Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR V/34/2007


U c h w a ł a Nr V/34/2007

Rady Miejskiej w Dobrej

z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobra.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz.1759; Dz. U. z 2005 roku, nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 roku nr 17, poz. 128, nr 181, poz.1337), art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006, Nr 97, poz. 674, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 220, poz. 1600) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, Dz. U z 2006 r., Nr 43, poz.293), Rada Miejska w Dobrej u c h w a l a co n a s t ę p u j e.

§1. W uchwale Rady Miejskiej w Dobrej nr IV/30/2007 z dnia 26 stycznia 2007 roku w prowadza się następujące zmiany, tj. § 4 otrzymuje brzmienie:

4. Warunkiem przyznana nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest

1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji i promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach;

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, dające zauważalne pozytywne efekty wychowawcze;

3) aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów poprzez pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego;

4) skuteczne przeciwdziałanie uzależnieniom , patologiom i agresjom wśród uczniów;

5 umiejętność aktywizowania dzieci i młodzieży do udziału w imprezach i uroczystościach lokalnych i szkolnych;

6) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków;

7) podnoszenie umiejętności zawodowych;

8) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;

9) stosowanie metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

10) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;

11) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

12) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem;

13) udział w organizowaniu imprez oraz uroczystości szkolnych i okolicznościowych dla wychowanków;

14) udział w komisjach przedmiotowych oraz w zespołach do spraw okresowej oceny wychowanka i innych;

15) opieka nad samorządem uczniowskim lub organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

16) prowadzenie zajęć otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

17) realizowanie w szkole lub placówce zadań opiekuńczych, wynikających z przyjętych priorytetów w realizowanej polityce oświatowej;

18) efektywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły;

19) tworzenie dobrego klimatu pracy, właściwych stosunków międzyludzkich i umiejętne rozwiązywanie konfliktów.”

§2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do 31 grudnia 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 13-03-2007 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:48