Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień, w związku z prowadzoną sprawą w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: 'Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra'

Dobra, dnia 24.08.2012 r.

OŚiGW.6220.1.5.2012.SK

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra”,

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Inwestora do złożenia wyjaśnień w następującym zakresie:

1. Podania informacji dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 • powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • emisji i występowania innych uciążliwości,

2. Podania informacji na temat usytuowania przedsięwzięcia względem:

 • obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów leśnych,
 • ujęć wód podziemnych, cieków wodnych (jezior, rowów),
 • obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • obszarów przylegających do jezior,
 • obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • gęstości zaludnienia,

3.  Rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do:

 • zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,
 • prawdopodobieństwa oddziaływania,
 • czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

4.  Określenia stopnia obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej wynikającego z realizacji oraz eksploatacji przedmiotowej inwestycji, w tym przewidywanego wzrostu natężenia ruchu drogowego,

5. Określenia rodzaju podłoża na którym planuje się magazynowanie odpadów i sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego przed zanieczyszczeniem,

6. Określenia miejsc i sposobów magazynowania dla każdego rodzaju odpadu powstającego na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedmiotowej inwestycji.

           Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra” jest firma ,,Deut-Pol” Sp. z o. o. z siedzibą w Bienicach.

           Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. (91)3914538 można zapoznawać się z raportem, jego uzupełnieniem oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września  2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl – w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowie biogazowni o mocy 1 MW na działce 157, obręb Błądkowo, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Dobrej

Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Arkadiusz Mitłosz 27-08-2012 14:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Kuran 27-08-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2012 14:35