Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XV/2012 z dn.31.01.2012 r.


Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

31 stycznia 2012 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni radni: Albiniak Henryk,

Piotr Gałka, Siekiera Jolanta)

Obrady sesji zakończono - 1500

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2012 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na

2012 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i

Rolnictwa,

- w sprawie uzupełnienia składu członków Komisji Społecznej, Oświaty,

Kultury i Sportu,

- w sprawie ustalenia diet,

- w sprawie ustalenia diet dla sołtysów,

- w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej.

3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W

DOBREJ ZA ROK 2011.

4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

5. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Do zaproponowanego projektu porządku obrad Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie diety dla Wiceprzewodniczącego Rady.

Radni za wprowadzeniem projektu uchwały zagłosowali 10 głosami za, 1 głosem przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

Zaproponowany projekt porządku obrad wraz z wprowadzenie w/w projektu uchwały został przyjęty przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały oraz poinformował, że projekty uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji rady i zostały większością głosów zaopiniowane pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2012 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2012 rok,

- w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i

Rolnictwa na 2012 rok.

Uchwały w sprawie planów pracy Rady bez żadnych uwag zostały większością głosów przyjęte.

Uchwała Nr XV/91/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia

2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na rok 2012 została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XV/92/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XV/93/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

Uchwała Nr XV/94/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Na 2012 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie uzupełnienia składu członków komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodniczący Rady poprosił radnych o zgłaszanie kandydatur do komisji.

Rady Łojek Kazimierz zgłosił kandydaturę do komisji radnej Kamili Dorsz, która wyraziła zgodę na pracę w tej komisji.

Następną kandydaturę zgłosiła radna Dorota Grzywacz i zgłosiła radnego Wiesława Graczykowskiego, który również wyraził zgodę na pracę w tejże komisji.

Radna Maria Bąk przed głosowaniem wyraziła swoją opinię na temat pracy w komisjach niektórych radnych. Uważa, że w naszej radzie są tacy radni, którzy są już w komisjach i przy uzupełnianiu składu komisji w dalszym ciągu wchodzą do kolejnych. Dlatego uważa , że każdy radny powinien pracować chociaż w jednej komisji. Jest nas 15 radnych i każdy radny może pracować i chciałby pracować chociaż w jednej komisji.

Radny Łojek Kazimierz poparł wypowiedź radnej M. Bąk.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie dwie kandydatury:

Radnego Graczykowskiego Wiesława - radni 8 głosami za przy 4 głosach przeciw przegłosowali kandydaturę.

Radnej Dorsz Kamili - radni 4 głosami za przy 1 głosie przeciw i 7 wstrzymujących nie przegłosowali kandydatury.

Uchwał Nr XV/95/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r w sprawie uzupełnienia składu członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu została przyjęta przez Radę - 8 głosami za przy 4 głosach przeciw.

- sprawie ustalenia diet

Przewodniczący Rady poinformował, że kwoty diet były omawiane na poszczególnych komisjach.

Radni do projektu uchwały w/s diet nie wnieśli żadnych zapytań ani uwag.

Uchwała Nr XV/96/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia diet została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 1 głosie przeciw.

- w sprawie ustalenia diet dla sołtysów

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni na komisjach również omawiali projekt uchwały w/s diet dla sołtysów i zaproponowali podwyżkę o 20 zł.

Wobec powyższego do zaproponowanego projektu w/w uchwały radni nie wnieśli żadnych uwag.

Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

- w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

Radny K.Łojek - wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa nie podjęli żadnej decyzji w sprawie w/w diet. Wszyscy członkowie komisji stwierdzili, że do tego tematu należy wrócić, a na dzień dzisiejszy nie podejmować uchwał w sprawie diety dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Uzasadnili tym, że pracują na tych stanowiska krótko i muszą się wykazać.

Wiceprzewodniczący Rady Edward Stanisławczyk wyjaśnił, że w wolnej dyskusji był ten temat omawiany i były ustalone również diety dla przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego.

Radna Maria Bąk - oznajmiła, że popiera wypowiedź radnego Łojka bo nie było żadnego wniosku dot. Podwyżek diet dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczący poddał projekty uchwał pod głosowanie.

Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej została przyjęta przez Radę - 6 głosami za, 4 głosami przeciw przy 2 głosach wstrzymujących.

Uchwała Nr XV/99/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej została przyjęta przez Radę- 6 głosami za, 4 głosami przeciw przy 2 głosach wstrzymujących.

Ad. pkt 3. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ ZA

ROK 2011.

Radni bez żadnych uwag przyjęli sprawozdania z pracy wszystkich komisji.

Ad. pkt 4. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radny Kazimierz Łojek - poprosił Pana Skarbnika i Panią Sekretarz o ustosunkowanie się do zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, które to zostały opisane w Nowym Tygodniku Łobeskim.

Artykuł zatytułowano „Wielki bałagan w gminie” np. niezapłacone składki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłoszony konkurs przez doberski Urząd nie spełniając wymogów określonych we wcześniejszym ogłoszeniu o konkursie.

Radny uważa, że powinni wiedzieć o takich kontrolach i powinni być poinformowani, a nie dowiadywać się z gazety.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni byli poinformowani, a zalecenia pokontrolne były do wglądy w Biurze Rady.

Skarbnik Sławomir Brodniak ustosunkował się do zaleceń wyjaśnił, że o wszystkich stwierdzonych uchybieniach, radni mogli dowiedzieć się z zaleceń pokontrolnych, których jeden egzemplarz znajduje się w biurze Rady. Następnie skarbnik omówił po kolei uchybienia wskazane przez kontrolerów RIO, z szerokim omówieniem uchybienia oraz wyjaśnień złożonych do protokołu. W sprawie nie zapłacenia składek na PFRON w latach 2007-2010, skarbnik przedstawił, jakie było stanowisko gminy a jakie kontrolujących. W sprawie nie składania sprawozdań przez jednostki podległe, skarbnik wyjaśnił jakie były zarzuty a jaki jest stan rzeczywisty. W sprawie polityki rachunkowości w urzędzie, skarbnik wyjaśnił, jakie były przyczyny rozbieżności pomiędzy zakładowym planem kont a planem kont stosowanym w jednostce.

Po tych wyjaśnieniach radny Łojek podziękował skarbnikowi i o dalsze wyjaśnienia poprosił panią sekretarz.

Następnie głos zabrała Sekretarz Dorota Kisiel, która ustosunkowała się do dalszej części zarzutów R.I.O. -Na początku każdego roku Burmistrz Dobrej ogłasza konkursy na realizację zadań publicznych w tym: na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Dobra oraz na reintegrację społeczną i zawodową osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

z terenu gminy Dobra. Zasady przeprowadzania konkursów określa ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Złożone oferty, w pierwszej kolejności weryfikuje komisja konkursowa. Sprawdza ona zgodność oferty z wymogami konkursu, ocenia merytoryczną treść zgłoszonych ofert a następnie opiniuje wysokość dotacji do przyznania Burmistrzowi Dobrej. Składową częścią każdej oferty jest sprawozdanie finansowe z realizacji otrzymanej od gminy dotacji w roku ubiegłym. Sprawozdanie to wykonane jest w formie określonej ustawą. Rzetelność jego wykonania jest również podstawą do przyznania kolejnej dotacji. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wykazali , iż zgodnie z treścią ogłoszonego konkursu sprawozdanie to winno być sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości tzn. w formie bilansu, a nie jak przyjęto w formie sprawozdania końcowego zgodnie ze wzorcem określonym w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Nadmienić chcę, że każdy z oferentów ubiegających się o dotację złożył łącznie z ofertą takie sprawozdanie końcowe, które szczegółowo określa wydatkowanie dotacji w roku poprzednim. Uznałam, je za wystarczające do oceny prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków w roku ubiegłym. Przyznaję, że przyczyną tego niedopatrzenia był mój brak znajomości przepisów księgowych wynikających z ustawy o rachunkowości .

Po konsultacji z inspektorami RIO uszczegółowiłam zapis w treści ogłaszanych konkursów, wskazując za właściwe przedłożenie sprawozdania końcowego zgodnie ze wzorcem określonym w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, z otrzymanej dotacji w roku ubiegłym.

Radny Kazimierz Łojek - zgłosił wniosek, o informowanie radnych o wszystkich kontrolach i zaleceniach pokontrolnych, które odbywają się w Urzędzie Miejskim.

Ad. pk 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1500 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

5

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 27-02-2012 10:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 27-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 27-02-2012 10:18