Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie- zawiadomienie stron o wezwaniu Biura Anny Dębowskiej - Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21 E/7 w Szczecinku do uzupelnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:,,Budowie obejścia m.Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji"


 

 

 

Dobra, dnia 05.04.2012 r.

OŚiGW.AW.7627/03/10

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

                  Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późm.zm.) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), informuję, że w związku z prowadzeniem sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji”

 

zawiadamiam strony postępowania

o wezwaniu Biura -Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, będącego pełnomocnikiem Inwestora- Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie, do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w związku pismem Burmistrza Dobrej z dnia 05.04.2012 r.- na podstawie pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dnia 30.03.2012 r. znak:WST-K.4242.7.2012 .AL.2, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Dobrej w dniu 02.04.2012 r., w następującym zakresie:

 1. Podania informacji dotyczących terminów oraz czasu trwania inwentaryzacji przyrodniczych fauny i flory.

 2. Podania informacji dot. metodyki prowadzenia monitoringu przedinwestycyjnego odnośnie płazów, gadów, ssaków i ptaków wraz ze wskazaniem sposobu organizacji wizyt terenowych.

 3. Przedstawienia w formie graficznej i opisowej obszaru objętego monitoringiem przedinwestycyjnym.

 4. Przedstawienia na załączniku graficznym potencjalnego obszaru przewidzianego do zajęcia pod zaplecze budowy i bazę materiałowo- sprzętową.

 5. Przedstawienia rodzaju oraz szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą występować na etapie likwidacji, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 05.05.2010 r. znak: OŚiGW.AW.7627/03/10

 6. Wskazania sposobów ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych oraz sposoby minimalizacji wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne. Ponadto przedstawienia lokalizacji baz materiałowych oraz placów budowy i postoju maszyn oraz opisania sposobu zabezpieczenia środowiska hydrologicznego przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód i gruntów z tych terenów, zgodnie
  z postanowieniem Burmistrza Dobrej z dnia 05.05.201o r., znak: OŚiGW.AW.7627/03/10.

 7. Opisu oddziaływania skumulowanego z innymi istniejącymi i projektowanymi drogami oraz procesami urbanizacji, zgodnie z ww. postanowieniem.

 8. Określenia odbiorników wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu modernizowanej drogi na całej jej oraz określenia ich lokalizacji. Wskazania miejsc zainstalowania urządzeń podczyszczających, zgodnie z ww. postanowieniem.

 9. W zakresie możliwych konfliktów społecznych- wskazania czy dotychczas zidentyfikowano opory ze strony właścicieli terenów sąsiednich, w tym czy przedłożono uwagi do organu prowadzącego postępowanie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 10. Określenia czy w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji planuje się wycinkę drzew i krzewów:

 1. w przypadku wycinki drzew należy określić:

- ilość, gatunki oraz obwód drzew mierzony na wysokości 1,30 m od podstawy, wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie;

- wpływ działań polegających na wycince drzew min. na gatunki ptaków podlegających ochronie gatunkowej;

 1. W przypadku wycinki krzewów należy określić:

-powierzchnię oraz gatunki, wraz z zaznaczeniem ich lokalizacji na mapie,

- wpływ działań polegających na wycince krzewów min. na gatunki ptaków podlegających ochronie gatunkowej; zgodnie z ww. postanowieniem.

 

Przedmiotowe uzupełnienie należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Dobrej do dnia 18.04.2012 r., natomiast do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziału Spraw Terenowych w Koszalinie, do dnia 23.04.2012 r.

Inwestorem przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji” jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 31 w Koszalinie.

Od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, w pokoju nr 14, tel. 91/39 14 538 można zapoznawać się z raportem oraz pismem wzywającym Biuro Anny Dębowskiej- Raczyńskiej z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 21E/7 w Szczecinku, do uzupełnienia oraz składać uwagi
i wnioski w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, ul. Rynek 1, 72-210 Dobra albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres sekretariat@dobragmina.pl - w temacie wniosku należy wpisać ,,Decyzja środowiskowa dotycząca budowy obejścia m. Dobra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 wraz z infrastrukturą techniczną, odwodnieniem oraz usunięciem niezbędnych kolizji.”

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dobrej.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrej: www.bip.dobragmina.com.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej przy ul. Rynek 1 oraz właściwych miejscowo Sołectw.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                    Burmistrz Dobrej

                                                                                                                  Barbara Wilczek

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Witkowska 06-04-2012 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Witkowska 06-04-2012 12:28