Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie dzialek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra" oraz o wezwaniu Wnioskodawcy do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko.

Dobra, dnia 05.04.2012 r.

OŚ i GW.6220.5.21.2011.AW

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

               Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16,  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”

zawiadamiam strony postępowania

I.        o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 21.03.2012 r.

II.      oraz o wezwaniu Inwestora (pismem z dnia 04.04.2012 r. znak: OŚiGW.6220.5.20.2011.AW) do uzupełnienia dokumentacji, w tym raportu oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, w następującym zakresie:

1.      przedłożenia wypisów z rejestru gruntów, obejmujących obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

2.      raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych- 3 egzemplarze,

3.       do raportu należy dołączyć pismo WIOS w sprawie aktualnego stanu zanieczyszczeń powietrza w rozpatrywanym rejonie,

4.      określenia źródła poboru wody- na str. 53 widnieje zapis że ferma będzie zasilana
w wodę z wodociągu wiejskiego(własne ujęcie będzie zapasowe), który w pełni pokryje zapotrzebowanie na wodę, natomiast na str. 54 raportu widnieje zapis- ,,do fermy doprowadzone będzie przyłącze z własnego ujęcia wody zasilając obiekty fermy w wodę do pojenia zwierząt.”

5.       z zakresu gospodarki wodno - ściekowej: należy w sposób szczegółowy opisać działania oraz środki mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami,

6.       Z zakresu hydrogeologii:

-należy przedstawić informacje dotyczące warunków hydrologicznych terenu planowanej inwestycji uwzględniając: poziomy wodonośne (w tym użytkowe poziomy wodonośne), głębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wraz z ich obszarami (ONO) oraz wysokiej ochrony (OWO), ujęcia wód podziemnych wraz z ich strefami ochronnymi, cieki i inne wody powierzchniowe oraz kierunki migracji wód podziemnych - informacje należy również przedstawić na załącznikach graficznych w postaci mapy geologicznej, mapy hydrogeologicznej oraz przekrojów hydrogeologicznych,

-     należy określić możliwy wpływ planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawić rozwiązania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na nie,

7.       Z zakresu gospodarki odpadami:

-należy przedstawić szczegółową informację na temat przewidywanej ilości wytwarzanego obornika w ciągu roku, a nie ilości odchodów (wyjaśnić rozbieżność pomiędzy podaną ilością 250 t/rok, a wskazaną w uzupełnieniu karty informacyjnej wartością 360 t/rok, jak również w raporcie oddziaływania na środowisko wartością 451,6 Mg/rok na terenie fermy, w stosunku do wielkości produkcji obornika ustalonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18.05.2005r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 93, poz. 780). Załącznik do obowiązującego Rozporządzenia wskazuje jednoznacznie, że przy systemie utrzymania na płytkiej ściółce, produkcja obornika przez poszczególne rodzaje zwierząt (w tonach/rok), w tym wypadku- norki wynosi 0,6t/rok, co przy  max. obsadzie sztuk zwierząt w ilości 82 800 daje roczną produkcję obornika na fermie w ilości 49 tyś 680 t/r. Proszę o wyjaśnienia przedmiotowych kwestii, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż w rozporządzeniu nie mogła nastąpić omyłka pisarska, o czym wspomina autor raportu na str. 77. Proszę również o określenie wielkości płyty obornikowej, jak również miejsc zagospodarowania obornika,- inwestor oprócz terenu zajętego pod inwestycję nie posiada własnych nieruchomości, co jest wątpliwe z zapisem na str. 63 raportu mówiącym, że Inwestor będzie nawoził własne pola uprawne powstałym obornikiem.

8.       Z zakresu ochrony przyrody:

-należy szczegółowo określić na mapie planowaną lokalizację inwestycji
w odniesieniu do obszarów Natura 2000, obszarów chronionych i innych cennych siedlisk przyrodniczych, które znajdują się w strefie oddziaływania planowanej inwestycji,

- należy szczegółowo opisać oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, które znajdują się w strefie oddziaływania planowanej inwestycji, a dla których ochrony zostały wyznaczone lub zaproponowane do wyznaczenia obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody,

-należy przedstawić ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze objęte ochroną w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w szczególności na populacje lokalnie występującej fauny,

-należy określić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego    komponenty, uwzględniając przewidywane oddziaływania skumulowane
w powiązaniu z innymi istniejącymi lub planowanymi do realizacji przedsięwzięciami, tj. należy zidentyfikować wszystkie istniejące (m.in. ferma drobiu w m. Wojtaszyce) lub planowane do realizacji przedsięwzięcia, które w połączeniu z przedmiotową inwestycją mogą spowodować negatywne oddziaływania na poziom wód gruntowych, jakość powietrza atmosferycznego czy emisję hałasu,

-należy przedstawić w formie graficznej projektowaną fermę norek w obrębie ewidencyjnym Wojtaszyce na tle istniejących i projektowanych ferm norek, znajdujących się w pobliżu przedmiotowej inwestycji, wraz z zaznaczoną odległością między nimi - w szczególności należy uwzględnić lokalizację ferm norek na terenie gminy Dobra, Radowo Małe i Nowogard,

 -należy opisać elementy przyrodnicze środowiska, objęte zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, opartego na przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej terenu, obejmującej faunę, florę i siedliska przyrodnicze (przy czym inwentaryzacja przyrodnicza terenu winna obejmować co najmniej jeden udokumentowany pełny okres wegetacyjny roślin oraz okres rozrodu lokalnie występujących zwierząt,

9.       Ponadto należy:

- określić, czy w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów: w przypadku wycinki drzew należy określić:

-    ilość, gatunki oraz obwód drzew mierzony na wysokości 1,30m
od podstawy, wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie;

-    wpływ działań polegających na wycince drzew m.in. na gatunki ptaków podlegających ochronie gatunkowej;

w przypadku wycinki krzewów należy określić:

-   powierzchnię oraz gatunki, wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie,

-    wpływ działań polegających na wycince krzewów m.in. na gatunki ptaków podlegających ochronie gatunkowej.

10.  Proszę o wyjaśnienie zapisów na str. 11-16 oraz 20 raportu czy dotyczą gminy Dobra czy też gminy Nowogard. 

Przedmiotowe uzupełnienie należy przedłożyć w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.                                                               

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra jest POLAND FUR PRODUCTION Sp. z o.o., Leszczno  11, 72-110 Przybiernów.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem oraz pismem wzywającym Inwestora do uzupełnienia oraz składać uwagi i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym- na adres sekretariat@dobragmina.pl- w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy fermy norek 207 DJP wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 87 i 88 obręb Wojtaszyce, gm. Dobra”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.                   

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwego miejscowo Sołectwa.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                    Burmistrz Dobrej

                                                                                                                  Barbara Wilczek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 06-04-2012 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 06-04-2012 13:26