Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miasto i Gmina Dobra
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Protokół Nr XII/2011 z dnia 17 listopada 2011


Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w D o b r e j z dnia

17 listopada 2011 r.

 

Obrady sesji Rady Miejskiej w Dobrej otworzył i obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Pan Damian Padziński.

 

 

Miejsce obrad - sala konferencyjna zaplecza Miejskiej Hali

Sportowej w Dobrej

Początek obrad - godzina 1300

 

Stan Radnych - 15

 

Obecnych na sesji - 12 - ( nieobecni radni: Jolanta Siekiera,

Henryk Albiniak, Piotr Gałka)

 

Obrady sesji zakończono - 1540

 

Na podstawie listy obecności przewodniczący Rady stwierdził, że na sali znajduje się odpowiednia ilość radnych do obradowania i podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Następnie przedstawił radzie projekt porządku obrad, który przedstawia się następująco:

 

1. SPRAWY REGULAMINOWE

 

- otwarcie obrad

- stwierdzenie quorum

- ustalenie porządku obrad

- przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

 

2. INFORMACJA INWESTORA NA TEMAT POWSTANIA

BIOGAZOWNI W MIEJSCOWOŚCI BIENICE.

 

3. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,

- w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Dobrej do zawarcia

umowy wykonawczej o rekompensatę,

 

- w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego,

- w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok,

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie

Gminy Dobra.

 

4. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY SESJAMI.

 

5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA ZGŁASZANE

NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

 

6. ZAKOŃCZENIE OBRAD.

 

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Damian Padziński,

który przywitał radnych, radnych powiatu, Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz główną księgową ZGK, przedstawicieli „Deut-Pol” Sp. z o.o. w Bienicach państwa Hell, mieszkańców wsi Bienic oraz przybyłych gości

Do porządku obrad na wniosek Burmistrza Pan Przewodniczący Rady Damian Padziński zaproponował wycofanie z porządku obrad uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej do zawarcia umowy wykonawczej o rekompensatę oraz wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od środków transportowych.

Wyjaśnienia złożyły Pani Burmistrz i Pani Sekretarz.

Pani Burmistrz Barbara Wilczek - wyjaśniła, iż takie upoważnienie Burmistrzowi rada udziela do zawarcia umowy wykonawczej o rekompensatę z Celowym Związkiem Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, reprezentowanym przez Przewodniczącego Zarządu Antoniego Bielidę oraz członka Zarządu Marka Matysa.

 

 

Według wyjaśnień zawartych w piśmie podjęcie uchwały, a następnie

podpisanie umowy wykonawczej warunkuje podpisanie umowy pożyczki na

wkład własny Celowego Związku Gmin R-XXI, udzielonej przez Narodowy

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czekamy w dalszym ciągu na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z

uwagi na to, czy burmistrz może takową opinię podpisać.

Dlatego uważam, że należy i proszę o wycofanie uchwały z obrad dzisiejszej

sesji.

 

Pani Sekretarz Dorota Kisiel wyjaśniła wprowadzenie uchwały dot.

wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

 

W poprzedniej uchwale, która była podjęta na poprzedniej sesji dodać należy

treść: „Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy służące do

przewożenia dzieci do szkół, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia

działalności gospodarczej”.

 

Zaproponowany projekt porządku obrad z wraz z wycofanym projektem oraz

wprowadzonym projektem uchwał został przyjęty przez Radę - 12 głosami za

- jednogłośnie.

 

Protokół z ostatniej sesji był do wglądu i radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

 

Protokół bez żadnych uwag został przyjęty 12 głosami za - jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt 2. INFORMACJA INWESTORA NA TEMAT POWSTANIA

BIOGAZOWNI

 

Głos zabrała Pani Bogumiła Hell, która wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne, firmę „DEUT-POL” w Bienicach. „ Posiadamy 860 ha gruntów rolnych i bydło mleczne. Mieszkamy 10 lat w tej miejscowości. Chcielibyśmy się rozwijać dlatego chcielibyśmy otworzyć inwestycję- Biogazownia rolnicza o mocy 1 MW. Jest to instalacja wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, w związku z czym chroni środowisko.

Można tę inwestycję stawiać na obszarze „NATURA 2000”. Jej działanie polega na procesie fermentacji biomasy (odpadów z produkcji rolnej) z czego uzyskuje się mieszaninę gazów takich jak: metan, CO2, związki azotu, siarkowodór. Biogaz ten spalamy w agregatach prądotwórczych, w wyniku czego otrzymujemy prąd elektryczny oraz energię cieplną. Substratem jaki chcemy zastosować jest obornik, gnojowica, kiszonka z traw, kiszonka z kukurydzy, wysłodki buraczane. Każdy z tych substratów posiadamy w swoim gospodarstwie, ponieważ mamy bydło, także pierwsze dwa produkujemy na co dzień, pozostałe używamy do skarmiania zwierząt. Wszystkie jesteśmy w stanie wyprodukować sami, jedynie wysłodki buraczane będą zakupione z cukrowni w Kluczewie. Nie ma problemu z ich zakupem, ponieważ jest to odpad, którego chętnie firmy się pozbywają, ponieważ nie ma innego zagospodarowania tego materiału. Substraty te zostaną zwiezione w sezonie na miejsce biogazowni, zrobione silosy i tak będą podawane codziennie do pracy biogazowni w ilości ok. 79 ton przez 365 dni.

Chcieliśmy przewozić substraty drogą polną, którą odpowiednio utwardzimy, aby nie przejeżdżać przez wieś. Lokalizacja inwestycji jest w takim miejscu aby opłacalna ekonomicznie, aby przyłącza do energii były minimalne, zarówno cieplnej i elektrycznej. Poza tym obornik i gnojowica są bezpośrednio przy biogazowni co pozwoli ograniczyć przewóz w dalsze miejsca. Chcielibyśmy część ciepła przekazać do świetlicy wiejskiej i jeśli możliwość przyłącza pozwolą do Kościoła w Bienicach. Końcowym efektem produkcji biogazowni jest odpad pofermentacyjny, posiadający właściwości nawozowe, który jest bardzo dobry na pola. Będzie on rozrzucany na nasze pola uprawne co również ograniczy używanie środków chemicznych. Plony zatem znacznie się podniosą. Takie biogazownie powstają w Łobzie, przy krochmalni, w okolicach Reska, są plany w Miętnie, koło Nowogardu(firma POLDANOL-posiada w Polsce 8 biogazowni rolniczych), Agrofirma Witkowo też przymierza się do budowy biogazowni. Są to gospodarstwa, które posiadają odpady rolnicze, jak my, które chcą stawiać inwestycje przyszłościowe. W naszej miejscowości spotykamy się z ogromnym niezrozumieniem. Dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa na wyjazd do biogazowni podobnej technologią i wykorzystywanymi substratami do miejscowości Grzmiąca, koło Szczecinka. Chcielibyśmy pokazać jak wygląda praca biogazowni w rzeczywistości”.

 

 

Ad. pkt 3. PODJĘCIE UCHWAŁ

 

Przewodniczący Rady przedstawił radnym projekty uchwał oraz poinformowała, że wszystkie projekty uchwał były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji rady i zostały większością głosów zaopiniowane pozytywnie przez przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

 

- w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Sekretarz wyjaśniła, iż w związku z tym, że nie było opinii Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na temat w/w uchwały na poprzedniej sesji zwróciliśmy się o taką od razu po sesji. Do dnia dzisiejszego takowej nie otrzymaliśmy.

Prosiliśmy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej ze względu na opublikowanie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radna Ciołek-Borczyk Kamila, która przedstawiła wniosek komisji, która to zawnioskowała cenę skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 62 zł/q.

Radny Kazimierz Łojek wnioskował o niższą cenę o 60 zł/q.

Przewodniczący Rady poddał wnioski pod głosowanie. Wnioski głosowano według kolejności.

I wniosek komisji Budżetu - 7 głosów za, 4 przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

II wniosek radnego K. Łojka - 5 głosów za, 6 przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

W związku z powyższym radni przegłosowali projekt uchwały ze stawką 62 zł/q.

 

Uchwała Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada

2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku

rolnego została przyjęta przez Radę - 11 głosami za przy 1 głosie przeciw.

jednogłośnie.

 

 

- w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, że taki program uchwalany jest corocznie, a wszystkie szczegóły stanowi załącznik do uchwały.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XI/68/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego została

przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 

- w sprawie zmiany budżetu gmina Dobra na 2011 rok

 

Pan Skarbnik Gminy wyjaśnił, iż w § 1projektu uchwały należy przyjąć do wysokości:

 1. 174336,61 zł. - dotacja dla rolników,

 2. 38.232,00 zł. - zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze,

 3. 9.000,00 zł. - zwiększenie dotacji na prowadzenie OPS,

 4. 7.714,00 zł. - środki z projektu Europejskiego Funduszu Społecznego

na zakup pomocy dydaktyczne do szkoły podstawowej,

 1. 12.697,00 zł. - dotacja na wyprawkę szkolną.

 

W § 2 zwiększamy plan wydatków o kwotę jak w § 1 na

 1. Wydatki przyjmujemy na rozdziały jak dotacje.

 

 

Radni bez uwag przyjęli projekt w/w uchwały.

 

Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia17 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dobra na 2011 rok została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 

- w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra

 

Pani Burmistrz wyjaśniła - iż dla radnych w materiałach na sesji wysłano projekty w/w uchwały w dwóch opcjach tj. projekt uchwały stawek bez zysku oraz projekt uchwały z zyskiem.

Radni po przeanalizowaniu i dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji mieli odmienne zdanie na temat opłat za te usługi.

Radna Maria Bąk - wnioskowała o przegłosowanie dwóch projektów uchwał tj. bez zysku i z zyskiem.

Innych wniosków radni nie zgłosili.

Wobec powyższego przewodniczący rady poddał wniosek pod głosowanie.

Za projektem uchwały z zyskiem głosowało - 8 radnych za, 3 przeciw przy 1 głosie wstrzymującym się.

Za projektem uchwały bez zysku głosowało - 4 radnych za przy 8 przeciw.

 

Radni większością głosów przyjęli projekt uchwały z zyskiem.

 

 

Uchwała Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnej stawki za

opróżnianie zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dobra została

przyjęta przez Radę - 9 głosami za, przy 2 głosach przeciw przy 1 głosie

wstrzymującym.

 

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.

 

Pani Sekretarz wyjaśniła, iż uzasadnienie do uchwały omówione zostało przy

jej wprowadzeniu do porządku obrad.

 

Radni bez uwag przyjęli projekt uchwały.

 

 

Uchwała Nr XII/85/2011 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych została przyjęta przez Radę - 12 głosami za - jednogłośnie.

 

 

Ad. pkt 4. INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIĘDZY

SESJAMI.

 

Radni zapoznali się z informacją i ją przyjęli.

 

Ad. pkt 5. INTERPELACJE, WOLNE WNIOSKI I ZAPYTANIA

ZGŁASZANE NA SESJI ORAZ ODPOWIEDZI.

 

Aktualny stan prawny i poziom zaawansowania prac, związanych z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przedstawił pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrej - Sebastian Kuran.

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym „Budowy biogazowi o mocy 1 MW w Bienicach na działkach nr 251, 252 obręb Bienice”, w oparciu o przepisy art. 50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wezwano Inwestora - firmę DEUT-POL Sp. z o.o. w Bienicach do pisemnego złożenia wyjaśnień w następującym zakresie:

 1. wyjaśnienia różnic zakresu rzeczowego projektu z załącznikiem,

 2. przedstawienia schematu technologicznego procesu produkcji biogazu
  z uwzględnieniem bilansu masy,

 3. przedstawienia możliwości zagospodarowania osadów pofermentacyjnych,

 4. podania informacji dotychczasowego miejsca magazynowania obornika i gnojowicy, jak również miejsca magazynowania substratów,

 5. określenia źródła i wielkości poboru wody,

 6. podania informacji o możliwości systematycznej dostawy surowców, ze wskazaniem rodzajów, ilości oraz częstotliwości dowozu i miesięcy roku kalendarzowego,
  w których planowany jest ich odbiór, wraz z powiązaniem skumulowanych ilości transportów zarówno surowców, jak i masy pofermentacyjnej oraz istniejącego transportu związanego z prowadzoną działalnością rolną.

 7. schematycznego przedstawienia na mapie gminy Dobra, tras skumulowanego transportu substratów, masy pofermentacyjnej i działalności rolniczej,

 8. uszczegółowienia informacji dotyczących przewożenia substratów,

 9. opisu analizowanych wariantów przedsięwzięcia, polegających m.in. na zmianie składu ilościowego i jakościowego surowców stosowanych w produkcji biogazu, zmianie lokalizacji biogazowni itp.,

 10. przedstawienia informacji dotyczących warunków hydrologicznych terenu planowanej inwestycji,

 11. opisu możliwego wpływu planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska hydrogeologicznego oraz przedstawienia rozwiązań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanej inwestycji na nie,

 12. przedstawienia pełnego zakresu celów ochrony obszarów Natura 2000,

 13. przedstawienia listy gatunków roślin z Załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną,

 14. oceny skutków lokalizacji projektowanej inwestycji na gatunki, dla ochrony których wyznaczono lub zaproponowano wyznaczenie obszarów objętych programem Natura 2000,

 15. opisu lokalizacji planowanej inwestycji w stosunku do ujęć wód podziemnych, cieków wodnych (rzeki, rowów),

 16. przedstawienie sposobu zbadania oceny wpływu transportu drogowego związanego
  z realizacją przedmiotowej inwestycji na stan drogi publicznej i gminnej wzdłuż których planowana jest trasa dowozu substratów,

 17. wyjaśnienia zapisów na str. 62 raportu dotyczących gminy Świdwin, jak również zapisów na str. 67 dotyczących występowania na terenie gminy jezior Łabuń, Dobrzyca,

 18. określenia sposobu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed odciekami ,

 19. przedstawienia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w formie elektronicznej.

 

 

Głos w imieniu mieszkańców Bienic zabrała również sołtys Agnieszka Witkowska

Inwestor twierdzi, że znajduje niezrozumienie wśród mieszkańców i że współpraca mieszkańcami idzie w złym kierunku.
Należałoby wspomnieć jak wyglądała współpraca Inwestora z mieszkańcami. Pierwsze dokumenty Inwestor złożył ok.1,5 roku temu do Gminy planując inwestycję dotyczącą budowy biogazowni o mocy 1MW, na terenie jednej ze swoich działek. Informacje dotyczyły wykorzystywania, w tym dowozu, ogromnych ilości substratów, którymi miałyby być: kiszonka kukurydzy, gnojowica bydlęca, gnojowica świńska, wywar gorzelniany, osady z oczyszczalni ścieków, odpady biodegradowalne, odpadowa tkanka zwierzęca. Ogólny sprzeciw społeczny wzbudziły kwestie lokalizacji biogazowi od najbliższych zabudowań, nie tylko emisje odorów, ale najbardziej zapisy dotyczące przywozu odpadów poubojowych oraz ruchu samochodowego (ok. 10 samochodów ciężarowych z wjazdem i wyjazdem- łącznie 20 przejazdów dziennie).
W związku ze sprzeciwem mieszkańców inwestor wycofał dokumenty, tłumacząc się tym, że nic nie wiedział o zapisach w raporcie dotyczących wykorzystywania odpadów poubojowych
w biogazowni, ale przecież to inwestor sam złożył te dokumenty w urzędzie, a nie autor raportu. Potem ponownie Inwestor wystąpił z nowym wnioskiem do Urzędu, z tym że już bez wykorzystywania odpadów poubojowych jako substratów.

Poza tym, jak ma wyglądać współpraca z inwestorem, skoro wypowiadając się na temat inwestycji na łamach tygodnika łobeskiego (wywiad z sołtysem) o największych problemach w naszej miejscowości i poruszając główne obawy mieszkańców związane z inwestycją, dostaję z kancelarii adwokackiej z Łobza, reprezentującej inwestora, wezwanie
do zaniechania naruszenia dóbr osobistych z żądaniem przeproszenia inwestora na łamach tygodnika łobeskiego oraz podczas zebrania sołeckiego, głównie z powodu tego, że według inwestora nie byłam osobą kompetentną do wypowiadania się na temat inwestycji, posługiwałam się nieprawdziwymi informacjami. Niestety nie spełniłam żądania inwestora
w terminie, gdyż moim zamiarem nigdy nie było naruszenie dóbr osobistych kogokolwiek, a mówiąc o inwestycji posługiwałam się wyłącznie informacjami zawartymi w dokumentach dostarczanych przez inwestora oraz głównych obawach mieszkańców wynikających z realizacji budowy biogazowni na terenie naszej miejscowości.
 

Pan Jamroży który reprezentuje Inwestora, powiedział, że nie będzie opowiadał o szczegółach.

-Tymczasem każdy szczegół jest dla nas ważny, my będziemy z tą inwestycją żyć. Niektórzy mieszkańcy będą mieli 250 metrów do niej. Mamy obawy związane nie tylko z odorami, obawy są dużo szersze, związane z transportem, hałasem. Są to obawy wynikające głównie
z zapisów w dokumencie. Inwestor bardzo często tłumaczył, że oddziaływanie inwestycji zamyka się w granicach działki. Nie zgadzamy się z tym, najprostszym przykładem jest transport substratów do biogazowni. Inwestorzy próbują nam powiedzieć, że w biogazowni będzie produkowany bardzo dobry nawóz. Nie znaleźliśmy jednak nigdzie uzasadnienia, które by mówiło o tym, że odpady pofermentacyjne są nawozem. Według ustawy o nawozach
i nawożeniu, aby dany produkt był nawozem musi przejść ścisłe badania. Nie może być tak, że odpad będzie stosowany bez badania jako nawóz na polach. Boimy się też, że inwestor planując inwestycje, po 2 może 3 latach zmieni technologię, rozszerzy ją. Takie obawy mają mieszkańcy. Może być tak, że planowane substraty (kiszonka z kukurydzy, z traw, obornik, gnojowica, wysłodki buraczane) mogą być mało wydajne energetycznie, to inwestor będzie zmuszony do rozszerzenia technologii.

Eksploatacja biogazowni jest przewidywana na około 30 lat. Nie ma także nigdzie zapisane
w dokumentach, że inwestor planuje wykonać sieć ciepłowniczą do świetlicy czy kościoła. Jak to technicznie jest możliwe? Na drodze są prywatne działki. Pojawiają się także niejasności co do ilości zużytej wody, niestety nie jest prawdą, to co powiedział Pan reprezentujący inwestora, że zużycie wody jest bardzo małe, kilka metrów sześciennych. Zapisy w raporcie wskazują na zużywanie bardzo dużych ilości wody rocznie tj.
ok. 59 tyś m3, a dobowo 175 m3, poza tym niektóre wyliczenia w raporcie nie zgadzają się z rzeczywistością- mówiła sołtys Bienic Agnieszka Witkowska.

 

Ad. pkt 5. ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

Wobec zrealizowania porządku obrad przewodniczący Rady o godz. 1540 zamknął obrady sesji.

 

 

Protokołowała

Barbara Ostrowska

inspektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Barbara Ostrowska 09-01-2012 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Ostrowska 09-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Ostrowska 09-01-2012 14:38