Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RELACJA Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

Ostatnia w roku 2017 Sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 29 grudnia. Porządek sesji opublikowany wcześniej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej został uzupełniony o projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucze. Po załatwieniu spraw regulaminowych radni przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Dobra. Celem sprawozdania było przedstawienie stanu realizacji założeń z zakresu ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami wszystkich gmin należących do Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie. Odbiorem odpadów komunalnych na terenie gminy zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Odpady deponowane są w RZGO w Słajsinie. Mając na względzie wzrastającą ilość powstających odpadów konieczne jest stworzenie systemu pozwalającego na zagospodarowywanie jak największej ich ilości. System do którego dąży związek winien więc umożliwiać maksymalizację odzysku odpadów i zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych oraz ograniczanie składowania odpadów ulegających biodegradacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż tym właśnie celom ma sprzyjać przyjęta na poprzedniej sesji uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie obierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał, dotyczyły one następujących zagadnień:

 

- w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucze - podjęta uchwała pozwala na dofinansowanie zakupu hełmów strażackich dla OSP Tucze w wysokości 1050 zł.

 

- w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2017 r. - ostatnie korekty dotyczące budżetu na 2017 rok zwiększają dochody gminy o kwotę 93226 zł na kwotę tą składają się wpływy z różnych opłat, podatków, świadczeń i darowizn. Zwiększa się wydatki o kwotę 65275 zł z czego największa część (50430 zł) to zwiększenie planu dotacji dla Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Wojtaszycach. Zmniejsza się plan wydatków o 25515 zł na co składają się kwoty: 20000 zł zmniejszenie wydatków na zagospodarowanie pomieszczenia archiwum oraz kwota 5515 zł zmniejszenie planu na zakup materiałów i wyposażenia w Gospodarce Komunalnej.

 

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2018 rok - dochody budżetu planuje się w wysokości 1 6090 327 zł natomiast wydatki na kwotę 1 5584 378 zł. Uchwała budżetowa wraz z załącznikami to obszerny dokument dlatego zainteresowanych odsyłam do jego publikacji na stronach internetowych Urzędu. Warto jednak podkreślić, że po raz pierwszy w tej kadencji budżet zakłada zadania inwestycyjne opiewające na kwotę około 500 tys. zł.

 

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018 - 2027  - uchwała zawiera wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dobra, obejmujących limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych.

 

- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 - 2019” - Program wyznacza obszary współpracy między Gminą Dobra, a organizacjami pozarządowymi, został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. z 2016 r. poz. 1817). Prowadzenie aktywnej współpracy władz Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego może przynieść wiele korzyści społecznych.

 

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018 - 2022 - opracowanie niniejszego programu stanowi realizację obowiązku określonego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. z 2016 r. poz. 1610) . Program obejmuje 5-letni okres i zawiera najistotniejsze elementy polityki kształtującej działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

 

- zmieniająca uchwałę Nr XXIX/172/2017 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29.09.2017r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - jak wynika  z tytułu uchwały zaszła konieczność dokonania zmiany w przyjętej we wrześniu uchwale w sprawie dróg. Powodem było nie wskazanie przez powiat wszystkich nieruchomości, na których te drogi są zlokalizowane. Omawiana uchwała uzupełnia te braki.

 

- w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Dobra oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miejskiej z 17 marca 2011 r. musiała zostać zmieniona  w związku z nowymi uregulowaniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W omawianej uchwale określa się tryb powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, z uaktualnieniem obowiązujących przepisów prawnych.

 

- w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw w Gminie Dobra -  uchwała zmieniająca zryczałtowaną dietę dla sołtysów została przyjęta przez Radę na sesji w dniu 21 lipca br. Uchwałą tą podwyższone zostały diety sołtysów do wysokości 300 zł. miesięcznie. Znalazł się w niej również zapis o obniżeniu diety o 20% za nieobecność sołtysa na sesji Rady Miejskiej.  Zdaniem Burmistrza (autora omawianej uchwały) zapis ten jest zbędny - stąd nowa wersja uchwały zmieniającej uchwałę z lipca 2017 r.

 

- zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych - w związku ze zmianami w podziałach geodezyjnych oddziałów leśnych na podstawie wniosku Nadleśnictwa Nowogard wprowadza się zmiany w uchwale nr XXXIX/262/2009 Rady Miejskiej z 18 grudnia 2009 r. ustalającej użytki ekologiczne: „Rzekotkowe Uroczysko” o powierzchni 28,37 ha; „Grzęźnieńskie Błota” o pow. 3,40 ha; „Jeziorkowe Bagna” o pow. 9,33 ha; „Żurawia Dolinka” o pow. 2,34 ha. Są to tereny podmokłe o charakterze naturalnych ekosystemów, mające istotne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

 

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej Nr XIX/129/2004 z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomnik przyrody. Na podstawie wniosku Nadleśnictwa Nowogard o zniesienie formy ochrony przyrody w stosunku do drzewa pomnikowego, ze względu na utratę jego wartości przyrodniczej (wywrócenie i obumarcie) usuwa się z ewidencji figurujący pod nr 24 buk pospolity rosnący na działce 226 w obrębie ewidencyjnym Bienice.

 

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  - konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół znajdujących się na terenie Gminy Dobra, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym. Na terenie Gminy istnieje jedna taka placówka, jest to Szkoła Podstawowa w Wojtaszycach.

 

Realizując punkt 4 porządku obrad Burmistrz poinformował o swoich działaniach między sesjami. W okresie tym Burmistrz zajmował się następującymi sprawami:
- przetargiem na odbiór odpadów z terenów zabudowanych naszej gminy, tak jak dotychczas będzie się tym zajmowała Spółka ZGK w Dobrej,
- przetargiem na dowóz uczniów do szkół, wybrano PKS Gryfice,
- ostatecznymi poprawkami do projektu budżetu Gminy,
- zamontowaniem nowego dodatkowego oświetlenia w Wojtaszycach,
- zamontowaniem dodatkowego hydrantu w Dobrej (zalecenie pokontrolne straży pożarnej),
- remontem odcinka ulicy J. Piłsudskiego (od ronda w stronę Dobropola),
- zorganizowaniem kiermaszu świątecznego,
- zorganizowaniem wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej wigilii dla mieszkańców gminy,
- poprawkami do lokalnego Programu Rewitalizacji

 

Kolejnym punktem obrad była informacja Przewodniczącego Rady o ważniejszych działaniach między sesjami. Przedstawiciele Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem oraz Panią sołtys Dobropola przyjmowali z wizytą Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Zachgodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Spotkanie miało miejsce w dniu 5 grudnia 2017 r. a jego efektem są ustalenia dotyczące remontu drogi wojewódzkiej nr 144 na odcinku Dobra - Dobropole. Remont przy udziale finansowym Gminy w wysokości 100 tys. zł. ma być zrealizowany w roku 2018. Rozmowy dotyczyły również odcinka drogi Dobra - Wierzbięcin. Przyjęto wstępne ustalenia, że remont tego odcinka może być realizowany na podobnych zasadach (udział finansowy Gminy) po zrealizowaniu remontu odcinka Dobra - Dobropole.

 

Przedstawiciele Rady Miejskiej uczestniczyli w Sesji Zgromadzenia Związku Miast  i Gmin Pojezierza Drawskiego. Na sesji tej, która odbyła się 19 grudnia b.r. Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu naszej Gminy do Związku. O ewentualnych korzyściach związanych z przynależnością do Związku informowałem w poprzedniej relacji z sesji.

 

W ramach interpelacji, wniosków i zapytań poruszono następujące problemy:

 

Radny P. Kerner
- zapytał Burmistrza dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na swoje pisma w sprawie diet radnych oraz w sprawie nagród dla dyrektorów szkół,

 

Radny K. Łojek
- zwrócił się z prośbą by dokonać przeglądu i przeprowadzić prace remontowe na drodze gminnej w Dobropolu (droga pomiędzy blokami)

 

Radny A. Kontowicz
- zapytał jakie są plany co do remontu drogi Dobra - Dobrkowo

 

Sołtys Anielina R. Woźniak
- podziękował za zabezpieczenie środków w budżecie gminy na 2018 rok na zadania związane z poprawą zaopatrzenia wsi w wodę,
- poprosił o pomoc związaną z remontem dróg w Anielinie (zakup płyt „Jomba” w ilości ok. 100 szt.)

 

Sołtys wsi Wojtaszyce U. Marut
- przypomniała o zgłaszanym wcześniej problemie remontu drogi w okolicach placu zabaw w Wojtaszycach,

 

Sołtys wsi Tucze  M. Sadłowska
- przypomniała o potrzebie remontu drogi od wsi Tucze do jeziora,

 

Pan K. Adamek
- zapytał o środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa w okolicach bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej w Dobrej. Burmistrz odpowiedział, że to droga powiatowa, w roku 2018 będzie remontowana i przy tej okazji zostaną przeprowadzone odpowiednie prace poprawiające bezpieczeństwo w okolicach szkoły.

 

Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII Sesji Rady Miejskiej.
Zakończona Sesja była ostatnim posiedzeniem rady w 2017 roku z tej racji Przewodniczący podziękował radnym i wszystkim uczestnikom sesji za ich pracę,  wsparcie i współpracę oraz złożył życzenia noworoczne. Do życzeń dołączył się Pan Burmistrz.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

Józef Kirejczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 01-03-2018 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2018 15:23