Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XVIII/2012 z dn.27 kwietnia 2012 r.


Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

27 kwietnia 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 11 -(nieobecni radni: Albiniak Henryk

i Siekiera Jolanta)

Obrady sesji zakończono - 1410

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa,

- w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za

usługi opiekuńcze,

- w sprawie uchwalenia Programu Aktywności lokalnej dla Gminy Dobra na 2012 rok,

- w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny,

- w sprawie uchwalenia trzyletniego „Gminnego Programu Wspierania

Rodziny” w Gminie Dobra na lata 2012,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2012 rok,

3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK.

4. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

5. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁWCZNEJ NA ROK 2011

DLA GMINY DOBRA.

6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

7. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, radnego powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Do zaproponowanego porządku obrad Przewodniczący Rady na wniosek Burmistrza, zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzonym projektem uchwały został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały oraz poinformował, że projekty uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji rady i zostały większością głosów zaopiniowane pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Pani Sekretarz Dorota Kisiel - wyjaśniła, iż w związku z wcześniejszymi wyborami sołtysa wsi Grzęzno (do Rady wpłynęła petycja od mieszkańców w/s wyboru nowego sołtysa, które odbyły się już i nastąpił nowy wybór sołtysa dlatego należy podjąć takową uchwałę.

Radni nie wnieśli żadnych uwag do w/w projektu uchwały.

Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia

2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za

usługi opiekuńcze

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kowalczyk wyjaśniła iż, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej Rada Miejska określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwałą Nr XXII/148/2004 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 czerwca 2004r. przyjęto pełny koszt jednostki godzinowej w wysokości 10 złotych za wykonaną usługę.

KALKULACJA DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI WYKONYWANEJ USŁUGI PRZEZ OPIEKUNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA JEDNĄ GODZINĘ NA DZIEŃ 31.12.2011 roku przedstawia się następująco:

KALKULACJA OPARTA NA WYKONANYM BUDŻECIE w Dziale opieka nad chorym w domu za 2011r.

Ilość wykonywanych usług w godzinach - 2780

+ specjalistyczne z zab. psychicznymi - 662 = 3442

wydatki za usługi w złotych - 96.750,-

+ dotacja na usługi specj. z zab. psych. 62.000,- = 158.750,-

wpływy za usługi - 14.341,50 zł

wpływy za usługi specjalistyczne 681,00 zł

Ilość osób zatrudnionych : - 4

Liczba chorych : - usługi specjaslis. - 3 osoby

- pozostałe usługi - 23 osoby

- łącznie - 26 osób

96.750,- - 14.341,50,- = 82.408,50

82.408,50 : 2780 h = 29,64 zł/ 1h

Propozycja przyjęcia 1 godziny usługi pełnego kosztu 15 zł/1 h.

Radni propozycje w projekcie w/w uchwały przyjęli bez uwag.

Uchwał Nr XVIII/115/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra na 2012 rok

Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Kowalczyk, wyjaśniła, iż na podstawie art. 17 pkt 1 ust. 1, oraz art. 110 ust.10 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U z 2009 r. nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) Ośrodki Pomocy Społecznej opracowują i realizują programy pomocy społecznej , których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka Rada Gminy, biorąc pod uwagę potrzeby, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.

W związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie nakłada się realizację projektów systemowych

Zgodnie z wytycznymi Programu jednym z głównych narzędzi niezbędnych do jego realizacji jest program aktywności lokalnej wzorowany na modelu centrum aktywności lokalnej. Model ten zakłada określony sposób działania mający na celu aktywizowanie społeczności lokalnych, poprzez budowanie poczucia przynależności do danego miejsca
i lokalnej grupy oraz uruchomienie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu samym sobie.

Przyjęcie do realizacji przez Radę Miejską programu aktywności lokalnej jest jednym z warunków pozyskania przez gminę środków finansowych na realizację projektu „POMÓŻ SOBIE- od bierności do aktywności” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , który jest liderem projektu oraz z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Łobzie, Resku, Węgorzynie
i Radowie Małym w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.

W projekcie na 2012 rok zaplanowane są zadania o charakterze środowiskowym, których realizacja wymaga zatwierdzenia programu aktywności lokalnej, który ma być realizowany od kwietnia 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, środki na realizację projektu w 2012 roku ma otrzymać po podpisaniu aneksu Nr 1/2011 do porozumienia z dnia 31.01.2008 r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie.

Radni bez uwag przyjęli zaproponowany projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/116/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 20912 roku w sprawie uchwalenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Dobra na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.

Pani Kierownik OSP wyjaśniła, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organ stanowiący gminy wyznacza podmiot do realizacji zadań własnych gminy. Podstawowym celem ustawy , jaki przyświecał ustawodawcy, jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma za zadanie wzmocnić liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą . Wprowadza ona bowiem nowe instytucje wsparcia rodziny na poziomie gminy między innymi Asystent rodziny, rodzina wspierająca. Przekazanie tych działań ośrodkowi pomocy społecznej wydaje się zasadne z racji doświadczenia w relacji tego typu działań.

Radni bez uwag przyjęli wyżej wymieniony projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/117/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej jako właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uchwalenia trzyletniego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Dobra na lata 2012 - 2014.

Pani Kierownik OPS wyjaśniła - że jest zapis w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, iż musi być opracowany i przyjęty przez radę Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2014. W związku z tym opracowany został taki program, dlatego zwróciła się do rady o przyjęcie tego programu.

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

Uchwała Nr XVIII/118/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia trzyletniego „Gminnego Programu Wspierania Rodziny” w Gminie Dobra na lata 2012 - 2014 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok

Pan Skarbnik Sławomir Brodniak wyjaśnił, iż w § 1 przyjmujemy środki w wysokości:

  1. 268.622,19 zł- dotacja na akcyzę dla rolników.

  2. 59.535,-zł - dotacja na stypendia uczniowskie.

  3. 3.520,-zł refundacja ze Stowarzyszenia Gmin Euroregionu Pomerania, projekt pobytu gości z Niemiec na Jarmarku Doberskim w 2011 roku.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1.

W § 3 dokonujemy poprawki błędu pisarskiego z uchwały nr XVII/113 z dnia 29.03.2012 r.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XVIII/119/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż uchwała na poprzedniej sesji była już podjęta, ale niestety nadzór wojewody uchwałę nam uchylił, dlatego iż, nie było zapisu w uchwale, że musi być ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Stąd projekt tej uchwały powrócił na obrady dzisiejszej sesji.

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

Uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w gminie Dobra została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ ZA 2011 ROK.

Radni przyjęli sprawozdanie bez żadnych uwag ( sprawozdanie w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 4. INFORMACXJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

Radni przyjęli informację ( informacja w załączeniu do protokołu).

Ad. pkt 5. OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NA ROK 2011 DLA GMINY DOBRA ( materiały znajdują się Biurze Rady Miejskiej).

Radni żadnych uwag do oceny zasobów PS nie wnieśli.

Ad. pkt 6. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk zapytała czy coś widomo na temat ul. Kościuszki szczególnie chodzi o rozwalający się budynek po byłym biurze i co dalej z obiektem po byłym CPN-nie? ( wcześniej te sprawę już poruszałam).

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż zapozna się z tematami i odpowiedzi udzieli na najbliższej sesji.

Następnie radna zapytała co dalej dzieje się z mieszkaniem po Panu Edwardzie Ciszewskim, które w pierwszym przetargu nie zostało sprzedane?

Pani Sekretarz odpowiedziała, iż zostało wystawione ponownie do sprzedaży w drodze przetargu, ale ogłoszenia również zamieszczono w prasie ogólnopolskiej.

Innych zapytań, wniosków i interpelacji radni nie wnieśli do w/w punktu porządku obrad.

W ostatniej części obrad została przedstawiona prezentacja mieszkań socjalnych które zostały wyremontowane w Zapłociu (prezentacja od początku remontu do końca).

Ad. pk 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1410 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

8

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 05-06-2012 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 05-06-2012 09:17