Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o konkursie

 

 

 

0x08 graphic
0x08 graphic
U R Z Ą D M I E J S K I W D O B R E J

ul. Rynek 1, 72-210 Dobra

tel. (091) 39 14 528, fax. (091) 57 90 541

e-mail: burmistrz@dobragmina.pl, www.dobragmina.pl

 

 

 

Burmistrz Dobrej

ogłasza nabór na stanowisko kierownika wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i promocji gminy

 

 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w tym:

  1. posiada obywatelstwo polskie,

  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

  5. posiada nieposzlakowaną opinię.

 1. wykształcenie wyższe

 2. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku,

 3. znajomość przepisów prawa, w tym KPA i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

 4. trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału
w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

  1. łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,

  2. obowiązkowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

  3. umiejętność pracy w zespole

  4. prawo jazdy kat. B,

 

 1. Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi,

 2. przygotowanie kierunków rozwoju gminy w zakresie promocji, turystyki, sportu i współpracy
  z organizacjami pozarządowymi,

 3. uchwalenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 4. wspieranie i powierzanie zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie
  ,

 5. pozyskanie środków poza budżetowych w tym z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na turystykę, działalność kulturalną, promocyjną i sport,

 6. przygotowanie założeń do budżetu gminy związanych z działalnością wydziału,

 7. współpraca z miastami partnerskimi w zakresie kultury, turystki, promocji i sportu,

 8. ustalenie rocznego planu imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i promującym gminę.

 

 1. Informuję:

 • miejsce pracy i wymiar czasu pracy - Urząd Miejski w Dobrej - cały etat, praca biurowa,

 • wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest poniżej 6 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 3. Kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i zatrudnienie,

 4. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na w/w stanowisku
  w Urzędzie Miejskim W Dobrej

 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do konkursu o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisem:

„Nabór na stanowisko kierownik wydziału ds. promocji gminy” w terminie do dnia 29 lutego 2016 r.
do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędzie Miejskim w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra lub pocztą na w/w adres. Dla oferty przesyłanej pocztą terminem wiążącym jest data wpływu do Urzędu, a nie data nadania. Nie przyjmuje się dokumentów drogą elektroniczną.

 

Wyniki naboru na w/w stanowisko zostaną upowszechnione w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu

 

 

Dobra, dn. 18 lutego 2016 r.

Burmistrz Dobrej

Piotr Hebda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kisiel 18-02-2016 17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 18-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Administrator 02-03-2016 09:58