Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XXII/2012 z dnia 27 -09-2012 r.


Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

27 września 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Dorsz Kamila, Siekiera Jolanta)

Obrady sesji zakończono - 1445

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

- w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia

ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

- w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XXX/194/2009 z

dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 131/2, położonej w Krzemiennej gmina Dobra,

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 20, położonej w obrębie Błądkowo,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok,

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA ZA I

PÓŁROCZE 2012 ROKU.

4. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA DOBREJ MIĘDZY

SESJAMI.

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Skarbnika oraz przybyłych gości. Przewodniczący powitał także nowego sołtysa sołectwa Bienice Pana Tomasza Grendę.

Następnie Przewodniczący oddał głos Skarbnikowi, który wyjaśnił, iż na komisjach wspólnych prosił o przyjęcie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012r.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012r.

Radni za wprowadzeniem projektu uchwały zagłosowali 12 głosami za - jednogłośnie.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzonym w/w projektem uchwały został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały.

Głos zabrała P. Burmistrz, która poinformowała, iż do Biura Rady Miejskiej

wpłynęła rezygnacja Pani Jolanty Siekiera.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/138/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września

2012 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia

ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Głos zabrała P. Burmistrz, która stwierdziła, iż na poprzedniej sesji podjęta była uchwała w sprawie podziału na okręgi, a konsekwencją tamtej uchwały jest dzisiejszy projekt uchwały.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwał Nr XXII/139/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września

2012r. w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania,

ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

P. Burmistrz wyjaśniła, iż jest to poprawka, która ma na celu sprostowania pkt. 1 uchwały podjętej na ostatniej sesji. Nadzór Wojewody zakwestionował zapis, iż uchwała podlega publikacji, a powinna wejść w życie z dniem podjęcia.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/140/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

P. Burmistrz wyjaśniła, iż w związku z tym, że został wybrany nowy sołtys w Bienicach oraz wyznaczono pracowników Urzędu do poboru opłat, należało dokonać zmian.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XXX/194/2009 z

dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobra

Głos zabrał P. Skarbnik, który wyjaśnił, iż minimalna kwota stypendium jest na poziomie zasiłku rodzinnego. Od 1 listopada 2012r. wzrasta kwota zasiłku rodzinnego, wiec musimy zmienić kwotę stypendium.

Radna Maria Bąk - jakie było poprzednio kwotowo stypendium?

Skarbnik - 80 zł i 85 zł.

Przewodniczący poddał projekty uchwały pod głosowanie.

Uchwała Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012

r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dobrej nr XXX/194/2009 z

dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

gminy Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 131/2, położonej w Krzemiennej gmina Dobra

P. Burmistrz wyjaśniła, iż proponuje się sprzedaż nieruchomości zabudowanej

stodołą.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/143/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 131/2, położonej w Krzemiennej gmina Dobra została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 20, położonej w obrębie Błądkowo

P. Burmistrz wyjaśniła, iż jest jeden właściciel, który ma nieruchomości po obu

stronach tej nieruchomości (działki nr 20). Dlatego też działka ta może

poprawić warunki zagospodarowania działek sąsiednich.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 20, położonej w obrębie Błądkowo została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok

P. Skarbnik wyjaśnił, iż przez 9 miesięcy nazbierało się ponadplanowych

dochodów do budżetu na łączna kwotę 169171,62 zł.

Radna Maria Bąk - chciałam zapytać o obsługę długu publicznego. Czy to jest

od tego 1 miliona zł, który brany był w tym roku, czy od całości?

P. Skarbnik - Jest to od całości. Podrożała nam obsługa kredytów ze względu

na wzrost WIBOR-u. Sytuacja jest taka, że produkty banków z roku na rok

drożeją. Podstawą oprocentowania są wskaźniki 1 miesięczne, półroczne.

Różnica 0,5 % to jest duża kwota przy naszym zadłużeniu.

Uchwała Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

P. Skarbnik - rozmawialiśmy na komisjach o tym projekcie. Wiecie Państwo, że przekazujemy szkołę w Wojtaszycach innemu podmiotowi. Projekt ten został sprawdzony przez nadzór Wojewody i RIO.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Dobra nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012r.

P. Skarbnik wyjaśnił, iż 12300,00 zł są to spodziewane wpływy z opłat za przedszkole i ta sama kwota zwiększy wpływy na zatrudnioną tam panią.

W § 3 zmniejszamy wydatki związane ze szkołą w Wojtaszycach. Zwiększamy natomiast wydatki na szkołę podstawową.

Radni do w/w projektu uchwały nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XXII/147/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2012r. została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

P. Skarbnik - rozmawialiśmy z komisją budżetu nt. wykonania budżetu za I półrocze 2012r. Rok jest bardzo trudny jeżeli chodzi o realizację dochodów. Jest to na poziomie 50%, dochody własne są realizowane w 47%. Jeżeli chodzi o podatki gminne to są realizowane prawidłowo. Bardzo słabo natomiast realizowany jest podatek dochodowy. Nie przybywa nam nowych źródeł dochodów. Wydatki realizowane są na niezbyt dużym poziomie. Miejmy nadzieje, że do końca roku nie będzie nadwyżki wydatków bieżących nad przychodami bieżącymi.

Co do przyszłorocznego budżetu, to też nie będzie wesoło. Dochodzą zadania związane np. z alimentami, ze szkołami za czym nie ida środki z góry.

P. Burmistrz - taka sytuacja dotyczy większości gmin w Polsce. Dołączyliśmy się do petycji, która dotyczy propozycji zmiany ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych. Związało się samorządom ręce. I tak na przykład w szkołach z uwagi na nową podstawę programową jest obowiązek zatrudnienia socjoterapeuty i psychologa. Za tym oczywiście nie idą pieniądze z góry. Myślę, że uda nam się zamknąć ten rok przy dużej dyscyplinie.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

P. Burmistrz - pytaliście Państwo o place zabaw. Mamy protokoły kontroli z 22 maja 2012r. i później była rekontrola w czerwcu. W Wojtaszycach został wyznaczony dłuższy termin; nowe urządzenia są zamówione do Wojtaszyc.

Nowe elementy zamontujemy na wiosnę. Jeżeli coś się wydarzy, to proszę zgłaszać. Na terenie gminy pracują „wyrokowcy”.

Pytaliście Państwo o Anielino, o gałęzie przy drodze. OSP dostało zlecenie na wycinkę.

Jeżeli chodzi o lustro na Rynku, to poszło pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie o 2 lustra - na Rynku i na ul. Nowogardzkiej.

W lokalach socjalnych w Zapłociu na dzień dzisiejszy zamieszkuje 1 lokator. Mamy też 2 lokatorów do przesiedlenia. Kierownik AMK raz w tygodniu sprawdza porządek w Zapłociu. Państwo Latoszewscy mają umowę na korzystanie z łazienki. Z uwagi na bałagan w łazience Państwo Latoszewscy dostali pismo, iż mogą być pozbawieni dostępu do łazienki.

Pytaliście Państwo o liczbę uczniów w gimnazjum. Ilość uczniów jest na tym samym poziomie. Z Wojtaszyc przyszło do gimnazjum 8 uczniów, a powinno być 10. Szkołę podstawową w Dobrej ukończyło 56 uczniów, a do gimnazjum przybyło 49. Ale powróciło 2 uczniów z Nowogardu i doszło 2 nowych uczniów. W trakcie roku szkolnego dzieci powracają z innych szkół, a gmina nie ma z tego tytułu zapłaconej dotacji.

Radny Kazimierz Łojek - co się dzieje, gdy w trakcie roku szkolnego daje się dziecko do przedszkola w innej gminie, czy gmina przekazuje dotacje?

P. Skarbnik - jeżeli jest na terenie gminy przedszkole, to gmina nie ma takiego obowiązku.

P. Burmistrz - chciała bym podziękować za udział w dożynkach wszystkim sołtysom i Radom Sołeckim. Okazało się, ze jesteśmy bezkonkurencyjni jako aktywna i ekologiczna wieś w powiecie. Mam tu na myśli Błądkowo. I chciała bym podziękować pani sołtys Annie Jarczewskiej za jej pracę.

W konkursie ozdób dożynkowych sołectwo Grzęzno zdobyło I miejsce. Gratuluje Panu sołtysowi.

Chciała bym również podziękować Panu Piotrowi Gałce za przepyszną kapustę.

Zenobia Krzak - my jako gospodarze mamy dzierżawę z Agencji i podatek do gminy. Czy ci duzi obszarnicy też płacą podatek do gminy?

P. Skarbnik - tak, też płacą podatek do gminy.

Radna Maria Bąk - czy mieszkanie po panu Ciszewskim jest sprzedane?

P. Burmistrz - ogłoszone były trzy przetargi i nie było chętnych. W naszym regulaminie mamy zapis, że możemy ogłosić przetarg na najem. W myśl naszych przepisów tak duże mieszkanie może dostać rodzina 8-osobowa. A takich rodzin ubiegających się o mieszkanie nie ma.

Radny Kazimieraz Łojek - czy można będzie to mieszkanie kupić od razu?

P. Burmistrz - tak.

Radny Kazimierz Łojek - jeżeli wszyscy jednocześnie będą kupować, to jaką będą mieli zniżkę?

P. Burmistrz - będzie to zniżka dla wszystkich mieszkań. Szczegółowe informacje można uzyskać w gospodarce nieruchomościami.

Radna Maria Bąk - już dawno zgłaszałam temat budynku po CPN przy ul. Kościuszki.

P. Burmistrz - my wysyłaliśmy pismo do ORLEN-u, ażeby zadbali o ten budynek, ale do dziś nie mamy żadnej odpowiedzi.

Krzysztof Wrzesień - przez ostatnie 2 lata miałem zlecenie na usługę czyszczenia i koszenia od ORLEN-u. W tym roku nie mamy zlecenia.

Radna Maria Bąk - a ten drugi budynek naprzeciwko PGR-u?

P. Burmistrz - jest to budynek ANR i oni chcą go sprzedać.

Zenobia Krzak - chciałam zapytać, czy była sklepowa z Wojtaszyc, bo chciała się zająć starym sklepem w Wojtaszycach.

P. Burmistrz - nie, nie była u mnie.

Tomasz Grenda - chciałem się zapytać o przystanek w Bienicach.

P. Burmistrz - wiata przystankowa jest na terenie prywatnym P. Boczuli. Jak na razie nie wpłynęło żadne pismo od P. Boczuli. Ale jeżeli wpłynie, to wiatę zabierzemy i postawimy w innym miejscu.

Radna Maria Bąk - chodzi mi o rozwarstwienie asfaltu na ul. Słonecznej. Nie było to robione ani razu. Była mowa, że w tym roku będzie to zrobione.

P. Burmistrz - zapiszę sobie ten temat.

Radny Antoni Kontowicz - co będzie z tym człowiekiem z Zapłocia, Panem Szulcem?

Anna Kowalczyk - był on umieszczony w domu dla bezdomnych, ale uciekł z niego i wybrał sobie taki los.

Radny Grzegorz Jaromin - czy na ul. 3 Maja będzie nowy chodnik?

P. Burmistrz - Zarząd Dróg Powiatowych poprawia ten chodnik. My jako gmina nie mamy pieniędzy na budowę nowego chodnika.

Radna Maria Bąk - czy coś wiadomo na temat fermy norek i biogazowni?

P. Burmistrz - jeżeli chodzi o fermę norek, to firma złożyła poprawki do dokumentacji. Jeżeli przyjdzie pozytywna opinia z RDOŚ, to wydam pozytywna opinię. Jeżeli zaś chodzi o biogazownię, to my byśmy bardzo chcieli, ażeby powstała. Teraz mamy nowego kontrahenta, który przygotowuje dokumentację.

Ad. pk 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1445 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Maria Elert

inspektor

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 20-11-2012 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 20-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2012 11:18