Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Dobra, dnia 28.11.2017 r.

IBiZP.6730.29.4.2017.SK

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257., dalej Kpa), oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 Kpa,

zawiadamiam

że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla Pana Krzysztofa Kosińskiego, zam. ul. Orzeszkowej 8/7, 71-564 Szczecin, dla inwestycji polegającej na: „Zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie części pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej nr 62A na terenie działki 185/3 obręb Dobra, gm. Dobra”,

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym z jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W związku z powyższym informuję, że, stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy
inż. Dorota Kisiel

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 30-11-2017 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 30-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2017 09:51