Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR V/41-42/2007


UCHWAŁA NR V/41/2007

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 24 a ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres do 31 marca 2008 r. ceny i stawki:

1. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 1,85 zł za 1 m3,

2. za zbiorowe odprowadzenie ścieków w wysokości 2,54 zł za 1 m3,

3. opłata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w wysokości 3,39 zł/ miesiąc,

4. opłata abonamentowa od odbiorcy w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w wysokości 2,17/miesiąc

§ 2. Do w/w cen i stawek, o których mowa w § 1 dolicza się podatek VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/265/2006 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

UCHWAŁA NR V/42/2007

RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1090 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2004 r. Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Dobrej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące górne stawki opłat:

 1. za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Dobra:

 1. zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 110 l w wysokości 3, 84 zł;

zbieranych nieselektywnie z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 38,41 zł;

 1. zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 110 l w wysokości 2,57

 2. zbieranych selektywnie: PET, szkło, makulatura oraz ulegających biodegradacji z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 25,73

 3. pozostałych odpadów komunalnych, z których wysegregowano wszystkie frakcje odpadów wymienione w ppkt.1 lit. b, c

z pojemników o poj. 110 l w wysokości 2,80 zł

z pojemników o poj. 1100 l w wysokości 28,00 zł

 1. zbieranych luzem oraz wielkogabarytowych w wysokości 45 zł/ m3

 1. za dzierżawę pojemników:

 1. o poj. 110 l w wysokości 3,19 zł,

 2. o poj. 1100 l w wysokości 33,92 zł

 1. za odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobra:

z osiedli wiejskich posiadających zbiorcze zbiorniki bezodpływowe w wysokości 4,43 / m3;

z miejscowości do 10 km w wysokości 6,99/ m3

z miejscowości do 15 km w wysokości 8,84 zł/ m3

 1. zlew ścieków w punkcie oczyszczania w wysokości 2,54/ m3

§ 2. Do stawek określonych w §1 doliczany będzie podatek VAT w ustawowej wysokości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie stawek za wywóz i składowanie nieczystości na wysypisku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-03-2007 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:56