bieżącej kadencji środków finansowych zewnętrznych.

Pani Marlena Michalska sołtys Dobropola zgłosiła problem zaniedbanego parku (własność prywatna) oraz zagrażającego bezpieczeństwu i szpecącego miejscowość ogrodzenia murowanego (teren byłego PGR, obecnie własność MDS AGRA Tucze).

Po wyczerpaniu listy zabierających głos Przewodniczący zamknął obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 02-10-2018 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2018
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2018 09:59