Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXV/2012 z dnia 19.12.2012 r.


Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

19 grudnia 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1200

Stan Radnych - 14

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Gałka Piotr

Obrady sesji zakończono - 1500

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWA

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi

nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość,

na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w

tej deklaracji,

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012 rok,

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2013 rok.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika, Sekretarza, pracowników Urzędu Miejskiego, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, sołtysów wsi oraz przybyłych gości.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad skarbnik gminy zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 - 2020. Wyjaśnił, iż projekt tej uchwały podejmowany jest przez radę dopiero drugi rok, w poprzednich latach był załącznikiem do uchwały budżetowej. Dlatego, że umknęła nam przy opracowaniu projektu porządku obrad stąd prośba o jej wprowadzenie.

Radni przychylili się do wniosku skarbnika i przegłosowali wprowadzenie w/w uchwały - 12 głosami za - jednogłośnie.

W związku z decyzją o wyborze uwzględnienia tzw. Ustawy śmieciowej tylko do nieruchomości zamieszkałych nie zaszła konieczność wprowadzenia dodatkowych uchwał stąd Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o wycofanie trzech projektów uchwał, które na wspólnych komisjach radni postanowili jednogłośnie wycofać z projektu porządku dzisiejszej sesji.

Radni 12 głosami za - jednogłośnie wyrazili zgodę i przychylili się do zaproponowanej zmiany porządku obrad.

Zaproponowany projekt porządku obrad po naniesionych poprawkach został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały, które radni otrzymali przed obradami sesji wraz z uzasadnieniami oraz były również omawiane na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pracownik Urzędu Miejskiego Pani Agnieszka Witkowska wyjaśniła , iż Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391), nałożyła na gminy szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości
i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami komunalnymi. Rada gminy, do końca 2012 r. obowiązana jest podjąć niniejszą uchwalę, w celu określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zamieszkałych (a w przypadku podjęcia uchwały na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy, także właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, np. szkoły, urzędy, sklepy), zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego

przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty obsługi administracyjnej systemu.

Opłaty te powinny być uiszczane przez właścicieli nieruchomości z częstotliwością i w terminie

pozwalającym na bieżące finansowanie kosztów systemu (koszty przedsiębiorcy, który wygra przetarg,

koszty administracyjne systemu, koszty eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów

komunalnych), wskazano więc częstotliwość miesięczną z terminem uiszczania opłaty do 20 dnia każdego miesiąca, w którym odebrano odpady, począwszy od lipca 2013 roku - miesiąca, w którym system zacznie funkcjonować.

Ze względów praktycznych, właściciel nieruchomości powinien mieć możliwość uiszczenia opłaty

przelewem na rachunek bankowy urzędu gminu, lub gotówką w punkcie kasowym w urzędzie gminy.

Niniejsza uchwała określa istotne elementy nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.

Radni przychylili się do zawartych zapisów w projekcie w/w uchwały i bez żadnych uwag ją przegłosowali.

Uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. będzie funkcjonował nowy rewolucyjny model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach, polegający na przejęciu przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych. Ustawa zobowiązuje gminy do wykonywania szeregu nowych zadań i obowiązków
w przedmiotowym zakresie.

Przejęcie przez gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy następuje z mocy prawa - stosownie do art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), natomiast nieruchomości niezamieszkałe mogą pozostać poza systemem i takie rozwiązanie proponuje się na terenie Gminy Dobra.

Zgodnie z art. 6k cytowanej ustawy Rada Miejska, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, dokona wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustali stawkę tej opłaty. Natomiast art. 6j ustawy określa sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy. Opłata ta stanowi iloczyn stawki opłaty oraz:

 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo

 3. powierzchni lokalu mieszkalnego.

Oprócz wyżej wymienionych podstaw do naliczania przedmiotowej opłaty, Rada Miejska może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

Rada Miejska, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

 • koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • przypadki wytwarzania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych nieregularnie, a w szczególności nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zobowiązana jest do przyjęcia jednej, z proponowanych metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kierując się szeroko rozumianym interesem społecznym.

Mając do wyboru powyższe metody proponuje się, aby w Gminie Dobra metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą i powszechną metodę zbierania opłat, a także zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci". Analizując zalety i wady poszczególnych metod ustalania stawki opłaty należy zauważyć, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest najprawdopodobniej najbardziej akceptowalną społecznie, ponieważ oplata ta dotyczy każdego mieszkańca w równym stopniu i statystycznie przekłada się na ilość wytwarzanych odpadów. Pomimo, że wybrana metoda charakteryzuje się dużą czasochłonnością na etapie weryfikacji danych, to w ocenie tut. Organu jest metodą najbardziej optymalną spośród możliwych do wyboru.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
W projekcie uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zastosowanie niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwał Nr XXV/160/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia

2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane

zawartej w deklaracji,

Głos zabrała Agnieszka Witkowska pracownik Urzędu Miejskiego, która wyjaśniła iż, w celu wywiązania się z nowych obowiązków, Rada Miejska zobowiązana jest przyjąć uchwałę o ustaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości przed końcem 2012 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani będą ponosić na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z pobranych opłat gmina pokrywać będzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- koszty odbioru, zbierania i transportu odpadów komunalnych, a także ich prawidłowego przetworzenia (poprzez odzysk lub unieszkodliwianie w odpowiednich instalacjach),

- koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- koszty obsługi administracyjnej systemu

W nowym systemie opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Deklaruje tez wielkość, na podstawie

której obliczana jest wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wskazuje ilość

mieszkańców (wytwórców odpadów). Deklaracja stanowić będzie podstawę do wystawienia ewentualnego tytułu wykonawczego w przypadku nieuiszczania opłaty przez właściciela nieruchomości. Weryfikacja prawidłowości danych zawartych w deklaracji będzie mogła być przeprowadzona w oparciu o wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty, jak rachunki za wodę, rachunki za energię elektryczną, kopię umowy za odbiór odpadów w „starym systemie” oraz dokument potwierdzający, iż osoba zameldowana nie jest mieszkańcem nieruchomości, której dotyczy deklaracja (np. kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożona w innej gminie).

Niniejsza uchwała określa jeden z kluczowych elementów nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie i jest niezbędna do jego wprowadzenia.

Radni bez żadnych uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela

nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane

zawartej w deklaracji została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik wyjaśnił, iż w § 1 przyjąć należy środki w wysokości:

 1. 2.000,-zł. zwiększone wpływy z cmentarza,

 2. 43.904-,zł. podział rezerwy subwencji oświatowej: 39.810 zł. na zwiększoną od lutego 2012 r. składkę na ubezpieczenie rentowe oraz 4.094,- zł. dofinansowanie odprawy nauczyciela z Wojtaszyc,

 3. 20.850,- zł. dotacja z projektu „Leonardo” - pracownie twórczości”,

 4. 3.000,-. Usługi reklamowe z przeznaczeniem na turnie samorządowy.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

Do w/w projektu radni nie wnieśli żadnych uwag.

Radna Ciołek - Borczyk Kamila zwolniła się z dalszej części obrad.

Uchwała Nr XXV/162/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Dobra na 2013 rok

została przyjęta przez Radę - 11 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2013 rok

Skarbnik Gminy oznajmił, że na posiedzeniach komisji przedstawił już poszczególne pozycje budżetu zarówno po stronie wpływów jak i wydatków. Podsumowując swoje wystąpienie skarbnik wskazał na pogarszającą się z roku na rok sytuację finansową gminy, spowodowaną głównie zmniejszającymi się wpływami zasilającymi gminny budżet i ponownie podkreślił o konieczności szukania podmiotów gospodarczych, których ewentualne podatki od prowadzonej działalności gospodarczej mogłyby chociaż częściowo ograniczyć spadek dochodów gminy w przyszłości.

Nadmienił również, ze najwięcej wydajemy na oświatę, oświata praktycznie „kładzie nas na łopatki”.

Radna Maria Bąk - uważa, że wypowiedź skarbnika jest bulwersująca, nie można cały czas mówić, że oświata nas kładzie na łopatki.

Bez oświaty nie można się obyć i jak wszyscy wiemy szkoły muszą być. Na ten cel przecież otrzymujemy subwencję, gdzie na inne działy nie i utrzymywane są tylko z wpływów podatników.

Radni innych uwag ani zapytań do projektu w/w uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XXV/163/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na 2013 rok została

przyjęta przez Radę - 10 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym.

Radny Graczykowski Wiesław zwolnił się z dalszej części obrad.

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 - 2020.

Skarbnik wyjaśnił, iż projekt został wysłany radnym już dużo wcześnie, razem z budżetem gminy na 2013 rok, który również był omawiany na komisjach rady.

Radni bez żadnych uwag przyjęli w/w projekt uchwały.

Uchwała Nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013 - 2020 została przyjęta przez Radę - 9 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Pani Burmistrz poinformowała, że już został rozstrzygnięty przetarg na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Dobra .

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp.z o.o., które spełnia wszystkie wymagania przetargowe oraz zaoferowało wykonanie usługi przewozowej. Nowy przewoźnik jest zobowiązany do dochowania szczególnej staranności przy wykonaniu przedmiotu umowy, zachowania szczególnej staranności przy wykonaniu przedmiotu umowy, zachowania szczególnej dbałości o stan techniczny, higieniczny, czystość oraz estetykę pojazdów. Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wsiadania, przewozu oraz wysiadania z autobusu.

Przewoźnik, oprócz dowozu uczniów do szkół, został zobligowany do uruchomienia regularnych przewozów na terenie naszej gminy.

Radna Maria Bąk zapytała jak przedstawia się sytuacja mieszkania po lekarzu Edwardzie Ciszewskim, czy w dalszym ciągu jest ogłoszony przetarg na sprzedaż czy na dzierżawę ?

Pani Sekretarz odpowiedziała, że dokładna informacja zostanie przedstawiona na następnej sesji, gdyż na dzień dzisiejszy szczegółów nie zna.

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1500 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

9

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 08-01-2013 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 08-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 08-01-2013 14:42