Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wniosek o odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

REGULAMIN ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ WYBUDOWANEJ PRZEZ INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH Z WŁASNYCH ŚRODKÓW NA TERENIE GMINY DOBRA

 

§ 1
Cel

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego przejmowania przez Gminę Dobra sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez inwestorów zewnętrznych wybudowanej z własnych środków na terenie Gminy Dobra i włączonych do systemu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Gminy.
 2. Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, przepompowni przydomowej.

§ 2
Określenia użyte w regulaminie

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139);
 2. sieć - przewody wodociągowe i/lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki;
 3. Inwestor - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która wybudowała sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną z własnych środków i pozostaje jej właścicielem lub, która ubiega się o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej poprzez rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej należącej do Gminy;
 4. zarządzający siecią - podmiot prowadzący zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobra;
 5. wniosek - wniosek o przejęcie urządzenia;
 6. odpłatne przejęcie sieci - zawarcie umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez Gminę
  z Inwestorem.

Umowa reguluje sposób rozliczenia wysokości poniesionych przez Inwestora nakładów i przekazania sieci na własność Gminy, w wyniku której nabywa prawo własności pozwalające na używanie i pobieranie pożytków z przejmowanej sieci.

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Odpłatne przejęcie sieci dokonywane będzie sukcesywnie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Dobra. Po wyczerpaniu środków zarezerwowanych w danym roku, wypłaty dokonywane będą w kolejnych latach do wysokości przeznaczonych na ten cel środków.
 2. Odpłatne przejęcie nie obejmuje przyłączy do sieci, studni wodomierzowej, pomieszczenia do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego.

§ 4
Zasady przejmowania wybudowanej sieci wodociągowej i/lub i kanalizacyjnej

 1. Procedurę odpłatnego przejęcia sieci inicjuje Inwestor, składając wniosek wraz
  z wymaganymi załącznikami.
 2. Jeżeli sieć stanowi współwłasność grupy Inwestorów, składają oni jeden wniosek, podpisany przez wszystkich współwłaścicieli, do którego załączają pełnomocnictwo wskazujące osobę, która będzie ich reprezentować oraz zawrze w ich imieniu umowę odpłatnego przejęcia sieci.
 3. Wzór wniosku o odpłatne przejęcie sieci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku braku stosownego wniosku, Gmina może żądać przeniesienia własności urządzenia, zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 5

 1. Do wniosku należy załączyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające, iż Inwestor ma prawo rozporządzać przekazywaną siecią (jest jej właścicielem), świadczące o wybudowaniu sieci zgodnie z prawem, wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia, dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej, a także o oddaniu sieci do użytkowania zgodnie z prawem, w szczególności:
 1. warunki przyłączenia wydane przez eksploatatora;
 2. projekt budowlany przedmiotowej sieci wraz z wszelkimi uzgodnieniami formalnymi;
 3. pozwolenie na budowę;
 4. zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub pozwolenie na użytkowanie (jeśli obowiązek jego uzyskania został nałożony
  w pozwoleniu na budowę);
 5. protokół odbioru sieci przez eksploatatora sieci;
 6. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
 7. dowód istnienia umocowania osoby podpisującej wniosek – np. odpis z KRS, pełnomocnictwo;
 8. faktury i potwierdzenia zapłaty za sieć będącą przedmiotem wniosku;
 9. dokumenty świadczące o prawie do dysponowania gruntem (księga wieczysta, akt notarialny);
 10. atesty i świadectwa jakości na zastosowane materiały;
 11. oświadczenie osób trzecich;
 12. oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnie ze sztuką budowlaną
  i obowiązującymi przepisami;
 13. inne.
 1. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 1, ponosi Inwestor.

§ 6

 1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wynikającej z daty ich wpływu.
 2. Wniosek winien zostać rozpatrzony w terminie do 60 dni od daty jego wpływu albo daty jego uzupełnienia, zgodnie z § 4 ust. 3.
 3. W ramach rozpatrzenia wniosku Gmina oceni, czy wniosek dotyczy sieci włączonej do systemu wodociągowego lub kanalizacyjnego Gminy oraz czy sieć została wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz oddanej do użytkowania zgodnie z prawem.
 4. O wynikach dokonanej oceny sieci objętej wnioskiem pod względem spełnienia wymaganych warunków technicznych oraz oceny przedstawionych przez Inwestora dokumentów potwierdzających m.in. prawo do rozporządzania siecią oraz jej wykonaniem z własnych środków, Gmina zawiadomi Inwestora na piśmie.
 5. W wypadku negatywnego wyniku dokonanej oceny w powyższym zakresie, stanowiącego przeszkodę w przekazaniu sieci zgodnie z wnioskiem, Gmina powiadomi Inwestora
  o powyższym na piśmie, przedstawiając uzasadnienie dokonanej oceny i przyczynę odmowy przejęcia sieci.

§ 7

 1. Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego wniosku Inwestorowi zostanie przedłożony projekt umowy w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, celem uzgodnienia zapisów umowy.
 2. Umowa w sprawie odpłatnego przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej winna określać co najmniej: datę i miejsce zawarcia, strony umowy, szczegółowe określenie przedmiotu przekazania (techniczny opis sieci), wysokość należności za przekazaną sieć, terminy wypłaty należności. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Odpłatność za przekazaną sieć zostanie protokolarnie ustalona w drodze negocjacji między Gminą a Inwestorem, na zasadzie ekwiwalentności, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Gminy. Wzór protokołu z negocjacji stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 4. Podstawą ustalenia należności dla Inwestora za przekazaną sieć może być:
 1. wartość przejmowanej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej określona w dacie jej przejęcia przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę, zgodnie
  z zasadami rachunkowości i na podstawie cen rynkowych robocizny, materiałów, pracy sprzętu stosowanych w danym regionie, nie wyższych jednak niż uzyskiwane dla tego rodzaju robót przez Gminę w trybie przetargów publicznych, z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego i funkcjonalnego oraz przydatności dla Gminy danej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
 2. zweryfikowany przez Gminę kosztorys powykonawczy;
 3. udokumentowane koszty wykonania sieci wynikające z faktur i rachunków przedłożonych przez Inwestora.
 1. Po uzgodnieniu z Inwestorem warunków przejęcia sieci, ostateczny projekt umowy zostanie przedłożony Burmistrzowi celem podpisania.
 2. Inwestor może przekazać Gminie sieć wodociągową i/lub kanalizacyjną pod innym tytułem prawnym, niż przeniesienie prawa własności sieci (sprzedaż), pozwalającym na używanie
  i pobieranie pożytków z przejmowanej sieci. Rodzaj, treść i warunki umowy zostaną w takim przypadku uzgodnione z Inwestorem.

§ 8

 1. W przypadku przekazywania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przebiegającej przez nieruchomości stanowiące własność Inwestora lub innych osób trzecich, wymagane jest złożenie oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 2. Czynności zmierzające do uzyskania oświadczenia podejmuje Inwestor.

§ 9

 1. W dniu zawarcia umowy odpłatnego przejęcia sieci, winno nastąpić wydanie sieci oraz związanej z nią dokumentacji.
 2. Wydanie sieci potwierdzone zostanie podpisaniem przez strony umowy protokołem zdawczoodbiorczym środka trwałego (PT). Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.

§ 10

 1. Środki należne Inwestorowi z tytułu przekazania sieci na rzecz Gminy, będą wypłacane Inwestorom w kolejności składania kompletnych wniosków, do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy. Po wyczerpaniu zaplanowanych środków w danym roku budżetowym, wypłaty dokonywane będą
  w kolejnych latach, zgodnie z planem finansowym i według kolejności wpływu kompletnych wniosków.
 2. Jeżeli należność z tytułu przekazania sieci, przekracza równowartość 5.000,- zł. wówczas wypłata należności może zostać rozłożona na raty.
 3. Kwoty oraz terminy zapłaty należności zostaną określone w umowie.
 4. Inwestorom będącym podatnikami podatku od towarów i usług VAT, należny podatek wykazany w fakturze sprzedaży urządzenia Gminie, dolicza się do pierwszej raty.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Zasady odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z własnych środków na terenie Gminy Dobra obowiązuje
  z dniem wprowadzenia niniejszego Regulaminu.
 2. Odstępstwo od zasad określonych w regulaminie jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zaproponowano pisemnie inną formę przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
 3. Wnioski złożone przed datą wejścia w życie niniejszego regulaminu, zostaną rozpatrzone zgodnie z jego przepisami.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator 24-11-2015 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2015 13:22