Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Dobra, dnia 26.10.2017 r.

IBiZP.6730.25.6.2017.SK

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania
i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej Kpa), oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia  27  marca  2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 Kpa,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 05.09.2017 r. Pana Bogdana Madeja, zam. ul. Szpilkowa 14, 72-010 Police, zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: „Budowie całorocznego domku rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 50/19, obręb Tucze, gm. Dobra”.

 

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym z jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

W związku z powyższym informuję, że, stronie przysługuje prawo do wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Zgodnie z art. 35 §5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 40 Kpa pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Strona zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 §1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej www.bip.dobragmina.com.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1, 72-210 Dobra oraz tablicy ogłoszeń właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Dobrej
Piotr Hebda

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 27-10-2017 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 27-10-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2017 13:29