Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XIV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.


Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

29 grudnia 2011 r.

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1400

Stan Radnych - 15

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni radni: Dorsz Kamila,

Piotr Gałka)

Obrady sesji zakończono - 1530

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

1. SPRAWY REGULAMINOWE

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

2. PODJĘCIE UCHWAŁ

- w sprawie skargi dotyczącej działań Kierownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Dobrej,

- w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Dobra

na lata 2012 - 2020,

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia

Psychicznego na lata 2011-2015.

3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

4. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz przybyłych gości.

Zaproponowany projekt porządku obrad bez uwag został przyjęty przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 2. PODJĘCIE UCHWAŁ

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekt uchwały oraz poinformował, że projekty uchwały były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji rady i zostały większością głosów zaopiniowane pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

- w sprawie skargi dotyczącej działań Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie przekazało skargę Pana Jana Zabielskiego zamieszkałego w Dobrej, ul. Kilińskiego w Dobrej, organowi właściwemu do jej załatwienia czyli Radzie Miejskiej w Dobrej.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Padziński zwrócił się z prośbą do Pani Anny Kowalczyk Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o ustosunkowanie się do wniesionej skargi.

Po uzyskaniu odpowiedzi został sporządzony projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który to radni otrzymali z materiałami na sesję.

Radni znając skarżącego i jego konkubinę z ciągłych i tych samych problemów i konfliktów i po zapoznaniu się z projektem uchwały wraz z jej uzasadnieniem nie podjęli żadnej dyskusji i uznali skargę za całkowicie nieuzasadnioną.

Uchwała Nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia

2011r. w sprawie skargi dotyczącej działań Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej została przyjęta przez Radę - 12 głosami za przy 1głosie wstrzymującym się.

- w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2011 rok

Skarbnik Gminy Sławomir Brodniak wyjaśnił iż:

W § 1 przyjmujemy do planu środki zrealizowane w wysokości ponad planowanej z następujących tytułów:

 1. 1.370 zł. - wpływy ze sprzedaży drewna.

 2. 41.620 zł. - zwiększone wpływy z opłat najmu i dzierżawy, sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetki.

 3. 2.150 zł. - zwiększone wpływy z opłat za cmentarz.

 4. 3.100 zł - sprzedaż złomu Sz.P. Wojtaszyce i Urząd Miejskie Dobra.

 5. 56.191,40 zł. - zwiększone wpływy z opłat lokalnych oraz odsetek.

 6. 3.500 zł. - odsetki od lokat bankowych.

 7. 78.291 zł. - w tym zmiany dotacji 72.291 zł. Oraz dochody gminy z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminie ( świadczenia alimentacyjne ) 6.000 zł.

 8. 2.500 zł. - wpływy z wynajmu hali sportowej.

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1 na :

 1. 7.800 zł. - odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowej za brak lokali socjalnych.

 2. 1.005 zł. - - dokładamy środki własne do zadania zleconego jakim jest prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego.

 3. 36.000 zł. Na obsługę długu publicznego w związku z nieplanowanym na początku roku wcześniejszym uruchomieniu kredytu zaciągniętego w 2011 roku oraz znacznym wzrostem oprocentowania wszystkich kredytów gminy opartych na wskaźniku WIBOR 1-M.

 4. 36.000 zł. - zwiększenie planu środków dla gimnazjum ze względu na nieplanowane wydatki:

Remont łazienki wg. Zaleceń SANEPIDU oraz indywidualne nauczanie 5 uczniów od września 2011 r.

 1. 10.000 zł. zwiększone koszty dowożenia uczniów do szkół ze względu na rosnące ceny paliw.

 2. 941,40 zł. - zwiększone wpływy z opłaty za zezwolenia na alkohol przyjmujemy na wydatki GKPiRPA.

 3. 72.291 zł. - wydatki zwiększone tak jak dotacje w § 1.

 4. 2.500 zł. - wpływy z hali przeznaczamy na zakup urządzeń rekreacyjnych do hali sportowej.

 5. 22.185 zł. - pozostałe środki planujemy przekazać na rezerwę ogólną.

W § 3 i 4 dokonujemy zmian w dotacjach i wydatkach nimi finansowanych, zgodnie z poleceniem dysponenta - Urzędu Wojewódzkiego.

Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli.

Uchwała Nr XIV/88/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na

lata 2012 - 2020

Skarbnik wyjaśnił - iż projekt tej uchwały był już omawiany na poprzedniej sesji i wówczas powinien być przyjęty. W związku z tym, że nie został przyjęty, dlatego jeszcze raz został wprowadzony do porządku obrad.

Radni rzeczywiście uznali, że taka sytuacja zaistniała i projekt w/w uchwały był omawiany na poprzedniej sesji, dlatego bez żadnych uwag i zapytań został jednogłośnie przegłosowany.

Uchwała Nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2012 - 2020 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

- w sprawie gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata

2011 - 2015

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła, że ustawa o ochronie zdrowia psychicznego stanowi prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego i należy do zadań własnych samorządów województw. Nakłada ona na samorządy gmin zadania upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu. Gminy mają obowiązek ustalić priorytety promocji zdrowia psychicznego oraz opracować lokalny program promocji zdrowia psychicznego. Dlatego opracowaliśmy projekt tejże uchwały.

Przedstawiając niniejszy program należy stwierdzić, że niektóre elementy są już realizowane. Szereg propozycji wybiega jednak w przyszłość, a ich realizacja musi być rozłożona w czasie.

Przedstawiony program nie ma charakteru jednorazowego, jest to koncepcja długoterminowa, zintegrowanych i systematycznych działań.

Radni po zapoznaniu się z programem uwag ani poprawek nie wnieśli.

Uchwała Nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Dobra na lata 2011 - 2015 została przyjęta przez Radę - 13 głosami za - jednogłośnie.

Ad. pkt 3. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

Radna Maria Bąk - zapytała co dalej będzie z dawną stacją CPN-u uważa, że chociaż właściciela trzeba zobligować do porządku wokół stacji?

Pani Burmistrz odpowiedziała - że możemy tylko wysłać pismo ponaglające w/s utrzymania porządku wokół stacji i nic więcej bo nie jesteśmy właścicielami tego terenu.

Radna Dorota Grzywacz - zapytała jak przyszłość i co dalej będzie z przystankiem autobusowym ?

Pani Burmistrz odpowiedziała- że był kilkakrotnie ogłoszony był przetarg na plac i budynek. W związku z tym iż nie ma chętnych, teraz od nas zależy co my z tym będziemy chcieli zrobić. Najlepiej byłoby gdyby tam powstał duży market typu „Biedronka”.

W dalszej części radna Grzywacz zapytała co dalej z terenem i zdewastowanymi budynkami po byłym PKP?

Pani Burmistrz odpowiedziała, że bardzo chcieli aby to nam przekazać. Jest to zabytek klasy „O”, dlatego od razu konserwator zobligował by nas do remontu pomieszczeń i porządku wokół nich, a jak wiadomo nas na to nie jest stać.

Ad. pkt 4. ZAKOŃCZENIE OBRAD

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1530 zamknął obrady sesji.

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

1

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-02-2012 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-02-2012 10:16