Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie zawiadomienie stron o wezwaniu Inwestora pismem z dnia 01.10.2012 r. znak:OŚiGW.6220.5.50.2011.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie do pisemnego złożenia wyjaśnień i uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra

 

                                                                                     Dobra, dnia 01.10.2012 r.

OŚ i GW.6220.5.51.2011.AW

           OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

 

           Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 01.10.2012 r. znak: OŚiGW.6220.5.50.2011.AW, na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 26.09.2012 r., ktore wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 28.09.2012 r.) do pisemnego złożenia wyjaśnień
i uzupełnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,
w następującym zakresie:

1.      Przedstawienia opisu elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, opartego
na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej terenu, obejmującej faunę, florę
i siedliska przyrodnicze (przy czym inwentaryzacja przyrodnicza terenu winna obejmować, co najmniej jeden udokumentowany pełny okres wegetacyjny roślin
oraz okres rozrodu lokalnie występujących zwierząt), zgodnie z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 21.10.2011 r., znak: OŚiGW.6220.5.10.2011.AW.

2.      Przedstawienia wpływu inwestycji na obszar cenny przyrodniczo OC-1, na terenie którego znajdują się działki objęte przedmiotowym wnioskiem.

3.      Wskazania ostatecznej ilości wytwarzanego obornika w ciągu roku, wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy podaną ilością 250 t/rok, a wskazaną w uzupełnieniu karty informacyjnej wartością 360 t/rok oraz wielkością podaną w raporcie- 450 t/rok oraz w uzupełnieniu 494 t/rok, na terenie fermy w stosunku do wielkości produkcji obornika ustalonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.05.2005 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 780).

4.      Należy przedstawić w formie graficznej projektowaną fermę norek w obrębie ewidencyjnym Wojtaszyce na tle istniejących i projektowanych ferm norek, znajdujących się w pobliżu przedmiotowej inwestycji, wraz z zaznaczoną odległością między nimi -w szczególności należy uwzględnić lokalizację ferm norek na terenie gminy Dobra, Radowo Małe i Nowogard.

5.      Przedstawienia informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) wraz z określeniem najbliższej odległości terenów, o których jest mowa w ww. aktach prawnych od projektowanej fermy norek, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 21.10.2011 r., znak: OŚiGW.6220.5.10.2011.AW.

 

Uzupełnienie należy przedłożyć w terminie do 12.11.2012 r., na adres:

1.      Gmina Dobra

                 ul. Rynek 1

                72-210 Dobra.

2.      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie

                          ul. A. Mickiewicza 26

                         75-004 Koszalin

          W przypadku nie przedłożenia uzupełnienia do raportu oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z zakresem określonym w niniejszym wezwaniu, we wskazanym wyżej terminie, sprawa będzie rozpatrzona w oparciu o istniejące i posiadane przez organ materiały, co może mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia.

           Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek 207 DJP wraz
z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra jest POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o., Leszczno  11, 72-110 Przybiernów.

            Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy fermy norek 207 DJP wraz
z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a.      w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 01-10-2012 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Witkowska 01-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 01-10-2012 13:34