Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ - 28.02.2018 r.

RELACJA Z XXXIV  SESJI RADY MIEJSKIEJ W  DOBREJ

            Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Sesja odbyła się 28 lutego 2018 roku. Porządek sesji publikowany wcześniej na stronie internetowej urzędu został uzupełniony o projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 144 odcinek Dobra - Dobropole”. Po załatwieniu spraw regulaminowych radni przyjmowali sprawozdania i informacje przygotowane przez Bibliotekę Publiczną, Ośrodek Pomocy Społecznej, Burmistrza oraz Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zwykle analiza i dyskusja nad tego typu sprawozdaniami i informacjami odbywa się na posiedzeniu wspólnym Komisji RM. Tym razem z racji nieobecności osób przygotowujących sprawozdania i informacje na posiedzeniu komisji, dyskutowano nad materiałami podczas sesji.

Rada przyjęła:

 • sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Dobrej za rok 2017,
 • sprawozdanie z funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za rok 2017,
 • informację o wykonaniu inwestycji i zadań zaplanowanych na rok 2017,
 • informację na temat inwestycji i planowanych zadań na rok 2018,
 • sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania.

 Problemów Alkoholowych za rok 2017

Zasadniczym punktem porządku każdej sesji jest podejmowanie uchwał, tym razem radni przyjęli następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.  Załącznikiem do podjętej uchwały jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w Dobrej. Dokument ten jest kontynuacją ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zobowiązuje gminy do tworzenia planu działań  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego. Uchwała ta jest wymogiem formalnym i konsekwencją podjętej wcześniej przez Radę uchwały o przystąpieniu do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2018 rok.  Podjęta uchwała wydziela środki (100 tys. zł) na zakup inwestycyjny dla OSP w Dobrej, ma być zakupiony nowy wóz strażacki. Oczywiście w/w kwota jest jedynie częścią kwoty niezbędnej do zakupu. Wartość takiego wozu to kwota około 700 tys. zł.
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucze.  Uchwała pozwala na udzielenie dotacji w wysokości 20 tys. zł. dla OSP w Tucze z przeznaczeniem na budowę remizy strażackiej w tej miejscowości.
 • w sprawie udzielenia dotacji Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 144 na odcinku Dobra - Dobropole”  Jak już informowałem w poprzednich relacjach skutkiem złożonej do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego petycji w sprawie drogi 144 (odcinek Dobra-Dobropole) gmina nasza zawarła porozumienie z Marszałkiem, którego efektem jest rozpoczęcie remontu drogi na odcinku Dobropole - Dobra w 2018 roku. Podjęta uchwała pozwala udzielić dotacji z budżetu Gminy Dobra w wysokości 100 tys. zł.  Województwo Zachodniopomorskie zobowiązało się zabezpieczyć na rok 2018 na to zadanie  500 tys. zł. Środki te wystarczą na rozpoczęcie prac natomiast ich kontynuacja nastąpi w roku 2019.

Po podjęciu uchwał przez Radę uczestnicy sesji wysłuchali informacji z pracy Burmistrza w okresie od poprzedniej sesji. Burmistrz poinformował o następujących działaniach:

 • spotkaniu (08 lutego br.) w siedzibie straży pożarnej w Łobzie w sprawie wozu strażackiego dla OSP w Dobrej oraz wozu strażackiego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Łobzie.
 • udziale w II Gali Przedsiębiorczości w Łobzie (09 lutego br.) Nominacje do wyróżnienia statuetką „Klucz do sukcesu” otrzymali: zgłoszeni przez Burmistrza Dobrej Pani Iwona Fatz oraz piekarnia z Dobrej; zgłoszona przez Cech Rzemiosł Pani Bożena Kontowicz. Wyróżnienie statuetką „Klucz do sukcesu” otrzymała Pani Iwona Fatz.
 • spotkaniu w Centrum Inicjatyw Społecznych w Łobzie w sprawie grantów, dotacji i innych działań dla naszej gminy.
 • udziale w I Zimowym Turnieju Wiedzy Olimpijskiej zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Dobrej.
 • spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w sprawie staży i prac publicznych dla naszej gminy.
 • spotkaniu z członkami Doberskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dyskutowano o zmianach jakie zaszły w gminie i o potrzebach gminy.
 • spotkaniu z Wójtem Osiny w sprawie przekazania przez Osinę dla OSP Tucze wozu strażackiego.
 • złożeniu (27 lutego b.r.) wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla gminy.
 • Burmistrz poinformował, że został wydany wyrok sądu I instancji w sprawie skierowanej przez byłą pracownicę Urzędu Miejskiego przeciwko Burmistrzowi. Wyrok oddala roszczenia skarżącej.
 • spotkaniu w miejscowości Wrześno w sprawie budowy świetlicy wiejskiej.
 • spotkaniu z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu, przy tej wypowiedzi Burmistrz poinformował, że remont budynku posterunku policji ma być zakończony we wrześniu br.
 • złożeniu wniosku o dofinansowanie utworzenia „Klubu Seniora” w Dobrej - kwota 150 tys. zł. (z budżetu gminy 30 tys. zł.)
 • pracach „dopinających” projekt na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków, rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na koniec czerwca 2018 r.

Kolejnym punktem obrad sesji była informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach w okresie od poprzedniej sesji, były to następujące sprawy:

 • otrzymaliśmy odpowiedź na petycję przygotowaną przez radnego Edwarda Stanisławczyka w sprawie remontu odcinka drogi nr 144. Ogólnie problem ten został wyjaśniony przy komentarzu (patrz wyżej) do ostatniej z podejmowanych uchwał. Dodam, że dalsze działania w sprawie remontu omawianego odcinka drogi reguluje Uchwała nr 101/18 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23.01.2018 r.
 • odpowiedzi Burmistrza na interpelację radnego Kazimierza Łojka w sprawie remontu drogi gminnej (dojazd do posesji nr 4 i 5 z ulicy Nowogardzkiej) . Jak wynika z odpowiedzi Burmistrza droga będzie mogła zostać wyremontowana tylko z oszczędności powstałych z innych zadań realizowanych w 2018 r. bądź jej remont zostanie zaplanowany na rok 2019.
 • dyskusje i próby wyjaśnienia problemów organizacyjnych związanych z  „Turniejem tańca”  jaki odbył się w Dobrej 10 lutego br. Krytyczne uwagi i pytania z tym związane zgłosił mieszkaniec naszego miasta na poprzedniej Sesji RM. Z braku możliwości uzyskania wyjaśnień na posiedzeniu komisji RM, Przewodniczący poprosił Burmistrza o wyjaśnienia na piśmie.
 • dotychczas nie załatwionym problemem przejścia dla pieszych w okolicy Biblioteki Publicznej w Dobrej. Przewodniczący zwrócił się po raz kolejny z prośbą o informację do Zarządu Dróg Wojewódzkich.
 • Rada Miejska zobowiązała Przewodniczącego do złożenia podania do Sądu Okręgowego w Łobzie o wydanie odpisu wyroku w sprawie Burmistrza Dobrej.
 • uczestnictwo w spotkaniu z Posłem do Sejmu RP Panem Leszkiem Dobrzyńskim. Spotkanie zainicjował radny Kazimierz Łojek. Podczas wizyty omawialiśmy problemy gminy, prosiliśmy o wsparcie w uzyskaniu pomocy na rzecz remontu kościoła oraz organów kościelnych. Zostały przekazane książki zebrane w ramach inicjatywy Pani Renaty Siegień. „Książka dla Kresowiaka”. Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronach internetowych.
 • Rada zaapelowała do Burmistrza o pomoc i dobrą współpracę ze stowarzyszeniem „Łączy nas Dobra”. Problemy sygnalizował (na posiedzeniu wspólnym komisji RM w dniu 26.02.2018 r.) reprezentując stowarzyszenie Pan Kamil Adamek.

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań zgłoszono następujące problemy:

Radny J. Kirejczyk

 • apelował po raz kolejny do Burmistrza, by podjąć decyzję w sprawie zakończenia remontu zewnętrznej „opaski” budynku Szkoły Podstawowej,
 • zapytał czy czynione są przygotowania do utworzenia w Urzędzie Miejskim stanowiska ds. promocji. Problem ten podnoszony i dyskutowany jest od wielu miesięcy i zdaniem radnych oraz wielu innych osób w tym sołtysów utworzenie takiego stanowiska jest bardzo potrzebne.

Kolejnym radnym zabierającym głos był Przemysław Kerner nawiązując do wyroku sądu, o którym mówił Burmistrz, w swojej wypowiedzi użył obraźliwych słów, został upomniany przez prowadzącego sesję Przewodniczącego . Następnie Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego,  jednak radny ripostując (mimo kolejnego ostrzeżenia) ponownie użył w swojej wypowiedzi  słów obraźliwych w następstwie czego Burmistrz opuścił salę obrad.

Po wyczerpaniu listy  zabierających głos radnych i sołtysów głos zabierali jeszcze goście sesji, poruszając problemy dotyczące współpracy Burmistrza ze stowarzyszeniem „Współistnienie” przy CIS Łobez, problem prowadzenia strony internetowej na „Facebook” prowadzonej przez Burmistrza. Ponieważ w momencie zgłoszenia tych problemów Burmistrza już nie było na sali obrad Przewodniczący poprosił zgłaszającego by zwrócił się na piśmie formułując konkretne pytania bezpośrednio do Burmistrza lub za pośrednictwem Rady Miejskiej. Na sesjach rady bądź posiedzeniach komisji podnoszony był kilkakrotnie problem prowadzenia kart pojazdu dla samochodu służbowego. Pani Skarbnik poinformowała, że karty są prowadzone od stycznia 2018 r.

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef  Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 06-03-2018 08:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2018 08:06