Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr VI/2007 sesji Rady Miejskiej


Protokół Nr VI/2007 sesji Rady Miejskiej

w Dobrej z dnia 09 marca 2007 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczyła przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Jolanta Siekiera. Otwierając obrady powitała radnych oraz osoby spoza Rady, biorące udział w sesji, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli prasy.

Początek obrad - godzina 1400

Stan radnych - 14

Obecnych na sesji - 11

Nieobecni radni na sesji - Awgul Zbigniew, Gałka Piotr, Jaworska Danuta

Obrady sesji zakończono o godz. 1605

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał ( lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Następnie przedstawiła Radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie qorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

2.1. w uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2007 rok,

3. INFORMACJA NA TEMAT OKREGÓW PODATKOWYCH.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SEJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Burmistrz Barbara Wilczek wniosła o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 2.2. i 2.3 uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości.

Wobec powyższego, że nikt nie zgłosił dalszych wniosków ani uwag Przewodniczącą Rady poddała pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał.

W głosowaniu powyższy wniosek został przyjęty jednogłośnie (11 głosów za). Przewodnicząca Rady odczytała porządek obrad po dokonanych zmianach, który został przyjęty - 11 głosami za - jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady J.Siekiera poinformowała, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony do wglądu radnych w Biurze Rady Miejskiej oraz przed dzisiejszymi obradami. W związku z powyższym radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Wobec tego że nikt z radnych nie zgłosił uwag do ww. protokołu, został on poddany pod głosowanie.

W głosowaniu protokół z ostatniej sesji został przyjęty - 9 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2 PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodnicząca Rady przedstawiła Radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady zostały pozytywnie zaopiniowane - jednogłośnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2007 rok

Skarbnik - powiedział, że Radni budżet mogli przyjąć już na lutowej sesji. Debata nad projektem budżetu, łącznie zliczając trwała kilkanaście godzin, nie licząc indywidualnych analiz. Na pewno nie jest to łatwy budżet. Wiele potrzeb i wniosków nie mogło znaleźć pokrycia w wydatkach, ponieważ brak jest wystarczających dochodów. Jednakże Burmistrz zgłosił wiele deklaracji, że będzie analizował budżet i możliwości finansowe gminy w trakcie roku, tak aby najważniejsze zadania mogły znaleźć się w planie i być realizowane. Jednak, by wyjaśnić wątpliwości jakie miało kilku radnych przełożono głosowanie.

Skarbnik powiedział, że na wniosek radnego Kowalczyka przyjrzano się oszczędnościom, jakie mają pojawić się w związku z założeniem energooszczędnego oświetlenia.

Skarbnik z Panią Burmistrz wnioskowali, by 19,5 tyś.zł. z tego tytułu przeznaczyć na samochód dla Urzędu, gdyż stary „jest w stanie krytycznym” i zagraża bezpieczeństwu.

Pomimo spotkań w komisjach radny Marek Kowalczyk nadal miał wątpliwości, uważa, że po odjęciu z gimnazjum 20 tyś.zł (w dalszym ciągu uważa, że budżet gimnazjum miał być doszacowany już w 2006 roku, ale jak się okazuje nadal do niego dopłacamy i taką samą kwotę) i dodaniu owych 19.5 tyś.zł. pieniądze te przeznaczyć na utworzenie (zatrudnienie) stanowiska do spraw pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych(unijnych).

P.Burmistrz B.Wilczek stwierdziła, że bardziej opłacalne jest wynajęcie firmy konsultingowej, która opracuje projekt.

W takim przypadku nie musimy inwestować, bo firma bierze prowizję dopiero od pozyskanych środków. Jak nic nie załatwi, to nic nie dostanie - dopowiedziała.

Rady Kowalczyk nie dał się przekonać stwierdzając, że miał do czynienia z firmami konsultingowymi i wcale tak nie jest, jak P.Burmistrz interpretuje te sprawy.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez Burmistrza, by kwotę 19,5 tyś.zł. z oświetlenia ulic, placów i dróg przeznaczyć na zakup samochodu dla potrzeb Urzędu.

W wyniku głosowania wyżej wymieniony wniosek został przyjęty - 8 głosami za przy 2 głosach przeciw i 1 głosem wstrzymującym.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że samą uchwałę radni otrzymali na piśmie, natomiast z przyczyn technicznych i ekonomicznych odstąpiono od kserowania wszystkich załączników, były przekazane tylko te poprawione.

Również radni otrzymali opinię RIO przedłożonym przez Burmistrza Dobrej projekcie budżetu na 2007 rok. Skarbnik poinformował, że uwagi wyszczególnione w ww. opinii zostały wyeliminowane.

(uchwała RIO w załączeniu do protokołu).

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/43/2007 Rady miejskiej w Dobrej z dnia 09 marca 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2007 rok została przyjęta przez Radę - 9 głosami za przy 2 głosach przeciw.

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w mieście Dobra.

Burmistrz - poinformowała, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.

Uchwała Nr VI/44/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w mieście Dobra została przyjęta przez Radę -

11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w mieście Dobra

Burmistrz - wyjaśniła, że proponuje się sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu. Umowa sprzedaży zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.

Uchwałą Nr VI/45/2007 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w mieście Dobra została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA NA TEMAT OKRĘGÓW PODATKOWYCH.

Burmistrz B.Wilczek - omówiła, dlaczego nasza gmina znajdujemy się w takim okręgu podatkowym.

Powiedziała, że były starania w poprzednich latach by przejść do innego okręgu, ale niestety temat utknął. W obecnej sytuacji Komisje Rady muszą zacząć wypracowywać stanowiska w tej sprawie i starania, by przejść do innego okręgu podatkowego dla nas oczywiście bardziej korzystnego.

Następnie głos zabrał Skarbnik Gminy S. Brodniak, który odpowiedział na pytania rolników (radnych izb rolniczych), dlaczego w naszej gminie cena tak wysoka została ustalona do naliczenia podatku rolnego.

Stwierdził, że nie było fizycznej możliwości, aby stawkę obniżyć. Rada tylko może podjąć uchwalę o obniżeniu ceny żyta przyjmowanej do naliczania podatku rolnego.

Jeśli takiej nie podjęła bierze się wtedy cenę podaną przez Główny Urząd Statystyczny. Rada w poprzedniej kadencji również takiej uchwały nie podjęła. Stawkę zaś GUS podaje pod koniec III kwartału, w związku z taką sytuacją obecna Rada nie miała możliwości podjęcia takiej uchwały. Taka uchwała musi być podjęta oraz opublikowana w Zachodniopomorskim Dzienniku Urzędowym.

Radni Izb Rolniczych odnosząc się do wypowiedzi skarbnika uważają, że o sprawach dot. rolnictwa powinni być informowani lub zapraszani na spotkania gdzie omawiane są takie tematy.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesje są otwarte i każdy może w niej uczestniczyć. Terminy są zamieszczane w naszej gazecie lokalnej jak i również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Zaznaczyła, że zaproszenia na sesje będą również otrzymywać Radni Izb Rolniczych.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kowalczyk - zapytał dlaczego budżet został przydzielony na place zabaw tylko na trzy wsie.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że tylko trzy wsie złożyły wnioski, jak będą środki to zrobimy na wszystkich wsiach.

Będziemy na pewno starać się o środki z Fundacji Wspomagania Wsi.

Następnie zapytał dlaczego strona bipowska nie jest uaktualniana i wnioskuje, aby nasze protokoły z posiedzeń sesji były zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Pani Przewodniczącą poddała pod głosowanie i radni 5 głosami za przy 6 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowały przedstawiony wniosek.

Podczas sesji Burmistrz Barbara Wilczek życzyła nowo wybranym sołtysom owocnej pracy. Gratulacje odebrali sołtysi uczestniczący w sesji.

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca rady o godz. 1605 zamknęła obrady sesji.

Protokołowała Przewodniczyła

Barbara Ostrowska

inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 22-03-2007 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2007 10:11