Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie Burmistrza Dobrej o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. 'Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023'

Dobra, dn. 29 września 2017 r.

IBiZP.030.28.3.2017.SK

 

O B W I E SZ C Z E N I E

Burmistrza Dobrej

z dnia 29 września 2017 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra
na lata 2017-2023”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.),

informuję

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023”.

Zgodnie z art. 48 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt ww. dokument, może po uzgodnieniu z właściwymi organami (Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym), odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Dobrej, pismem znak: IBiZP.030.28.2017.SKz dnia 05 września 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz pismem znak: IBiZP.030.28.2.2017.SK z dnia 05 września 2017 r. wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy na lata 2016-2023”.

W odpowiedzi na wniosek Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia 27 września 2017 r.  znak: WOPN-OS.410.263.2017.MP oraz Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie  pismem z dnia 26 września 2017 r. znak: NZNS.7040.1.93.2017 uzgodnili/zaopiniowali odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego projektu.

„Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023” jest kluczowym dokumentem opisującym działania samorządu w zakresie wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym i sterowanym przez władze Gminy Dobra, prowadzonym w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Definiuje on konkretne cele, działania i środki służące osiągnięciu zamierzonych rezultatów. Ze względu na różnorodność aspektów i interesów wszystkich uczestników procesu rewitalizacji konieczne jest stworzenie instrumentu, który pozwoli na prowadzenie procesu rewitalizacji w sposób skoordynowany, zintegrowany, zgodny z celami interesariuszy tego procesu.

Biorąc pod uwagę dokonane uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i Zachodniopomorskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Szczecinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, a w szczególności charakter zawartych w dokumencie działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, a także to, że dokument dotyczy obszaru jednej gminy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobra na lata 2017-2023”.

Wskazane w niniejszym obwieszczeniu uzgodnienia są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra.

Niniejsze obwieszczenie zgodnie z art. 48 ust. 4 cyt. ustawy zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dobra oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dobrej.


Burmistrz Dobrej
Piotr Hebda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Kuran 04-10-2017 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 29-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2017 13:06