Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zapytanie ofertowe

                                                                                                                                 Dobra, dn. 02.08.2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

ZAPYTANIE  OFERTOWE

WYKONANIA USŁUGI DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH Z GMINY DOBRA

w okresie od 02.09.2016 r. do 22.12.2016 r.

Zamówienie o równowartości poniżej 30.000 EURO

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobra - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

ul. Rynek 1, 72-210Dobra

telefon 913914191 fax 913914191

 

2. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dożywiania około 90 dzieciw wieku 3 – 16 lat z gminy Dobra w okresie od 02.09.2016 r. do 22.12.2016 r. polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków do Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrej w skład których wchodzą Szkoła Podstawowa w Dobrej przy ul. Mieszczańskiej 2 z oddziałami przedszkolnymi i Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Dobrej przy ul. Strażackiej 1 oraz do Szkoły Podstawowej w Wojtaszycach objętych dożywianiem w roku 2016.
  2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

(CPV): 55320000 – 9Usługi podawania posiłków

(CPV): 55321000 – 6Usługi przygotowywania posiłków

(CPV): 55523100 – 3Usługi w zakresie posiłków szkolnych

CPV): 55524000 – 9Usługi dostarczania posiłków do szkół

  1. Realizacja powyższego zadania polegała będzie na przygotowywaniu, dostarczeniu i wydaniu gorącego posiłku tj. zupy oraz drugiego dania. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasza, ryż. Drugie danie mogą też stanowić naleśniki z serem, pierogi, makaron z sosem, krokiety i inne dania mączne. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce (ferii zimowych, wiosennych i letnich, rekolekcji oraz dni świątecznych). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktównajwyższej jakości i bezpieczeństwem z normami HACCAP. Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu tygodnia, powinny zawierać odpowiednią wartość odżywczą zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce w odpowiedniej ilości służące wydaniugorących posiłków.Zamawiającyniedopuszczastosowanianaczyń i sztućców jednorazowego użytku. Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczanie posiłków do szkoły będzie realizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do wydawania posiłków w naczyniach spełniających aktualne wymagania higieniczno - sanitarne. Ich utrzymanie zgodnie z tymi wymaganiami leży po stronie Wykonawcy. Utrzymanie odpowiedniego poziomu higieniczno – sanitarnego dotyczy również sztućców. Wykonawca spełnia te wymagania przy wykorzystaniu własnych urządzeń. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  2. Posiłki muszę spełniać warunki jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015r. Dz. U. poz. 1256.Posiłki wydawane będą zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 5-cio dniowym harmonogramem żywienia.
  3. Godziny wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z dyrektorem szkoły i poda do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń. Wykonawca ustala jadłospis na okresy dwutygodniowe.
  4. Wykonawca będzie wydawał posiłki na podstawie wykazów dzieci przekazanych przez Zamawiającego. Wykazy będą na bieżąco aktualizowane przez Zamawiającego.
  5. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy,w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków. Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 dniowym wyprzedzeniem.
  6. Godziny dostaw posiłków oraz zasady poruszania się samochodem na terenie szkoły określa Dyrektor szkoły w porozumieniu z Wykonawcą
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych dzieci w danych szkołach w tej samej cenie.

 

3. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

3.1.   Zamówienie realizowane będzie  w okresie od 02 września  2016 r. do 22 grudnia 2016 r. Jeżeli w szkole w wyznaczonym dniu nauki szkolnej nie będzie zajęć bądź uczniowie będą uczęszczać do szkoły w innym dniu np. odpracowywać zajęcia szkolne, to fakt ten zostanie zgłoszony Wykonawcy z 2 dniowym wyprzedzeniem.  

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

4.1.     Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert zrealizował co najmniej dwie usługi całorocznego żywienia zbiorowego dla minimum 100 osób,

4.2.  Wykonawca dysponuje nie mniej niż 3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi aktualne badania przeprowadzone do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykonawca musi wykazać, że spełnia wymagania w zakresie właściwej jakości zdrowotnej żywności, w tym wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń oraz ich lokalizacji, a stan zdrowia osób biorących udział w produkcji żywności odpowiada wymaganiom określonym w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

4.3.  Wykonawca musi wykazać, że dysponuje nie mniej niż 1 środkiem transportu, którego stan techniczny jak i wyposażenie pojazdu spełniają wymagania konieczne do utrzymania higieny podczas przewozu posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.)

4.4.    Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków przy zastosowaniu formuły      spełnia/nie spełnia.

4.5.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do ich badania i oceny.

5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1.     Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub osobę uprawnioną w Urzędzie w języku polskim).

5.1.1.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

5.2.     Wykaz zrealizowanych usług, o których mowa w pkt. 4.1, który zawiera co najmniej: Nazwę i adres usługobiorcy i okres w którym realizowana  była usługa. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane prawidłowo (np. referencje, oświadczenia usługobiorców, że usługi zostały zrealizowane prawidłowo i zgodnie z umową.

6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

6.1.  Przedstawicielem zamawiającego upoważnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Małgorzata Kłos Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Rynek 1, 72-210 DOBRA,  telefon/Fax  91 39 14 191, e-mail: ops@dobragmina.pl ; m.klos@dobragmina.pl .

6.2.  Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna.

6.3.   Zamawiający dopuszcza komunikację z Wykonawcami drogą elektroniczną (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej).

6.4.   Zamawiający dopuszcza sposób komunikacji z Wykonawcami za pomocą Faksu (nr 91 39 14 191).

7.  TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

7.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

7.2.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

8.1.      Pod rygorem nieważności oferta musi zawierać:

8.1.1.  Oferta na wykonanie zamówienia – wypełniony formularz oferty – załącznik Nr 1),        

8.1.2.  Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki ubiegania się o zamówienie zgodnie z pkt 5).

8.1.3.  Oferta powinna zawierać średnią cenę netto i brutto posiłku dziennie. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

8.2.     Sposób złożenia oferty:

8.2.1.  Strony oferty powinny być trwale połączone w sposób uniemożliwiający ich samoistne rozdzielenie.

8.2.2.  Ofertę należy złożyć w podwójnym nieprzezroczystym, zamkniętym opakowaniu. Opakowanie zewnętrzne należy opisać następująco:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej

Rynek 1

72-210 DOBRA

 

Oferta w postępowaniu na:

„DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH Z GMINY DOBRA”

Nie otwierać przed dniem 20 sierpień 2016  r. godzina 10:00

 

8.2.3.  Na   opakowaniu wewnętrznym oprócz powyższego opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

8.2.4.  Zmiana lub wycofanie oferty.

8.2.5.  Wykonawca może, przed upływem terminu  do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8.2.6.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert okre4ślonych w pkt 9.1. niniejszego zapytania.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 8.2. niniejszej instrukcji dla Wykonawców, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

9.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

9.1.   Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszym zapytaniem należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 DOBRA w pokoju Nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2016 r.  do  godziny 10:00;

9.2.    Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

9.3.  Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2016 r. o godzinie 11:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, pokój Nr 1.

10.     KRYTERIA OCENY OFERTY

10.1.      Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów oceny:

1. Cena – 70%.

2. Kryterium społeczne – zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra (art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp) – 30%.

3. Maksymalna ocena oferty – 100 pkt.

4. Dla każdej oferty, która nie została odrzucona, obliczenie punków nastąpi wg wzoru:

a) Cena brutto zamówienia - 70 % która zostanie określona po przeprowadzeniu wyliczenia w sposób przedstawiony wg poniższego wzoru:

C = Cmin /Cof x100 x 70%

gdzie :

Cmin – najniższa cena oferowana brutto spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

Cof – cena ofertowa brutto w ofercie ocenianej

C – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena

b) zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra - 10 %

Kryterium wyliczone będzie w następujący sposób:

Z = Zmax / Zof x 100 x 30%

gdzie:

Zmax – największa liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Zof – liczba osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra podana w badanej ofercie

Z – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra.

c) Ocena końcowa zostanie obliczona w sposób następujący:

P= C + Z

gdzie:

P - liczba punktów wynikająca z sumy punktów kryteriów cena i zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra

C – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium cena

Z – ilość punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium zatrudnienie przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osób z terenu gminy Dobra.

5. Oferta, która uzyska największą ilość punktów uznana będzie za najkorzystniejszą.

6. Liczba punktów będzie liczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku przy zastosowaniu zaokrągleń matematycznych.

10.2. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie podlega zmianie w okresie jej trwania.

10.3. Organizator postępowania zastrzega sobie możliwość negocjowania zaproponowanej ceny.

11.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

11.1.  O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Kłos

W załączeniu (do pobrania):

1) Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego

2) Załącznik nr 2 - wzór umowy

3) wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 04-08-2016 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 04-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 04-08-2016 12:36