Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXXIII/2013 z dnia 27.09.2013 r.


Protokół Nr XXXIII/2013 z sesji

Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

27 września 2013 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 13 - ( nieobecni: radny Piotr Gałka i

Mariusz Kaczmarek

Obrady sesji zakończono - 1415

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEGO RADNEGO

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego w

Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra,

- w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa zachodniopomorskiego

o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego,

- w sprawie sprzedaży lokali z jednoczesną sprzedażą na współwłasność lub

oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w Gminie Dobra,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

w ewidencji gruntów numerem działki 301/1 położonej w obrębie Dobra,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej

w ewidencji gruntów numerem działki 511/5 położonej w obrębie Dobra,

- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/91 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia

31 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i lokali

Mieszkalnych,

- w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Dobra oraz określenia

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- - w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2013 rok,

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata

2013-2021.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby z projektu uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa wykreślić zapis dot. poboru opłaty za śmieci przez inkasentów na wsiach, taka decyzja została omówiona na wspólnych komisjach i taką decyzję podjęto.

Radni 11 głosami jednogłośnie za przegłosowali zaproponowaną zmianę w/w projekcie uchwały.

Zaproponowany projekt porządku obrad po naniesionej zmianie został przyjęty przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z ostatniej sesji.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez uwag został przyjęty - 8 głosami za przy 3 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 2. ŚLUBOWANIE NOWO WYBRANEGO RADNEGO

W dniu 22 września 2013 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobrej, w skład której weszła radna Pani Wioletta Perek.

W związku z powyższym przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Pani Beata Wojna wręczyła zaświadczenie o wyborze, po którym odbyło się ślubowanie nowo wybranej radnej.

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz które były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

Pani sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że dnia 28 sierpnia 2013 roku do biura rady Miejskiej w Dobrej wpłynęła od pana Krzysztofa Kaczmarka pisemna rezygnacja z pełnionej funkcji radnego Rady Miejskiej w Dobrej.

Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin uchwała w tej sprawie winna być podjęta najpóźniej w 3 miesiącu od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Wygaśnięcie mandatu bowiem następuje z mocy samego prawa wskutek zaistnienia zdarzeń przewidzianych w ustawie. Nie podjęcie uchwały jednak powoduje skutek zawieszenia konsekwencji, jakie ustawodawca wiąże z zaistnieniem tych zdarzeń.

Rani bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/200/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Sekretarz gminy wyjaśniła, iż w wyborach dnia 29 sierpnia 2013 r. mieszkańcy Wrześno na swojego sołtysa wybrali pana Piotra Iwanicza. Natomiast długoterminowa absencja wymusza zmianę inkasenta opłaty targowej na terenie gminy Dobra.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/201/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę -11 głosami za -jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4letnich, włączonego w strukturę szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra

Pani Burmistrz wyjaśniła, iż dotyczy to uchwały Nr XXX/196/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich, włączonego w strukturę Szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra.

Zmiana powyższej uchwały podyktowana jest zmianą ustawy o systemie oświaty, która nowelizuje system pobierania opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola. Zgodnie z art. 14 ust. 5a (art. 1 pkt 4 lit. h ustawy zmieniającej-Dz. U. z 2013 Nr 827) wysokość opłaty za zajęcia świadczone przez oddział przedszkolny ponad czas realizacji podstawy programowej, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany i zmieniony projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia oddziału przedszkolnego dla dzieci 4-4 letnich, włączonego w strukturę szkoły Podstawowej w Dobrej, prowadzonego przez Gminę Dobra została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego

Pani Sekretarz wyjaśniła - iż poprzednia uchwała podjęta 23 sierpnia 2013 r. w/w sprawie posiadała zapis, że wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Nadzór Wojewody zwrócił uwagę, aby taki zapis wyeliminować z uchwały i taka uchwała powinna wchodzić w życie z dniem podjęcia.

W związku z powyższym poprawiony projekt uchwały, który wyklucza zapis o jej publikacji.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/203/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wystąpienia do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o zaliczenie Gminy Dobra do III okręgu podatkowego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży lokali z jednoczesną sprzedażą na współwłasność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w Gminie Dobra

Pani sekretarz wyjaśniła, że sprzedaż lokalu mieszkalnego i pomieszczenia gospodarczego komórki nastąpi na rzecz najemcy na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Dobrej.

Radni bez uwag przyjęli projekt zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/204/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali z jednoczesną sprzedażą na współwłasność lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w Gminie Dobra została przyjęta przez Radę - 11 głosami za jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 301/1 położonej w

obrębie Dobra

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały omawiany na wspólnych komisjach wywołał szeroką dyskusję. Radni mieli różne zdania, gdyż jest to działka duża i można wydzielić z niej dwie, które mogą być w przyszłości działkami budowlanymi po ich przekształceniu.. My natomiast proponujemy sprzedaż działki drodze przetargu ograniczonego, gdyż jest to działka przyległa do działki właściciela, który chce ją wykupić

Dlatego decyzja należy do radnych.

Radni - 7 głosami za przy 3 głosach przeciw (Dorsz, Bąk, Ciołek-Borczyk ) przegłosowali większością głosów projekt w/w uchwały.

Uchwała nr XXXIIII/205/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 301/1 położonej w obrębie Dobra została przyjęta przez Radę - 7 głosami za przy 3 głosach przeciw.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 511/5 położonej w obrębie Dobra

Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż na wniosek właścicieli działek przyległych proponuje się sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość gruntową. Wcześniej podjęliśmy uchwałę o sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania, jednak uchwała została uchylona przez nadzór Wojewody, dlatego proponujemy sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/206/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 511/5 położonej w obrębie Dobra została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

Radny Łojek i Hebda dotarli na obrady sesji.

- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/88/91 Rady Miejskiej w Dobrej z

dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i

lokali mieszkalnych

Pani sekretarz wyjaśniła, iż zmienia się treść uchwały w związku z przebudową lokali mieszkalnych z trzech na cztery.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/207/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie sprzedaży domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Dobra oraz określenia

zasad ich zbywania,

Skarbnik wyjaśnił, iż w ostatnim czasie uległy zmianie wskaźniki pozwalające na uchwalenie budżetu. Gmina Dobra ma „Nóż na gardle”, ponieważ nie spełnia nowych współczynników już w przyszłym roku.

Jeżeli nie będzie współczynników, nie będzie budżetu. Urząd Miejski wyszedł z propozycją, aby wyemitować obligacje na kwotę 3,6 miliona złotych, a za pozyskane w ten sposób pieniądze spłacić część zobowiązań finansowych gminy. Zabieg ten zmienia tak naprawdę tylko formę zadłużenia- nie ma kredytów, ale są obligacje, które i tak gmina musiała będzie wykupić. Jednak zmiana formy zadłużenia z kredytu na obligacje powoduje, że „zagrają współczynniki” i będzie można uchwalić przyszłoroczny budżet. W trakcie sesji szeroko w temacie dyskutowano, radny P.Hebda zauważył, że dojdzie do tego, iż to Regionalna Izba Obrachunkowa uchwali przyszłoroczny budżet gminy, a co za tym idzie „wytnie” dodatkowe wydatki.

W tle dyskusji usłyszano, że w takim przypadku doberski klub „Sarmata” nie dostanie ani złotówki dotacji z kasy gminy.

Radny Hebda zauważył, że także, że w prawie jest swoisty paradoks, gdyż inny przepis mówi o tym, że także RIO nie może uchwalić takiego budżetu.

Zauważył również, że restrukturyzacja będzie kosztować gminę 600 tysięcy złotych , a restrukturyzacja pozwoli na chwilowe „Złapanie oddechu”. Radny Hebda sugerował, że pośpiech przy podejmowaniu uchwały w sprawie obligacji nie jest wskazany, gdyż jest po rozmowach z RIO i może się okazać, że RIO być może pozwoli radzie uchwalić budżet, pomimo nie spełnienia wskaźników. Skarbnik S.Brodniak stwierdził, że czekanie na decyzje i marnowanie czasu jest wróżeniem z fusów. Skarbnik zauważył, że jeżeli upłynie czas na pewne ruchy jak np. emisje obligacji, radni mogą wyjść z zarzutem, że czas ten został „przespany”.

Radny P. Hebda stwierdził, że gmina” nie tonie”, ma tylko problem ze wskaźnikami. W jego ocenie gmina nie może pozwolić na nerwowe ruchy, które mogą kosztować nawet 600 tysięcy złotych.

Radny K.Łojek zapytał co będzie jeśli w ciągu najbliższych lat nie będzie żadnego inwestora, co zrobi wtedy Pani Burmistrz, skąd środki na spłatę tych obligacji?

Radny P.Hebda oznajmił, iż inwestorów nie widzi w naszej gminie już od 10 lat.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że ma pewne pomysły i je przekaże w odpowiednim czasie.

Dyskusja była burzliwa.

Każda ze stron przedstawiała swoje argumenty, jednak uchwałę należy podjąć lub nie. W końcu doszło do głosowania, za emisją obligacji opowiedziało się 8 radnych, pięcioro - łoje, Hebda, Ciołek-Borczyk, Dorsz, Bąk było przeciw.

Uchwała została więc przyjęta. Zgodnie z nią w każdym kolejnym roku gmina wyemituje zapisane w projekcie uchwały obligacje.

Uchwała Nr XXXIII/208/2013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Dobra oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu została przyjęta przez Radę - 8 głosami za przy 5 głosach przeciw.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik złożył uzasadnienie przyjęcia i zwiększenia środków:

W § 1 Przyjmujemy środki w wysokości

  1. 1.500 zł. - za usługi reklamowe na Jarmarku Doberski

  2. 15.129,14 zł. - opłata od PGNiG za koncesję na poszukiwania gazu

  3. 14.768 zł. - dotacja na wyprawkę szkolną

  4. 1.000.000 zł. - planowane wpływy z kary od przedsiębiorcy składającego bardzo duże ilości ziemniaków w m. Tucze

  5. 24.500 zł. - darowizny na Jarmark i dożynki

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § z tym, że kara przeznaczona na prace projektowe związane z budową oczyszczalni ścieków w Dobrej, jeszcze w 2013 roku.

W § 3 zmniejszamy plan przychodów budżetu w pozycji 8 o kwotę 869 zł., tak aby zbilansować budżet roku 2013 oraz przyjmujemy planowane obligacje gminne.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXXIII/209/29013 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 - 2021.

Skarbnik wyjaśnił, iż projekt tej uchwały jest zmianą zapisów, które muszą być naniesione zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie wyemitowania obligacji oraz zmianie wskaźnika do uchwalenia budżetu.

W związku z powyższym radni tak samo głosowali nad projektem uchwały jak przy podjęciu uchwały o wyemitowaniu obligacji.

Uchwała Nr XXXIII/210/2013 Rady Mie4jskiej w Dobrej z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2021 została przyjęta przez Radę - 8 głosami za przy 6 głosach przeciw. Przeciw przyjęciu uchwały głosowali następujący radni:

- Bąk Maria

- Hebda Piotr

- Łojek Kazimierz

- Dorsz Kamila

- Ciołek-Borczyk Kamila

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kazimierz Łojek - zapytał dlaczego nie otrzymał wykazu wszystkich inwestycji, o który wcześniej już monitował?

P. Burmistrz - odpowiedziała, że jest już przygotowana i znajduje się biurze Rady, takowy też otrzyma e-mailem.

Radny Łojek zwrócił się z prośbą o zwrócenie się do Zarządu Dróg o zabezpieczenie barierką budynku na skrzyżowaniu drogi Kania - Tucze, budynek znajduje się na samym rogu.

Pani Burmistrz odpowiedziała ,że przekaże sprawę pracownikowi o zajęcie się tą sprawą i poinformuje o sposobie jej załatwienia.

Pani Maria Bąk zwróciła się z prośbą o interwencje w sprawie wyrwy na ulicy Słonecznej.

P.Burmistrz odpowiedział - że zna ten temat i należy te miejsca obserwować gdyż zachodzi proces delatacji, zobaczymy co się dalej tam będzie działo.

Radni jednogłośnie na wniosek radnej M. Bąk przekazali kwotę trzech tysięcy złotych na stroje dla oldbojów ze środków Rady Miejskiej.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1415 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

Inspektor

9

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 13-11-2013 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 13-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2013 11:35